מסילות הברזל/ברכות/כז/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מסילות הברזל TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png כז TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
מסילות הברזל

חומר עזר
שינון הדף בר"ת


דף כ"ז ע"א

ועל תמיד של שחר שקרב בד' שעות. ירושלמי בפרקין (ה"א).

הלכה כר"י הואיל ותנן בבחירתא כוותיה. שאילתות (סס"י ח') שאילות שלום שם, העמק שאלה שם.

וחם השמש ונמס בארבע שעות. ירושלמי בפרקין (ה"א).

התם אמר רב כהנא הלכה כר"י כו' הכא מאי אישתיק כו'.
[אטו משום דאיפסקא התם הילכתא כר"י, יהיה ה"נ הלכה כר"י, אטו כולהו בחדא מחתא מחתינהו, הא תרתי מילי נינהו, ולא הא בהא תליא. ועוד קשה הא דהתם הלכה כר"י, לאו משום רבותא דר"י הוא, אלא מדאמר ר"ח גופיה משמיה דרב כהנא הואיל ותנן בבחירתא כוותיה, א"כ בתפלת המנחה דלא תנן כוותיה הא וודאי הלכה כרבנן לגבי דר"י, דיחיד ורבים הלכה כרבים, וגם ר"י אמאי אישתיק ולא אמר לי' מידי] שאגת אריה (סי' י"ז) ד"ה ובזה [ביאר הסוגיא].

דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד. תוס' ורא"ש ריש ברכות, בית הלוי (סי' ט') [ביאר הסוגיא]:


תוס' ד"ה תא שמע כו'. ובההוא דפלג המנחה נמי כו'. קובץ (פ"א מק"ש ה"ג) [א"כ למה תני רבי לפלוגתא דר"י ורבנן במס' ברכות לענין תפלה, ולמה לא הביא פלוגתא זו במגילה פ"ב אהא דתנן דבר שמצותו כל היום כו', הוכיח מזה דתפלה מדרבנן, אבל לכל מילי שמצוה של תורה שזמנה ביום, אם עבר היום זמנה עד צאת הכוכבים] ויעו"ש.


תוס' ד"ה דרב צלי כו'. אעפ"כ אין [גורס אין דלא כרש"א] אסור לעשות מלאכה בע"ש [כן הגירסא דלא כרש"א] מיד לאחר פלג המנחה וכן לענין תוספות שבת [מוחק מלת שבת] ט' באב ויוה"כ דקי"ל שהוא מה"ת גם כן לא צריך כו'. העמק שאלה (סי' קס"ז סוף אות ב') [ויעו"ש באריכות בביאור דברי התוס']:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף