רמב"ם/כלי המקדש/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

רמב"ם TriangleArrow-Left.svg כלי המקדש TriangleArrow-Left.svg א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

ר"י קורקוס ורדב"ז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
דרך חכמה
(ביאור ההלכה)
הר המוריה
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יכהן פאר
יצחק ירנן
מעשה רקח
מעשי למלך
קרית ספר
שרשי היםדפים מקושרים

הלכות כלי המקדש והעובדים בו
יש בכללן ארבע עשרה מצות, שש מצות עשה ושמונה מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן:
א) לעשות שמן המשחה: ב) שלא לעשות כמוהו: ג) שלא לסוך ממנו: ד) שלא לעשות כמתכונת הקטורת: ה) שלא להקטיר על מזבח הזהב חוץ מן הקטורת: ו) לשאת הארון על הכתף: ז) שלא יסורו הבדים ממנו: ח) שיעבוד הלוי במקדש: ט) שלא יעשה אחד במלאכת חבירו במקדש: י) לקדש הכהן לעבודה: יא) שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים: יב) ללבוש בגדי כהונה לעבודה: יג) שלא יקרע המעיל: יד) שלא יזח החשן מעל האפוד:
וביאור מצות אלו בפרקים אלו:
פרק ראשון

א) תבנית:דרח תבנית:בהלח מצות עשה לעשות שמן המשחה שיהיה מוכן לדברים שצריכין משיחה בו שנאמר ועשית אותו שמן משחת קדש:

ב) תבנית:דרח וככה עשהו משה רבינו תבנית:דרח במדבר. לקח מן המור והקנמון והקדה מכל אחד משלשתן חמש מאות שקל תבנית:דרח בשקל הקודש. ומקנה הבושם חמשים ומאתים בכל פעם. תבנית:דרח ושוחק כל אחד ואחד לבדו. תבנית:דרח ועירב הכל ושרה אותן תבנית:דרח תבנית:בהלח במים זכין ומתוקין עד שיצא כל כחן במים תבנית:דרח ונתן על המים שמן זית הין תבנית:דרח והוא י"ב לוג. כל לוג תבנית:דרח ד' רביעיות. תבנית:דרח ובישל הכל על האש עד שאבדו המים ונשאר השמן והניחו בכלי לדורות:

ג) המור הוא תבנית:דרח תבנית:בהלח הדם הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל שמתבשמין בה בני אדם בכ"מ. והקנמון הוא תבנית:דרח העץ שבא מאיי הודו שריחו טוב ומתגמרים בו בני אדם. תבנית:דרח והקדה היא הקושט. תבנית:דרח וקנה בושם הם הקנים הדקים כתבן האדומים הבאים מאיי הודו וריחן טוב והם ממיני הבשמים שנותנים אותם הרופאים בצרי:

ד) העושה שמן המשחה תבנית:דרח כמעשה הזה וכמשקל הזה תבנית:דרח ולא הוסיף ולא גרע במזיד תבנית:דרח חייב כרת. תבנית:דרח בשוגג מביא חטאת קבועה שנאמר אשר ירקח כמוהו ונכרת מעמיו. תבנית:דרח תבנית:בהלח והוא שיעשה אותו להמשח בו. אבל אם עשהו להתלמד תבנית:דרח או ליתנו לאחרים פטור:

ה) תבנית:דרח הסך משמן המשחה תבנית:דרח תבנית:בהלח כזית במזיד תבנית:דרח חייב כרת. ובשוגג תבנית:דרח מביא חטאת קבועה שנאמר ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו. ואין חייבין אלא תבנית:דרח על סיכת שמן המשחה שעשה משה שנאמר ממנו. מזה שנאמר בו שמן משחת קדש יהיה זה לי. תבנית:דרח תבנית:בהלח ומעולם לא נעשה שמן אחר חוץ ממה שעשה משה:

ו) אחד הסך את עצמו ואחד תבנית:דרח הסך את אחרים שנאמר תבנית:דרח ואשר יתן ממנו על זר. הסך תבנית:דרח כלים ובהמה תבנית:דרח ועכו"ם שהם כמותה תבנית:דרח תבנית:בהלח או שסך מתים בו פטור שנאמר תבנית:דרח על בשר אדם לא ייסך:

ז) אין מושחין ממנו תבנית:דרח לדורות אלא תבנית:דרח כהנים גדולים תבנית:דרח ומשוח מלחמה תבנית:דרח ומלכי בית דוד תבנית:דרח בלבד. אפילו כהן בן כהן מושחין אותו. שנאמר תבנית:בהלח והכהן המשיח תבנית:דרח תחתיו מבניו וגו':

ח) תבנית:דרח בבית שני תבנית:דרח שלא היה שם שמן המשחה היה כ"ג מתרבה תבנית:דרח תבנית:בהלח בלבישת בגדים בלבד תבנית:בהלח שהיה לובש תבנית:דרח בגדי כהונה גדולה:

ט) תבנית:דרח כיצד מושחין תבנית:דרח את הכהן. תבנית:דרח צק את השמן תבנית:דרח על ראשו תבנית:דרח וסך ממנו על גבי עיניו תבנית:דרח כמין כי יוונית כזה X תבנית:דרח שנאמר ויצק משמן המשחה על ראשו וימשח אותו לקדשו. ומלכי בית דוד מושחין אותן תבנית:דרח כמין נזר על ראשו. תבנית:דרח ולא ימשח במקומות אחרות תבנית:דרח תבנית:בהלח ולא ירבה בשמן:

י) תבנית:דרח הנותן משמן המשחה על גבי מלך או כהן גדול שכבר נמשחו פטור שנאמר ואשר יתן ממנו על זר תבנית:דרח ואין אלו זרים אצלו. תבנית:דרח אבל הסך ממנו אפילו למלך וכהן גדול חייב שנאמר על בשר אדם לא ייסך כל אדם במשמע. וכהן גדול תבנית:דרח תבנית:בהלח שנטל שמן המשחה מראשו וסך במעיו תבנית:דרח חייב כרת והוא שיסוך ממנו תבנית:דרח תבנית:בהלח בכזית:

יא) אין מושחין את המלך תבנית:דרח אלא על גבי המעיין. תבנית:דרח ואין מושחין מלך בן מלך שהמלכות ירושה למלך לעולם שנאמר הוא ובניו בקרב ישראל. תבנית:דרח ואם היתה שם מחלוקת מושחים אותו כדי לסלק המחלוקת ולהודיע לכל שזהו למלך לבדו. כמו שמשחו שלמה מפני מחלוקת אדוניהו. ויואש מפני עתליה. תבנית:דרח ויהואחז מפני יהויקים אחיו. תבנית:בהלח וזה שמשח אלישע ליהוא לא בשמן המשחה משחו אלא תבנית:דרח בשמן אפרסמון ודבר זה תבנית:דרח מסורת ביד החכמים:

יב) כל כלי המקדש תבנית:דרח שעשה משה במדבר לא נתקדשו אלא תבנית:דרח במשיחתן בשמן המשחה שנאמר וימשחם ויקדש אותם. ודבר זה אינו נוהג לדורות. אלא הכלים כולן תבנית:דרח כיון שנשתמשו בהן במקדש תבנית:דרח תבנית:בהלח במלאכתן נתקדשו שנאמר אשר ישרתו בם בקודש תבנית:דרח בשירות הם מתקדשין:

יג) הכפות והקערות שמקבלין בהם המנחות וכן המזרקות שמקבלין בהן הדם תבנית:דרח ושאר כלי השרת כולם של כסף ושל זהב היו ומותר לעשותן משאר מיני מתכות תבנית:דרח כמו שביארנו תבנית:דרח וכולן מתקדשין במלאכתן. תבנית:בהלח ואם נשברו תבנית:דרח מתיך אותם תבנית:דרח ועושה אותן כלי אחר תבנית:דרח ואין קדושתן מסתלקת מהן לעולם:

יד) תבנית:דרח כלי הקדש תבנית:דרח שנקבו תבנית:דרח או שנסדקו תבנית:דרח אין סותמן אותן תבנית:דרח תבנית:בהלח אלא מתיכין אותן ועושין אותן חדשים:

טו) סכין תבנית:דרח שנשמט מן הנצב תבנית:דרח או שנפגם אין מחזירין אותו תבנית:דרח ואין משחיזין אותו. תבנית:דרח אלא גונזין אותו בצד ההיכל תבנית:דרח תבנית:בהלח בין הקודש והאולם לדרום תבנית:דרח ועושין אחרים. שאין עניות במקום עשירות:

טז) תבנית:בהלח שתי מדות של יבש היו במקדש. תבנית:דרח עשרון. וחצי עשרון. העשרון למנחות. וחצי העשרון תבנית:דרח לחלק בו מנחת כ"ג שבכל יום:

יז) ושבע מדות של לח היו שם. תבנית:דרח תבנית:בהלח הין. וחצי ההין. ושלישית ההין. ורביעית ההין. ולוג. וחצי לוג. ורביעית. ולמה היו חצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין. תבנית:דרח למדידת הנסכים של זבחים. תבנית:דרח ולוג למדידת שמן המנחות. תבנית:דרח וחצי לוג למדידת שמן לכל נר תבנית:דרח מנרות המנורה. תבנית:דרח ורביעית לחלק בה השמן לחביתין:

יח) ואין לנו דבר למדוד בו הין ולמה היה שם. תבנית:דרח תבנית:בהלח הואיל והיה במקדש מימי משה שמדד בו שמן לשמן המנחה. תבנית:דרח ובחצי לוג שיהיה במקדש תבנית:דרח היו מודדין מים למי סוטה תבנית:דרח ושמן לתודה. וברביעית שהיתה שם היו מודדין תבנית:דרח שמן לחם הנזיר. תבנית:דרח ומים לטהרת מצורע. תבנית:דרח ולא מפני מעשים אלו נתקדשו אלא מפני המלאכות של מקדש שאמרנו:

יט) כל המדות האלו קודש ומכלי השרת. אלא שמדות הלח נמשחו מבפנים ומבחוץ. תבנית:דרח וכלי היבש לא נמשחו אלא בפנים. לפיכך תבנית:דרח תבנית:בהלח בירוצי מדות הלח תבנית:דרח קודש. ובירוצי מדות היבש חול:

· הבא >
מעבר לתחילת הדף