ערך/דש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png דש

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מלאכת הדש היא אחת משלשים ותשעה המלאכות האסורות בשבת.

תוכן המלאכה[edit]

היכן היתה במשכן[edit]

מלאכות נוספות[edit]

תנא, הדש והמנפץ והמנפט, כולן מלאכה אחת הן (שבת ע"ג ב').

דישה בדבר שאינו גידולי קרקע[edit]

תנו רבנן, הצד חלזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת, רבי יהודה אומר חייב שתים, שהיה רבי יהודה אומר פציעה בכלל דישה, אמרו לו אין פציעה בכלל דישה.

אמר רבא, מאי טעמא דרבנן, קסברי אין דישה אלא לגדולי קרקע.

וליחייב נמי משום נטילת נשמה, א"ר יוחנן, שפצעו מת. רבא אמר, אפילו תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה, והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, שאני הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליציל ציבעיה (שבת ע"ה א').

לעיון נוסף[edit]

  • מוסך השבת לבעל 'מנחת חינוך' (ה. הדש)
  • אוצר עיונים, מערכה מ: מלאכת דש, בתוך: מתיבתא, שבת, כרך ד, עמ' קלט-קמו.

ערכים קשורים[edit]

*אבות מלאכות

מעבר לתחילת הדף