שפת אמת/ברכות/ה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שפת אמת TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ה TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י

חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
לקוטי שלמה
שפת אמת
שיח השדה
בית נתן


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ה' ע"א

בגמ' ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו כו'. וקשה דהא התעיף קאי על העין ולא על התורה. ועי' מ"ש מהרש"א. ולולי פי' רש"י י"ל איפכא דבני רשף יגביהו לענוש הפוסקין מד"ת והמבטל מדברי תורה נקרא עוף והכוונה ואין עוף אלא תורה היא שאין נקרא עוף אלא המתעיף עינו מד"ת. ויש לבאר בזה המשך הפסוק אדם לעמל יולד (איוב ה ז) היינו עמלו של תורה ובני רשף מענישין הפוסק מעמלו של תורה. וממילא משמע דהעוסק בתורה בדילין ממנו. והי' מיושב טפי המשך הלשון מאי דמקשי לי' ר"י לר"ל הא אפי' תשב"ר יודעין כו' אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק כו'. וקשה מה אלא כיון דמילתא אחריתי היא. ולהנ"ל א"ש דגם זה מוכח בפסוק דבני רשף [כמ"ש לעיל] ולהכי מקשי לי' למה דריש מהאי קרא מה דפשוט בתורה וטפי הו"ל לדרוש להחמיר וכדמצינו [ג"כ בהא דכתיב] נאלמתי דומי' כו'. ולפי' רש"י י"ל נמי דר"י חידש לן לדרוש הפסוק להחמיר כנ"ל ור"ל הוי דריש לי' כפי' רש"י:


שם בגמ' אמר רבא ואיתימא ר"ח אם רואה אדם שיסורין באין כו'. נראה לפרש המשך סוגית הגמ' דכיון דאמרי' לעיל דכל העוסק בתורה יסורין בדילין ממנו. והרי אנו רואין דיש מי שעוסק בתורה ויש לו יסורין. ע"ז מסיק דהם יסורין של אהבה ואינם מבני רשף דלעיל:


שם בגמ' אלו הם יסורין של אהבה כו' שנאמר ברוך אלקים אשר לא הסיר כו'. כי אלקים הוא מדת הדין ואף על פי כן לא הסיר תפלתי כו' הם יסורין של אהבה כנ"ל:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף