ערך/עבודת יום הכיפורים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עבודת יום הכיפורים

ליל יוהכ"פ[edit]

ערב יום הכיפורים עם חשיכה לא היו מניחים את הכהן גדול לאכול הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה (יומא פ"א מ"ד)

מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה והעלוהו לעליית בית אבטינס והשביעוהו ונפטרו והלכו להם, ואמרו לו אישי כהן גדול אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין משביעין אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך, הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכין (שם מ"ה)

אם היה חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים דורשין לפניו, ואם רגיל לקרות קורא ואם לאו קורין לפניו, ובמה קורין לפניו באיוב ובעזרא ובדברי הימים (שם מ"ו)

בקש להתנמנם פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדה ואומרים לו אישי כהן גדול עמוד והפג אחת על הרצפה ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה (שם מ"ז)

תמיד של שחר, ושאר עבודות השחר[edit]

בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין לפניו בין לאחריו, ביום הכפורים מחצות, וברגלים מאשמורה הראשונה (שם מ"ח)

בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם (שם פ"ב מ"א), וכיון שראו בית דין שבאין לידי סכנה התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס. ארבע פייסות היו שם, וזה הפייס הראשון (שם מ"ב). הפייס השני, מי שוחט מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את המנורה ומי מעלה אברים לכבש (שם מ"ג). הפייס השלישי, חדשים לקטרת בואו והפיסו. והרביעי, חדשים עם ישנים מי מעלה אברים מן הכבש ולמזבח (שם מ"ד)

אמר להם הממונה, צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. אם הגיע, הרואה אומר ברקאי (שם פ"ג מ"א)

הורידו כהן גדול לבית הטבילה (שם מ"ב). חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקדש על בית הפרוה, חוץ מזו בלבד (שם מ"ג). פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם. פשט, ירד וטבל, עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב, ולבש, וקדש ידיו ורגליו (שם מ"ד)

הביאו לו את התמיד, קרצו, ומרק אחר שחיטה על ידו. קבל את הדם, וזרקו (שם)

נכנס להקטיר קטורת של שחר, ולהטיב את הנרות, ולהקריב את הראש ואת האברים ואת החביתין ואת היין (שם)

וידוי ראשון על הפר[edit]

הביאוהו לבית הפרוה, ובקודש היתה. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם. קדש ידיו ורגליו, ופשט, ירד וטבל, עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי לבן, לבש, וקדש ידיו ורגליו (שם מ"ו)

בא לו אצל פרו, וסומך שתי ידיו עליו, ומתודה. וכך היה אומר, אנא השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי, אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם וגו' (שם מ"ח)

והן עונין אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (שם)

הגרלה[edit]

בא לו למזרח העזרה, לצפון המזבח. הסגן מימינו, וראש בית אב משמאלו. ושם שני שעירים, וקלפי היתה שם, ובה שני גורלות (שם מ"ט)

טרף בקלפי, והעלה שני גורלות, אחד כתוב עליו לשם, ואחד כתוב עליו לעזאזל (שם פ"ד מ"א)

אם של שם עלה בימינו, הסגן אומר לו אישי כהן גדול הגבה ימינך. ואם של שם עלה בשמאלו, ראש בית אב אומר לו אישי כהן גדול הגבה שמאלך (שם)

נתנו על שני השעירים, ואומר לה' חטאת. והן עונין אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (שם)

קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, והעמידו כנגד בית שלוחו, ולנשחט כנגד בית שחיטתו (שם מ"ב)

וידוי שני על הפר[edit]

בא לו אצל פרו שנייה, וסומך שתי ידיו עליו, ומתודה. וכך היה אומר, אנא השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרן עם קדושך, אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרן עם קדושך ככתוב בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו (שם)

והן עונין אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (שם)

שחיטת הפר, וקבלת דמו[edit]

שחטו, וקבל במזרק את דמו, ונתנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכל כדי שלא יקרוש (שם מ"ג)

תרומת הדשן[edit]

נטל מחתה, ועלה לראש המזבח, ופנה גחלים אילך ואילך, וחותה מן המעוכלות הפנימיות (שם)

וירד, והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה (שם)

חפינת הקטורת[edit]

הוציאו לו את הכף ואת המחתה. וחפן מלא חפניו, ונתן לתוך הכף (שם פ"ה מ"א)

הקטרת הקטורת[edit]

נטל את המחתה בימינו, ואת הכף בשמאלו. היה מהלך בהיכל, עד שמגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים, החיצונה היתה פרופה מן הדרום, והפנימית מן הצפון (שם)

מהלך ביניהן, עד שמגיע לצפון. הגיע לצפון, הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפרוכת, עד שהוא מגיע לארון (שם)

הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים, צבר את הקטורת על גבי גחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן (שם)

יצא ובא לו בדרך בית כניסתו. ומתפלל תפילה קצרה בבית החצון, ולא היה מאריך בתפילתו שלא להבעית את ישראל (שם)

משניטל ארון אבן היתה שם, ושתייה היתה נקראת, ועליה היה נותן (שם מ"ב)

הזאות דם הפר[edit]

נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו, נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. וכך היה מונה, אחת אחת ואחת אחת ושתים אחת ושלש אחת וארבע אחת וחמש אחת ושש אחת ושבע (שם מ"ג)

יצא, והניחו על כן הזהב שבהיכל (שם מ"ג)

שחיטת השעיר, קבלת דמו, והזאותיו[edit]

הביאו לו את השעיר. שחטו, וקבל במזרק את דמו (שם מ"ד)

נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. וכך היה מונה, אחת אחת ואחת אחת ושתים וכו' (שם)

יצא, והניחו על כן השני שהיה בהיכל (שם)

ההזאות על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ[edit]

נטל דם הפר, והניח דם השעיר. והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה, וכך היה מונה וכו' (שם)

נטל דם השעיר, והניח דם הפר. והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה וכו' (שם)

הזאות הדם על מזבח החיצון[edit]

עירה דם הפר לתוך דם השעיר, ונתן את המלא בריקן (שם). ויצא אל המזבח אשר לפני ה' זה מזבח הזהב, התחיל מחטא ויורד. מהיכן הוא מתחיל, מקרן מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית, מקום שהוא מתחיל בחטאת על מזבח החיצון משם היה גומר על מזבח הפנימי, רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא ועל כולן היה נותן מלמטה למעלה חוץ מזו שהיתה לפניו שעליה היה נותן מלמעלה למטה (שם מ"ה)

הזה על טהרו של מזבח שבע פעמים (שם)

ושירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ושל מזבח החיצון היה שופך אל יסוד דרומי, אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין לנחל קדרון ונמכרין לגננין לזבל ומועלין בהן (שם מ"ו)

וידוי שעיר המשתלח[edit]

בא לו אצל שעיר המשתלח, וסומך שתי ידיו עליו, ומתוודה. וכך היה אומר, אנא השם עוו פשעו חטאו לפניך עמך בית ישראל, אנא בשם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעוו ושפשעו ושחטאו לפניך עמך בית ישראל ככתוב בתורת משה עבדך לאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו (שם פ"ו מ"ב)

והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם, ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (שם)

שילוח השעיר לעזאזל[edit]

מסרו למי שהיה מוליכו (שם מ"ג). וכבש עשו לו, מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו טול וצא טול וצא (שם מ"ד)

מיקירי ירושלם היו מלוין אותו עד סוכה הראשונה (שם)

עשר סוכות מירושלם ועד צוק תשעים ריס שבעה ומחצה לכל מיל (שם). על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים. ומלוין אותו מסוכה לסוכה, חוץ מאחרונה שבהן שאינו מגיע עמו לצוק אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו (שם מ"ה)

מה היה עושה, חולק לשון של זהורית, חציו קשר בסלע, וחציו קשר בין שתי קרניו. ודחפו לאחוריו, והוא מתגלגל ויורד, ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים (שם מ"ו)

בא וישב לו תחת סוכה אחרונה עד שתחשך (שם)

הקטרת אימורי הפר והשעיר, ושריפת הנשאר[edit]

בא לו אצל פר ושעיר הנשרפין קרען והוציא את אימוריהן נתנן במגיס והקטירן על גבי המזבח קלען במקלעות והוציאן לבית השריפה (שם מ"ז)

קריאת התורה[edit]

אמרו לו לכהן גדול הגיע שעיר למדבר (שם מ"ח). בא לו כהן גדול לקרות, חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל, וקורא עומד, וקורא אחרי מות ואך בעשור, וגולל ספר תורה, ומניחו בחיקו. ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה (שם פ"ז מ"א)

ומברך עליה שמנה ברכות. על התורה, ועל העבודה, ועל ההודאה, ועל מחילת העון, ועל המקדש בפני עצמו, ועל ישראל בפני עצמן, ועל הכהנים בפני עצמן, ועל שאר התפלה (שם)

אילו, ואיל העם, והעבודות של סוף היום[edit]

אם בבגדי בוץ קורא, קדש ידיו ורגליו, פשט, ירד וטבל, עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב, ולבש, וקדש ידיו ורגליו (שם מ"ג)

ויצא ועשה את אילו, ואת איל העם, ואת שבעת כבשים תמימים בני שנה, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר עם תמיד של שחר היו קרבין (שם)

קדש ידיו ורגליו, ופשט, וירד וטבל, ועלה ונסתפג, הביאו לו בגדי לבן, ולבש, וקדש ידיו ורגליו (שם מ"ד)

נכנס להוציא את הכף ואת המחתה (שם)

קדש ידיו ורגליו, ופשט, וירד וטבל, עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב, ולבש, וקדש ידיו ורגליו (שם)

ונכנס להקטיר קטורת של בין הערבים, ולהטיב את הנרות (שם)

וקדש ידיו ורגליו, ופשט, הביאו לו בגדי עצמו, ולבש (שם)

ומלוין אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקדש (שם)שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף