ערך/מפתח ערכים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קישורים לאתרים ואנציקלופדיות העוסקות בערכים השונים - לאחר שיתקבצו כמה קישורים על ערך אחד, ניתן לפתוח דף ערך ולהעתיק לשם את המידע.

א
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 2 מקור 3 מקור 4 הערות
אבא ח"א מערכת הא' סט
אדם אם ממעט קטן ח"א מערכת הא' עב
אדם אם אשה בכלל ח"א מערכת הא' עג
אדם כינוי לאיש שאינו תלמיד חכם ח"א מערכת הא' עו
אדרבה אם עדיף מהקודם או שווה לו ח"א מערכת הא' ע
איכא דאמרי בהפך דברי הראשון ח"א מערכת הא' סח
איכא דאמרי פורטל הדף היומי פורום אוצר החכמה
אין אדם משים עצמו רשע בעבירה דרבנן ח"א מערכת הא' לג
אין אדם משים עצמו רשע באומר דרך וידוי ותשובה ח"א מערכת הא' לד
אין אדם רשאי לחבול בעצמו ח"א מערכת הא' מא ויקישיבה
אין אדם רשאי לחבול בעצמו ניתוח פלסטי פורטל הדף היומי
אין אשה מתעברת מביאה ראשונה ח"א מערכת הא' עז
אין הלכה כשיטה ויקישיבה פורטל הדף היומי מיקרופדיה תלמודית
אין הלכה כשיטה כשקיימי אמוראי כשיטה ח"א מערכת הא' מב
אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה התחלה בתפילה ובמצוות עולמות
אין לוקה עליו אם איסור יש ח"א מערכת הא' לח
אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ כשאין הכרח להוציא מן הכלל ח"א מערכת הא' לה המכלול
אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ בדברי האמוראים ח"א מערכת הא' לז
אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ ח"א מערכת הא' מד
אין מבטלין איסור לכתחילה ח"א מערכת הא' א האנציקלופדיה היהודית
אין מבטלין איסור לכתחילה בחמץ קודם הפסח ח"א מערכת הא' ב
אין מבטלין איסור לכתחילה באיסור דרבנן ח"א מערכת הא' מח
אין מבטלין איסור לכתחילה לעניין מצווה ח"א מערכת הא' ג
אין מבטלין איסור לכתחילה כשכוונתו להכשר התערובת ח"א מערכת הא' ד, יב-יג
אין מבטלין איסור לכתחילה בספק איסור ח"א מערכת הא' ה
אין מבטלין איסור לכתחילה אם רק במידי דאכילה ח"א מערכת הא' ו
אין מבטלין איסור לכתחילה מדאורייתא או מדרבנן ח"א מערכת הא' ו-ח, יא
אין מבטלין איסור לכתחילה כשנתערב ומוסיף כדי שיעור ביטול ח"א מערכת הא' ט
אין מבטלין איסור לכתחילה איסור הבלוע בקדירה ח"א מערכת הא' י
אין מבטלין איסור לכתחילה כשאי אפשר בלאו הכי ח"א מערכת הא' יד
אין מזהירין מן הדין ח"א מערכת הא' מה
אין מזהירין ועונשין מן הדין בבמה מצינו ובמה הצד מערכת הא' מה
אין עושין מצוות חבילות חבילות ח"א מערכת הא' לט האנציקלופדיה היהודית
אין שליחות לעכו"ם ח"א מערכת הא' מ
אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט ח"א מערכת הא' מו
אינו צריך אי בעי עביד ח"א מערכת הא' פג
איפוך ההוא דמייתי למיפרך מינה ח"א מערכת הא' עח
איפוך בתרייתא ח"א מערכת הא' עט-פב
איפכא מסתברא ח"א מערכת הא' עא
אמתלא נגד מעשה שעשה ח"א מערכת הא' מט, נ, נד-נה, סב
אמתלא אמתלא רחוקה מן השכל ח"א מערכת הא' נ
אמתלא בדבר שנאמר בפני רבים ח"א מערכת הא' נא
אמתלא אשה שאמרה מקודשת אני ונשבעה ח"א מערכת הא' נב
אמתלא נגד עד אחד ח"א מערכת הא' נג
אמתלא נגד חזקה ח"א מערכת הא' נו
אמתלא בדבר שהוחזק ל' יום ח"א מערכת הא' נט
אמתלא להחזיקו ברשע שעשה איסור ח"א מערכת הא' נז, סג
אמתלא בדיני ממונות ח"א מערכת הא' נח
אמתלא רק כשאומר שעשה כן לסלק את הנזק ח"א מערכת הא' ס
אמתלא כשחשוד שחוזר בו לפי שנתן עיניו בממון ח"א מערכת הא' סא
אמתלא אם דווקא תוך כדי דיבור ח"א מערכת הא' סד
אמתלא כשבסילוק דבריו יעמוד הדבר בחזקת איסור ח"א מערכת הא' סז
אסור אם אפשר שפירושו לכתחילה או מדת חסידות ח"א מערכת הא' מג
אקדומי פורענותא לא מקדימינן בענייני תשובה וכפרה ח"א מערכת הא' סה
אשתו אם נכלל בכלל ביתו ח"א מערכת הא' סו
אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדם אדם והאדם ח"א מערכת הא' עד
אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדם בני אדם הראשון ח"א מערכת הא' עה
ב
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
בית דין אין דנים בער"ש ועיו"ט ח"א מערכת הא' טו
ברכת כהנים זר בברכת כהנים עולמות]
ג
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
גרות רות המואביה עולמות
ה
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
הבטחה קיום הבטחות עולמות
התרת נדרים אין מתירים נדר של איסור אם מדאורייתא ח"א מערכת הא' מז
התרת נדרים האנציקלופדיה היהודית
ל
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
לא בשמים היא עולמות האנציקלופדיה היהודית
מ
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
מוסף (תפילה) עולמות האנציקלופדיה היהודית
ע
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
עד אחד נאמן באיסורים מתיבתא אוצר עיונים גיטין ח"א ג
פ
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
פדיון הבן בספיקות עולמות
פדיון הבן האנציקלופדיה היהודית
צ
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
צדיקים כהנים בקברי צדיקים עולמות
צדקה נדרי צדקה במחשבה עולמות
ק
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
קטן שהגדיל עולמות
קיום שטרות מתיבתא אוצר עיונים גיטין ח"א א
ש
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
שהחיינו האנציקלופדיה היהודית המכלול
שהחיינו בציצית עולמות
שליחות בהבאת גט מתיבתא אוצר עיונים גיטין ח"א ב
שמיטה שביתת הארץ עולמות
ת
ערך תת-ערך שדי חמד מקור 3 מקור 4 מקור 5 הערות
תמימות עולמות עולמות
תקיעת שופר בעת צרה עולמות