שיח השדה/ברכות/ה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שיח השדה TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ה TriangleArrow-Left.png א


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
פתח עינים
בית נתן
לקוטי שלמה
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


ק"ו משן ועין כו'. בס' חנוכת התורה באיוב מביא תשו' רב האי גאון (חפשתי ולא מצאתי תשובה זו) אם העבד הפיל שן אדונו וחזר אדונו והפיל שינו אם יוצא לחירות (צ"ל דשאלתו ע"פ הרא"ש ב"ק (פ"ג סי' י"ג) דכשחברו התחיל פטור השני על הכאתו או באופן שאין יכול לינצל בלא זה שמותר לו) והשיב מגמ' דידן ראי' שהרי היסורין הי' חייב בהן וא"כ מה ראי' משן ועין שאין לו רשות להפילו אלא ש"מ דבשן ועין אע"פ שיש לו רשות יוצא לחירות (ואע"ג דבגמ' מיירי ביסורין של אהבה אולי ס"ל כהרמב"ן בשער הגמול דגם יסורין של אהבה הן קצת לכפר).

ויל"ע למה לא פשיט לה מהא דקדושין (כ"ד ב') הרי שהי' רבו רופא וא"ל חתור לי שיני והפילה יוצא לחירות ואפי' רשב"ג לא פליג אלא משום שלא נתכוין לשחתה וי"ל דמשם אין ראי' דשם נהי דיש לו רשות לחתור לו שינו אבל לא להפילה רק באונס נפלה ולכן פליגי שם רק משום שלא נתכוין לשחתה אבל כאן מותר לו להפילה, ונר' דהרמב"ם לא ס"ל חילוק זה שכתב בפ"ה מעבדים הי"ג הרי שהי' רבו רופא וא"ל חתור לי שיני והפילה יוצא לחירות ואצ"ל אם היתה העין כואבת והי' רבו אומן ועקרה לו שיצא לחירות ומדכתב ואצ"ל מכלל דפשיטא לי' דדין זה יותר פשוט מההוא דא"ל חתור לי שיני וכאן בודאי יוצא לחירות, ואין להקשות מהא דבכורות (ל"ה א') הי' בכור רדפו בעטו ועשה בו מום ה"ז שוחטין עליו אלמא דזה לא מקרי מתכוין להטיל בו מום וא"כ ה"נ לא מקרי מתכוין לשחתה וי"ל דלא דמי דודאי מתכוין להטיל בו מום אבל אין מתכוין להתיר ע"י אותו מום ולכן לא קנסוהו רבנן אבל כאן הוי מתכוין לשחתה דלא בעינן שיכוין להוציאו לחירות ע"י זה, ונראה שאין זה תשו' רב האי וחנם תלו בו בוקי סריקי אע"פ שהדין אמת:

מעבר לתחילת הדף

ספרי רבנו הגר"ח קניבסקי זללה"ה מונגשים לציבור בהורמנא דמרן זללה"ה (הזכויות שמורות)