קובץ על יד החזקה/אישות/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קובץ על יד החזקהTriangleArrow-Left.png אישות TriangleArrow-Left.png ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני אהובה
חידושי רבנו חיים הלוי
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שער המלך


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ג[edit]

הרי את מקודשת. עי' הה"מ מה שחלק עם הרשב"א ואפשר לומר אם היא אומרת בלבה היתה להתקדש בזה מסתבר כסברת הרשב"א ועי' בר"ן במתני' במה דקמ"ל בהא דאמר אם בלבה הי' ודוק.

ט[edit]

קדשה. עי' הה"מ מ"ש ודבר זה הוא מחלוקת בירושלמי ופסק הוא ז"ל כן והמעיין שם בירושלמי משמע דהלכתא כאידך לישנא ובחדושי הארכתי.

טז[edit]

האומר לחבירו. עי' השגת הראב"ד ובתי"ט מה שכ' דרבינו הי' לו גי' אחרת.

יח[edit]

אם היו שוין חמשין. עי' רש"י בגמ' דף ז' ובס' עצמות יוסף דהא דאמרי' כי פליגי בחמשים ובשוה חמשים לרבותא דרבה אבל הה"ד בנתן לה סתם נמי פליגי ועי' בב"ש סי' ל"א ס"ק ב' בהא דפסקי' אם קדשה באבן טוב סתם אינה צריכה שומא היינו לפירש הרא"ש. ולהר"ן דסוברה ששוה הרבה יותר אין חילוק בין אם קדשה סתם ע"ש דיראה מדברי הרא"ש דס"ל דקפידא לא הוי כ"א היכא דאיכא למיחש שיהי' סבורה שאינו שוה כ"כ כמו שאמר הארוס וזה ליכא למיחש רק אם אמר ששוה כך וכך אבל בנתן לה בסתם לא אבל להר"ן סובר באמר דהיא סבורה ששוה הרבה יותר ולכן מנהגינו להוציא אבן מן הטבעת כדי לצאת אליבא דכ"ע ודוק בזה כי יש להשוות בסברה זו דהרשב"א והרא"ש לא פליגי אהדדי.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.