ערך/פסיק רישא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פסיק רישא

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

טעם פס"ר[edit]

ע' ר"ח שבת קלג., רש"י סוכה לג:, רא"ש שבת פ' כל כתבי סי' ח'. וע' רש"י שבת יז. בשורה האחרונה. וע' ריטב"א שבת נ: ד"ה (שער) נזיר. וע' קוב"ש (כתובות דף ו. אות יח) דיש עוד סברא שנכלל במעשה וכשמכוון למעשה סגי. ובשערי יושר (ש"ג פכ"ה ד"ה ובעיקר) כתב דאינו משום שנחשב כמכוין אלא דנקרא על שמו גם בלי כוונה. [ונתבאר בקונטרס יסודי שבת ענין דשא"מ אות ב'.]

פ"ר לשעבר[edit]

בט"ז (או"ח שטז סק"ג) מבואר דגם בספק דלשעבר אינו פ"ר, ובחי' הגרעק"א (יו"ד פז ס"ו ברמ"א) מבואר דרק ספק דלהבא מוציאו מידי פ"ר (וספק לשעבר הוי ספק פ"ר), ובסו"ד הביא ד' הט"ז, ע"ש. ובבה"ל (שטז ס"ג) פקפק על ד' הט"ז בתחילה משום דאינו ספק במעשה האדם אלא בתוצאותיו, ובסוף כ' משום לשעבר, ואח"כ הביא ראי' מרמב"ן במלחמות מא: (סוף ד' יט: מד' הרי"ף) כד' הט"ז. ובשער"י (ג, כה ד"ה ובעיקר) הביא ראי' מתוס' שבת צה.) דלא כט"ז, וע"ש מש"כ לדחות ראית הבה"ל מהרמב"ן (ובקוב"ש ח"ב כג הביא ד' רעק"א). [ונתבאר בקונטרס יסודי שבת ענין דשא"מ אות ד'.]

לעיון נוסף[edit]שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף