ערך/בגדי כהונה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png בגדי כהונה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

חיולוקים בין בגדי כהן הדיוט לבגדי כהן גדול[edit]

עי' אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/יומא/עא.

לבישה שלא בשעת עבודה[edit]

נחלקו הראשונים אם הותרה לבישת בגדי כהונה שיש בהם כלאים גם שלא בשעת עבודה.

דעת הרמב"ם שלא הותר לכהנים ללבוש את בגדי הכהונה העשויים כלאים אלא בשעת העבודה בלבד, וכך כתב בהלכות כלאים (פ"י הל"ב): כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה אפילו במקדש - לוקין, מפני האבנט שהוא כלאים. ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה שהיא מצות עשה כמו הציצית [-שאף בה הותר כלאים, מדין עשה דוחה לא תעשה].

וכך כתב גם בהלכות כלי המקדש (פ"ח הי"א) לפיכך לובש אותן ביום עבודתו חוץ מן האבנט מפני שהוא שעטנז אסור לכן הדיוט ללובשו שלא בשעת העבודה.

אמנם הראב"ד חלק עליו וכתב בהשגות (כלאים שם) אמר אברהם, טעה בזה, שהרי אמרו ביומא (סט.) במקדש אפילו שלא בשעת עבודה מותר. וכן בהלכות כלי המקדש: אמר אברהם, לא מחוור מן הגמרא הכי, אלא כל היום מותר במקדש. וכן דעת התוספות (כפי שהביאם השאגת אריה סוס"י כט).

איסור קריעת בגדי כהונה[edit]

עי' אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/יומא/עב.

בגדי כהונה שבלו[edit]

תני רבה בר מתנה "בגדי כהונה[1] שבלו, מפקיעין אותן, ומהן היו עושין פתילות למקדש" (שבת כא.).
שולי הגליון


  1. דבוץ (ולא דכלאים).
מעבר לתחילת הדף