אבן האזל/אישות/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבן האזלTriangleArrow-Left.png אישות TriangleArrow-Left.png ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני אהובה
חידושי רבנו חיים הלוי
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שער המלך


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


יז[edit]

הוספות להלכות אישות

(העתקה מקונטרס לשו"ע אה"ע)

נמצא בהם דינר רע אם יכולה להוציאו על ידי הדחק יחליפנו ואם לאו אינה מקודשת.

ונ"ב יחליפנו עי' חדושי המאירי ועי' בהלכות גדולות.

בגמרא קדושין דף ח' דינר רע ה"ז מקודשת ויחליף וכן פסק הרמב"ם דאם יכולה להוציא ע"י הדחק ה"ז מקודשת ויחליפנו, ולכאורה צ"ע ממ"נ אם נתקדשה דוקא אדעתא דדינר טוב א"כ יהי' כהתקדשי לי במנה ונתן לה דינר דכ"ז שלא נתן לה את המנה אינה מקודשת, אבל מנא לן החוב עליו להחליפו דאם נתרצית להתקדש בזה א"כ אינו צריך להחליף, ואין לומר דהיא נתקדשה על סמך שהוא מחוייב להחליף כיון שהבטיח לה ומחוייב להחליף לה מטעם ערב כד' הרשב"א גבי חלוץ ע"מ שתתן לך מאתים זוז, דהתם שאני דהחליצה מועלת בעצמה וע"כ נתחייבה לו ע"פ דבורה, אבל הכא אם לא קבלה הדינר עבור עצמה במה נתקדשה, ואין לומר דקבלה הדינר בתורת משכון וקנתה בו שויו ומ"מ נתחייב הוא להחליפו, דיקשה ע"ז כיון דהדינר לא קנתה א"כ מנה אין כאן משכון אין כאן, ואם קנתה את הדינר א"כ למה הוא מחוייב להחליף, ובהכרח נראה לומר דכיון דגבי אונאה קיי"ל קנה ומחזיר אונאה, אף דבאמת גם שם יש להתיישב דמאיזה טעם מחזיר אונאה ממ"נ אם אין הלה רוצה במקח זה עפ"י שומא זו יבטל המקח, אבל שיקנה המקח בשומא אחרת מכפי שנתרצה המוכר או הלוקח זו מנין לנו, וצריך לעיין שם, עכ"פ מצינו שכן הוא דס"ל לחז"ל דזה שאסרה תורה אונאה, אינו שיבטל המקח אלא שיחזיר האונאה משום דאמדו גם דעת המאנה שאינו רוצה בבטול המקח ומרוצה לקיים המקח גם אם נחייבו להחזיר האונאה, א"כ נראה דה"נ בדינר רע כיון דיכולה להוציא ע"י הדחק א"כ דעתה להתקדש גם בעד זה, ואם לא יחליף מרוצית להתקדש גם בזה רק שכיון שהי' שלא בהסכמתה, ע"כ הוא מחוייב להחליף משום אונאה דהא דומיא דהכי גבי אונאה אם הי' בטול מקח אינו מחוייב להחזיר אונאה אלא יבטל המקח, ומ"מ גבי אונאה מחוייב להחזיר, דאלמא משום דבשיעור אונאה אינו רוצה לבטל המקח גם אם לא יחזיר לו, ע"כ המקח אינו בטל רק מ"מ האונאה צריך להחזיר, ולמ"ד אי עביד ל"מ הי' ניחא שפיר משום דכיון דהמקח אינו יכול ליבטל וזה לא הי' רשאי להונות אותו, נמצא דאם נימא דאינו צריך להחזיר האונאה א"כ מהני מעשיו תמיד דהא המקח לא יבטל הקונה דבדיעבד מרוצה גם ע"ז המקח, ומ"מ הזהירה התורה שלא יהנה אותו, ולכן בהכרח אמרינן דאם הונה אותו מחוייב להחזיר האונאה, ויש עוד לעיין בזה.


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.