ערך/צד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png צד

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מלאכת הצד צבי היא אחת משלשים ותשע המלאכות האסורות בשבת.

תוכן המלאכה[edit]

היכן היתה במשכן[edit]

צידת חילזון[edit]

תנו רבנן, הצד חלזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת, רבי יהודה אומר חייב שתים, שהיה רבי יהודה אומר פציעה בכלל דישה, אמרו לו אין פציעה בכלל דישה.

אמר רבא, מאי טעמא דרבנן, קסברי אין דישה אלא לגדולי קרקע.

וליחייב נמי משום נטילת נשמה, א"ר יוחנן, שפצעו מת. רבא אמר, אפילו תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה, והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, שאני הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליציל ציבעיה (שבת ע"ה א').

מעבר לתחילת הדף