שיח השדה/ברכות/יז/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שיח השדה TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png יז TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
צורת הדף


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהמידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' שיעורים על עמוד זה באתר "קול הלשון"
לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


חתן אם רוצה כו' רשבג"א לא כל הרוצה ליטול את השם יטול למימרא דרשב"ג חייש ליוהרא ורבנן לא חיישי והא איפכא שמעי' להו דתנן מקום שנהגו לעשות מלאכה בט"ב עושין כו' ת"ח בטלין רשבג"א לעולם יעשה כ"א א"ע כת"ח א"ר יוחנן מוחלפת השיטה רב שישא כו' כיון דכו"ע קא קרו כו'. ופסקו הרי"ף והרמב"ם כת"ק דאם רצה לקרות קורא ולא חיישי' ליוהרא וכ' הב"י בסי' ע' אע"ג דקי"ל כ"מ ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו ס"ל לרי"ף ורמב"ם כתי' דר' יוחנן דמוחלפת השיטה ומחליף הא דרשב"ג כרבנן. ובצל"ח הק' מנ"ל דמחליף הא דהכא דילמא מחליף הא דפסחים [ומה שתי' דע"כ מחליף דהכא דלא ליפלוג רשב"ג אר"ג אביו שהחמיר לעיל ט"ז א' צ"ע דהא רשב"ג קאמר לא כל הרוצה ליטול כו' אא"כ הוחזק בפרישות כדפירש"י ופשיטא דר"ג ראוי לכך] ונראה דע"כ ההיא דברכות מחליף בתענית י' ב' לא כל הרוצה כו' רשב"ג אומר בדבר של צער עושה וזכור לטוב אלמא דרשב"ג מתיר וסמי ההיא דברכות מקמי כל הני וכ"מ בגבורת ארי (שם) שכ' ג"כ דמהאי סוגיא מוכח דמוחלפת השיטה היינו ההיא דברכות. ואפשר דמה"ט פסקו הרי"ף והרמב"ם דלא כרב שישא דסוגיא דהתם ודף ל' שם אזלא דלא כרב שישא כמו שהוכיח בגבורת ארי שם ע"ש מיהו לפ"ז צריך לפסוק בההיא דט"ב כרשב"ג והרמב"ם פ"ה מתענית ה"ט לא הזכיר דלעולם יעשה אדם עצמו כת"ח ואולי סמך על מה שסיים דכל העושה בו מלאכה אין רואה סי' ברכה.

מיהו אכתי ק' דבההיא דתענית י' ב' לא פסק הרמב"ם (פ"ג מתענית ה"א) כרשב"ג שכ' כל התלמידים ראוין לכך משמע דשאר כל אדם לא והיינו כר"מ ולרשב"ג כל אדם מותר עי' ברש"י בתענית (שם) ב' לשונות ולב' הלשונות שרי לרשב"ג בשאר אדם לכן נ' יותר כד' הפרישה והב"ח דהרי"ף והרמב"ם לא ס"ל לכללא דהלכה כרשב"ג במשנתינו ופסקו כת"ק וכתירוצא דרב שישא וכן בט"ב כת"ק ומש"כ אין רואה סי' ברכה משום סוגיא דתענית ל' ב' וכן ביחידים כר"מ:

מעבר לתחילת הדף
Information.svg

ספרי רבנו הגר"ח קניבסקי זללה"ה מונגשים לציבור בהורמנא דמרן זללה"ה (הזכויות שמורות)