מגדל עוז/אישות/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png אישות TriangleArrow-Left.png ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני אהובה
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שער המלך
שרשי הים


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


א[edit]

המקדש בדבר שהוא אסור עד איסורי הנאה אינה מקודשת. פרק האיש מקדש (דף נ"ז):

ואפילו היה אסור בהנאה מדבריהם עד י"ד אינה מקודשת. בפסחים פרק כל שעה (דף כ"א):

ב[edit]

עבר ומכר עד כמוה. פרק האיש מקדש:

המקדש בפרש עד לגבי השור. בתמורה פרק כל האיסורין (דף ל'):

ג[edit]

המקדש בפירות עד הרי זו מקודשת. פרק האיש מקדש:
כתב הראב"ד ז"ל דוקא בשכר הבאת האפר והמים או מילוי המים עכ"ל: ואני אומר אמת הוא שזה החילוק הוא בשילהי פרק האיש מקדש (דף נ"ח) גבי מתניתין דקתני במי חטאת ובאפר חטאת הרי זו מקודשת אפילו הוא ישראל ורמינן עלה בגמרא אמתניתין דבכורות דתנן הנוטל שכר לדון דיניו בטלין להעיד עדותו בטל להזות ולקדש מימיו מימי מערה ואפרו אפר מקלה ופרקינן אמר אביי ל"ק כאן בשכר הבאה ומלוי כאן בשכר הזאה וקידוש דיקא נמי דקתני הכא במי חטאת ואפר חטאת וקתני התם להזות ולקדש ש"מ ע"כ. וסבור הראב"ד ז"ל לפרש דברי אביי כאן בשכר הבאה וקידוש כלומר שאמר כך בזה הלשון בשעה שקידש, ור"מ ז"ל ואנחנו אין רגילין לפרש כך דאם כן היה לו לומר כאן דאמר בשכר כו' כאן דאמר כו' אלא אנו מפרשים כי אם קידש בשעת הבאה ומילוי קידושיו קידושין שעדיין לא נתערבו ואין זה אלא שכר הבאת האפר ממקום למקום ושכר מילוי המים דמילתא דטירחא היא ולא רמיא עליה ושרי למשקל אגרא ומש"ה מקודשת אבל מתניתין דבכורות מיירי לאחר הבאה ואחר עירוי שנמצא עכשיו כמקדשה בשכר הזאה וקידוש דליכא טירחא ושכר (לימוד) מצוה הוא נוטל והתורה אמרה ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים צדיקים כאשר צוני ה' אלהי ואמרינן במסכת נדרים מה אני בחנם אף אתם בחנם וכן פירש"י ז"ל והוא הלשון בעצמו שדקדק ר"מ ז"ל שכתב או במים שמילאן לעשותן מי נדה והוא הנכון:

המקדש בהקדש עד במזיד אינה מקודשת. פרק האיש מקדש (דף נ"ב):

ד[edit]

קידשה במעשר עד לה'. הוא פרק ו' דמסכת מעשר שני:

ה - ו[edit]

כהן שקידש עד אינה ממון. פרק האיש מקדש (דף נ"ג):

ז[edit]

המקדש את האשה בגזל עד אינה מקודשת. פרק האיש מקדש גמרא מתניתין דחמש נשים גם בהלכות ר"י אלפס ז"ל מבוררת שם ובפ"ק דקידושין:

ח - ט[edit]

הנכנס לבית חבירו עד ויניח מה שירצה. פרק האיש מקדש:

י[edit]

גזל את האשה עד ואם אמרה הן הרי זו מקודשת. פרק קמא דקידושין (דף י"ג) גם פרק האיש מקדש:

יא - יב - יג - יד[edit]

וכן אם נתן לה פקדון עד והרי הגיע הנאה לידה. פרק קמא דקידושין (דף יב):

טו[edit]

המקדש בהנאת מלוה עד שאין ראוי לשומען: כתב הראב"ד ז"ל הראשונים פירשו כו' וכ"ש מ"ש הוא עכ"ל: ואני אומר גם לנו יש פירושים אחרים מתיישבים יפה בהלכה זו פרק קמא דקידושין ומ"מ זה שכתב ר"מ ז"ל מן האחרונים הוא ונכון הוא:

טז[edit]

אמר לה הרי את מקודשת לי בפרוטה זו ובחוב שיש לי אצלך הרי זו מקודשת. פרק האיש מקדש (דף מ"ו):

וכן אם אמר לה במלוה שיש לי אצלך ובפרוטה זו הרי זו מקודשת. פרק הגוזל עצים (דף צ"ט):

יז - יח[edit]

היה לו חוב ביד אחרים עד ברשותה קיים הרי זו מקודשת. פרק האיש מקדש:

יט[edit]

אמר לה הרי את מקודשת לי בשכר שאדבר עד והמקדש במלוה אינה מקודשת. פרק האומר (דף ס"ג):

כ[edit]

הרי את מקודשת לי במלאכה זו עד והמקדש במלוה אינה מקודשת. פרק האיש מקדש (דף מ"ח) ופרק האומר:

כא - כב - כג - כד - כה[edit]

האשה שאמרה עד במקום אחר. הכל פ"ק דקידושין (דף ו' וי"ז):

כו - כז - כח - כט[edit]

האומר לאשה התקדשי לי בתמרה עד במדינה אחרת. פ"ק (דף י"ב) וריש פ"ב דמסכתא קידושין (דף מ"ו):

האומר לאשה הרי את מקודשת לי בכוס זה עד סוף הפרק. פרק האיש מקדש (דף מח):

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.