User contributions for בן אבנר

Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

29 September 2023

 • 01:0001:00, 29 September 2023 diff hist +270 N ספר האגור/קפיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קפ) אין לומר בנוסח עלינו לשבח וכסא כבודו בשמים ממעל רק ומושב יקרו' בשמים ממעל: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 01:0001:00, 29 September 2023 diff hist +360 N ספר האגור/קעטיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעט) כתב הרשב"א בתשובותיו שאין לומר י"ג מדות ביחיד ודוקא דרך תפלה ובקשה אבל דרך קריאה בעלמא אומרו כדרך שאומר קדושה דאופנים עכ"ל: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 01:0001:00, 29 September 2023 diff hist +370 N ספר האגור/קעחיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעח) כתב רב צמח גאון שאין ליחיד לומר סדר קדושה שאו' אחר י"ח ברכות ועמא דבר לאומרו ביחיד וכ"כ הרא"ש ויש אומרים שצריך לומר בנקודם ובטעמם: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5900:59, 29 September 2023 diff hist +371 N ספר האגור/קעזיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעז) כתב בעל הלכות גדולות דנושאין כהנים כפיהם במנחה ביום הכפורים ורב עמרם כתב שאין נושאין וכן המנהג באשכנז. והרמב"ם כתב אם עלה לא ירד: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5900:59, 29 September 2023 diff hist +585 N ספר האגור/קעויצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעו) נשאל גדול הדור מהרר"י מולן למה אין הכהנים נושאין כפיהן בכל יום מאחר שהוא מ"ע והשיב מפני שהוא מנהג הכהנים לטבול קודם כמו שכתוב בהגהות מיימוני' ובכל יום קשה להם לטבול בחורף ולכן עלה המנהג דוקא בי"ט וגם מטעם בטול מלאכה וכש..." current
 • 00:5900:59, 29 September 2023 diff hist +442 N ספר האגור/קעהיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעה) כתב הרשב"א נמצא בשם הר"ר יהודה בר יצחק שמי שאינו נשאוי לא ישא כפיו כי מי שאין לו אשה שרוי בלא טובה ושמחה. והרשב"א כתב שמעולם לא ראה ולא שמע דבר זה ואולי מדרש אגדה הוא. עכ"ל: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5900:59, 29 September 2023 diff hist +751 N ספר האגור/קעדיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעד) נשאל גדול הדור מהרר"י מולן אם המקרא כהנים אינו חזן אלא אחר אם הוא מסיים שים שלום אם לא והשיב מהר"ם כתב שהמקרא מסיים שים שלום. אבל רש"י פרק אין עומדין כתב שהחזן מסיימו. וכן הביא המרדכי גופיה פרק הקורא דעת רש"י. וכ"כ בספר הפר..." current
 • 00:5900:59, 29 September 2023 diff hist +620 N ספר האגור/קעגיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעג) כתב הרמב"ם נשתמד לא ישא כפיו אפי' עשה תשובה ל"ה. וכ"כ רב נטרונאי גאון וכן רבינו יוסף טוב עלם שלא ישא כפיו ולא יקרא בכהנים. משב"הל. ורש"י כתב שישא כפיו וכ"כ רבינו גרשום והביא ראיה מן הירושלמי. ומהר"ם כתב שאין קורין אותו ואם ע..." current
 • 00:5900:59, 29 September 2023 diff hist +259 N ספר האגור/קעביצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעב) כתב הר"ר פרץ שאין הש"צ מקרא היחיד כיון דנפקא לן מאמור להם ואין נראה: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5800:58, 29 September 2023 diff hist +654 N ספר האגור/קעאיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קעא) כתב ר"ת שאין לש"צ להפסיק לקרא כהני' אלא חזן דכנסת פי' הממונה שהוא שמש הכנסת. ור"י כתב דוק' להם שלא היו קורין אלהינו ואלהי אבותינו אבל עכשיו שש"צ רגיל לומר אלהינו גם כשהכהני' נושאין ידיהם נכון לו' וכ"כ מהר"ם שיש לומר בלחש אלה..." current
 • 00:5800:58, 29 September 2023 diff hist +548 N ספר האגור/קעיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קע) נשאל גדול הדור מהרר"י מולן על ש"צ שהוא כהן איך יתנהג בברכת כהנים והשיב כי מהר"ם כתב שמלמדין אל מי שנושא המים ליטול ידיהם שלא ילך אצלו ואז אינו עובר בעשה שהרי כתיב אמור להם ומתרגמינן כד יימרון להון ועומד שם ש"צ ושותק ואחר מ..." current
 • 00:5800:58, 29 September 2023 diff hist +511 N ספר האגור/קסטיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> ;הלכות נשיאת כפים (קסט) כתב הרב פרץ אין שם אלא כהן אחד שאינו עובר אם לא ישא כפיו דילפינן מאמור להם ואין נראה ירושלמי ובלבד שיהא החזן ישראל והרמב"ם כתב משתדלין שיהא החזן ישראל דכתיב אמור להם מכלל שהמקרא אינו כמותם: <noinclude>{{דיקט..." current
 • 00:5800:58, 29 September 2023 diff hist +1 ספר האגור/קסזNo edit summary current
 • 00:5800:58, 29 September 2023 diff hist +504 N ספר האגור/קסחיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסח) נשאל גדול הדור מהר"י מולן ז"ל אם מותר לאדם ליפול על פניו ולומר תחנה עם הצבור כשהוא עומד חוץ לצבור או לא: והשיב דפשיטא הוא דיכול ליפול על פניו כי אפי' מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים עכ"ל: <noinclude>{{דיקטה}}{{ני..." current
 • 00:5700:57, 29 September 2023 diff hist +377 N ספר האגור/קסזיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסז) רש"י כתב שאין לש"צ לומר ושמו את שמי וכו' ורב עמרם כתבאם אין שם כהנים אומר ש"צ אלהינו וכו'. ושמו את שמי וכו' עד עושה השלום ואין המנהג ככה: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>"
 • 00:5700:57, 29 September 2023 diff hist +471 N ספר האגור/קסויצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסו) כתב בעל סמ"ג בשם ה"ג שאף בתפלת המוסף בר"ח אם שכח ש"צ יעלה ויבא אינו חוזר מפני טורח צבור ובסמ"ק כתב שאפי' בשב' וי"ט אין מחזירין אותו בשחרית וכן מסתבר ומה שכתב שאין מחזירין אף במוסף לא נהירא: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</..." current
 • 00:5700:57, 29 September 2023 diff hist +1,086 N ספר האגור/קסהיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסה) לא יענ' אמן חטופה פי' כאלו נקד בחטף. ובערוך פי' שלא יחטוף שלא ימהר לענות קודם שיסיים המברך לה"ט. ולא אמן קטופה פי' אמן בשתי תיבות וי"מ קטופ' שיחסר קריאת הנון שאיננו מוציאה בפה שתהא נזכרת מרדכי פ"ק דברכות. ור"י א"ז כתב שלא הזכ..." current
 • 00:5700:57, 29 September 2023 diff hist +399 N ספר האגור/קסדיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסד) כתב ר' אלפס צריך שיעמוד במקומו אחר שפסע ג' פסיעות לאחוריו עד שפתח ש"צ וי"א עד דמטי שליח צבור עד קדושה וכן ראיתי נוהג מורי אבי מהר"ר יהודה לנדא זצ"ל: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5700:57, 29 September 2023 diff hist +543 N ספר האגור/קסגיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסג) יש נוהגי' לומר שלום בשמאלי ושלום בימיני עושה שלום וכו' וראבי"ה כתב שאין לאומרו לה"ט וכן מנהג מגדולי אשכנז. כתב ראבי"ה הורגלו רבים לומר שלום בשמאלי ושלום בימיני. ואני המחבר לא קבלתי כך כי שגו במה שכתוב במחזורי' מרדכי פ"ק ד..." current
 • 00:5700:57, 29 September 2023 diff hist +364 N ספר האגור/קסביצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסב) בספרד אין נוהגין לו' רצה במנח' רק ואשי ישראל. וכ"כ רב סעדי' גאון ורב שריר' גאון ואיני יודע טעם למנהג ובשאר כל המקומות נהגו לומר: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5600:56, 29 September 2023 diff hist +1,520 N ספר האגור/קסאיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קסא) א"ר יצחק דכל היכא דאמרינן מחזירין אותו כמו על הנסים דחנוכה ופורים ויעלה ויבא דר"ח ועננו וכיוצא בו דלא מיבעיא אם עקר רגליו אין מחזירין אותו. אלא אפי' כיון שסיים אותה ברכה אע"פ שלא פתח בברכה שלאחריה אינו חוזר לראש דברכה לב..." current
 • 00:5600:56, 29 September 2023 diff hist +1,427 N ספר האגור/קסיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קס) ורב אשי אמר אמצעיות אין להם סדר וכן הלכתא ופירש"י אמצעיות אין להם סדר שאם דלג אחת מן הברכות ואח"כ נזכר קודם שיגיע לרצה אומרה במקום שנזכר. ולפי זה ש"צ ששכח לומר עננו ונזכר אח"כ אומר אותו במקום שנזכר. או מי ששכח לשאול בברכת ה..." current
 • 00:5600:56, 29 September 2023 diff hist +403 N ספר האגור/קנטיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנט) לא הזכיר שאלה בברכת המטר ולא עקר רגליו ונזכר. איתא בירושלמי שחוזר לשומע תפל' וכ"פ רב חננאל. ובעל ה"ג כתב שחוזר לברכת השנים וכ"כ הרמב"ם והראב"ד והרא"ש: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5600:56, 29 September 2023 diff hist +720 N ספר האגור/קנחיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנח) כתב ר"א בר' יואל הלוי דאיתא בירושלמי דס' יום מן התקופה ששואלים גשמים היינו מעת לעת מעת נפילת התקופה שאם נפלה תקופת תשרי בלילה מונין ס' יום מן הלילה ואם ביום מונין מן היום וכן פסק הוא בעצמו. והרא"ש כתב כנגדו ולא נהגו כן אלא..." current
 • 00:5600:56, 29 September 2023 diff hist +278 N ספר האגור/קנזיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנז) בספרד מזכירין טל בימות החמ' בברכת השנים ולא באשכנז גם בצרפת ואיטלי"א מזכירין: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5600:56, 29 September 2023 diff hist +589 N ספר האגור/קנויצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנו) הא דתניא כל הכתוב לרבים אין מכנין אותו ליחיד וליחיד אין מכנין אותו לרבים היינו במתרגם הפסוק או הקורא פסוק בזמן שמכוון לקרות אבל פסוק או תפלה ותחנונים לא והרברבי' יונה כתב דוקא כל המזמור אבל כשהוא מתפלל ואומ' פסוקים הנה..." current
 • 00:5500:55, 29 September 2023 diff hist +526 N ספר האגור/קנהיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנה) מוהר"ם נוהג לומר תשעים פעמים אתה גבור עד משיב הרוח כנגד ל' יום שאומרים אותו ג' פעמים בכל יום דהשתא אם היה מסופק אם הזכיר אם לא. לא היה צריך לחזור. והרב ר' פרץ כתב לא חזינן לרבנן קשישי דעבדי הכי והרא"ש הסכים לסברת מוהר"ם: <noinc..." current
 • 00:5500:55, 29 September 2023 diff hist +1,493 N ספר האגור/קנדיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנד) בירושלמי איתא טעה ולא הזכיר גשמים בתחיית המתים ונזכר קודם שומע תפלה מזכירו בשו"ת אבל בגמ' דידן בפ' תפלת השחר לא משמע כן וכ"כ רב אלפס והרא"ש בתוס' פ' תפלת השחר. בירושלמי' היה עומד בטל והזכיר של גשם מחזירין אותו פירו' בימות ה..." current
 • 00:5500:55, 29 September 2023 diff hist +575 N ספר האגור/קנגיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנג) אמר ליה סיימתיה. כולי שבחא דמריך. פירש"י דוקא בתפלה קאמר שאין לו להוסיף ממטבע שתקנו חכמי' אבל בינו לבין עצמו לית לן בה. והרמב"ם אוסר בכל והכי מסתבר' לשון הטורים. ולי אני המחבר נראה כדברי ר"י וכן נוהגין העולם בכל אחד בעצמו..." current
 • 00:5500:55, 29 September 2023 diff hist +532 N ספר האגור/קנביצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנב) רב ששת כי כרע כרע כחיזרא וכי זקיף זקיף כחויא פירש"י כחיזרא כשבט ביד האדם שהאדם חובטו וכופהו בפעם אחת וכחויא כנחש שזוקף ראשו מעט מעט ורב האי פי' כי חוזרא אחד ממיני קוצים וראשו כפוף וככה יכרע ולא יכרע מאמצעיתו וראשו זקוף:..." current
 • 00:5500:55, 29 September 2023 diff hist +647 N ספר האגור/קנאיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנא) כתב בהלכות גדולות שכח ולא התפלל ערבית ושחרית מתפלל במנחה שלש מתפלל של מנחה ואח"כ שחרי' ואח"כ ערבי' דכל זמן שלא עבר היום יש תשלום לתפלתו. אבל הרמב"ם והרשב"א כתבו שאין תשלומין כשעבר זמן שני תפלות לראשונה וכן במרדכי פ"ג דברכ..." current
 • 00:5500:55, 29 September 2023 diff hist +2,544 N ספר האגור/קניצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קנ) ר' יוחנן אומר ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו והלכתא כר' יוחנן ומפרש ר' יצחק דר' יוחנן לא קאמר אלא בספק התפלה דלא פליג אדר"י דאמר אפי' באמצע ברכ' מפסיק ורב אלפס פי' דוקא ביחיד ואדעתא דרשות דהוי כמו נדבה ויכול להתפלל אבל אדעתא..." current
 • 00:5400:54, 29 September 2023 diff hist +873 N ספר האגור/קמטיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמט) אם יכול להתחיל ולגמור קודם שלא יגיע ש"צ למודים וכו' ולא יפסוק לא ליה' שמיה רבה ולא לקדושה וכתב ר"ח וכן רש"י בשם ה"ג שישתוק ויכוון למה שאמר ש"צ ויהיה כעונה וכן כתב רבינו ישעי' ז"ל וכן בעל שבה"ל. אבל רבי' יעקב ור"י כתבו שאין לשת..." current
 • 00:5400:54, 29 September 2023 diff hist +448 N ספר האגור/קמחיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמח) כתב גדול בדורו הרב ר"י מולן כשיש רק עשרה בב"הכ ואחד מהם התחיל להתפלל ביחידי יכול הש"ץ להתחיל להתפלל טרם יגמור האחד תפלתו ואע"ג שאינו יכול לענות דאכל בי' עשרה שכינה שריא עכ"ל: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5400:54, 29 September 2023 diff hist +443 N ספר האגור/קמזיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמז) ויכול להתפלל בכל לשון שירצה פי' רב אלפס הני מילי בצבור אבל ביחיד דוק' בלשון הקודש. וי"מ דהא דיחיד אין להתפלל אלא בלשון הקודש זהו דוק' כששואל רק צרכיו. וא"א ז"ל לא חלק והתיר: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5400:54, 29 September 2023 diff hist +562 N ספר האגור/קמויצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמו) כל המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנ' וכו' יש מפרשים שצריכה שתהא התפלה בלחש עד שלא תשמע אפי' לאזניו ומביאין ראיה מן התוספתא ומיהו בגמ' דידן לא ממעט אלא שלא ישמעו אחרים וכן משמע בירושלמי וכן הדעת נוטה שיותר טוב שישמע לא..." current
 • 00:5400:54, 29 September 2023 diff hist +397 N ספר האגור/קמהיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמה) אם התפלל ולא כיון באבו' צריך לחזור והאידנא אין אנו חוזרין כי אף בחזרה קרוב הדבר שלא יכוון וכתב הרב ר"א שצריך לחזור וימוד בעצמו שיכוון בכל חתימה: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5400:54, 29 September 2023 diff hist +426 N ספר האגור/קמדיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמד) וצריך שיסדר תפלתו קודם שיתפלל. כדי שתהא שגורה בפיו ודוקא תפלה של פרקי'. הרמב"ם כגון של ר"ח ומועדי' והרא"ש כתב של פרקים דוקא משלשים יום ולהלן ולפי זה של ר"ח א"צ סדר: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5300:53, 29 September 2023 diff hist +322 N ספר האגור/קמגיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמג) שמואל לא הוי מצלי בביתא דאית ביה שכרא וכו' מהר"ם אנו אין נזהרי' עתה בכל זה שאין אנו מכוונין כל כך בתפלה: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5300:53, 29 September 2023 diff hist +220 N ספר האגור/קמביצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמב) המתפלל י"ח ברכות בדרך יש מחמירין לעמוד באבות: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5300:53, 29 September 2023 diff hist +443 N ספר האגור/קמאיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמא) העוסק בצרכי צבור כעוסק בד"ת דמי. פי' לענין לעמוד מתוכו להתפלל שגם זה שמחה היא לו. וי"מ אותו לענין שאינו צריך לפסוק להתפלל כמו שאין צריך לפסוק מת"ת להתפלל מי שתורתו אומנתו: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5300:53, 29 September 2023 diff hist +504 N ספר האגור/קמיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קמ) כתב ר"א בר' יואל הלוי הא דאמרי' במידי דמנקי שמותר לרחוץ הידים הני מילי דלא אסח דעתיה אלא שנתלכלכו בטיט. וי"מ אדרבה צריך שלא יהיו מלוכלכו' אבל על היסח הדעת אין לחוש והרא"ש אומר שאין חלוק שבכל דבר מועיל הנקוי: <noinclude>{{דיקטה}}{{..." current
 • 00:5300:53, 29 September 2023 diff hist +534 N ספר האגור/קלטיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלט) אמר רב חסדא לעולם יכנס אדם שעור שני פתחי' ויתפלל י"מ שלא ימהר להתפלל אלא ישהא כשעור הלוך שני פתחים אבל אם יושב סמוך לפתח אין לחוש ומהר"ם חלק כשבית הכנס' פתוח לרשות הרבים מפני שמביט לחוץ ונראה שאין לחלק וכן משמע מהירושלמי..." current
 • 00:5300:53, 29 September 2023 diff hist +1,048 N ספר האגור/קלחיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלח) לתפלה עד ארבעה מילין והני מילי לפניו אבל לאחריו עד מיל חוזר. פירש"י לתפלה כדי להתפלל בעשרה ויש פירושים אחרים שמפרשים לענין נ"י שצריך לילך לפניו עד ד' מילין ופירש"י עקר וכ"כ ר"י. מרדכי פ' שלישי דברכות. וכ"כ הרב ר"י א"ז. מספר א..." current
 • 00:5200:52, 29 September 2023 diff hist +374 N ספר האגור/קלזיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלז) ואם המתין לו שכרו הרבה פי' ר"ח דוקא בימיהם שהיו בתי כנסיות שלה' בשדות ושכיחי מזיקים וי"א אף בשלנו בלילה ור"י היה ממתין אף בשלנו ביום: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5200:52, 29 September 2023 diff hist +1,147 N ספר האגור/קלויצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלו) א"ר חלבו המתפלל אחורי ב"הכ נקרא רשע. א"ל אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה. פרש"י כל פתחי ב"ה שלה' היו למזרח ואחוריהן למערב וזה מתפלל אחורי ב"הכ ר"ל בצד מערב ואינו מחזר פניו לבה"כ ונ..." current
 • 00:5200:52, 29 September 2023 diff hist +899 N ספר האגור/קלהיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלה) מי שצריך להשכים לדרך יכול להתפלל משיגיע עמוד השחר וממתין עד ק"ש עד זמנה דעדיף טפי להתפלל בביתו מעומד ממה שיתפלל בדרך ושיסמוך גאולה לתפלה כי הא דאבוה דשמואל ולוי וכו' והם סוברים כת"ק אבל רשב"ג אומר בין כך ובין כך קורא ק"ש..." current
 • 00:5200:52, 29 September 2023 diff hist +904 N ספר האגור/קלדיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלד) כתב ר"א בר' יואל הלוי דמותר לשתות מים בשחרי' קודם תפלה. ודוקא בחול אבל בשבת לא מפני הקידוש והוא עצמו שתה וכן הוא בא"ז והרא"ש שתה מים בשבת שאין הקידוש אוסרו כיון שלא הגיע זמנו. ואם התחיל לאכול קוד' עלות השחר הרמב"ם כתב שא"צ ה..." current
 • 00:5200:52, 29 September 2023 diff hist +444 N ספר האגור/קלגיצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלג) משום שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל יש ללמוד מכאן שצריך לחגור חגורתו קודם שיתפלל אע"פ שיש לו אבנט ומכנסים שאין לבו רואה את ערותו. והר"י ומחזור וויטרי חולקין מרדכי פ"ק דשבת: <noinclude>{{דיקטה}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>" current
 • 00:5200:52, 29 September 2023 diff hist +882 N ספר האגור/קלביצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> (קלב) כתב רב אלפס איכא מ"ד הא דקאמרי' בטלוה לטבילתא בין לד"ת בין לק"ש ותפלה קאמרי. ואיכ' מ"ד דוקא לד"ת אבל לתפלה בעי טבילה וכן סבר ר' יצחק א"ז. וכן הרוקח ולאו דוקא טבילה אלא רחיצה במים רבים וכ"כ רב האי גאון והראב"ד. והלכות גדולות וה..." current
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)