רלב"ג - ביאור המילות/דברים/כז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רלב"ג - ביאור המילותTriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כז

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

שמור את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היו'. צוה שישמרו כולם זאת המצוה בכללות שזכר בזה המקום כדי שיעשו אותה בבא עתה:

ב[edit]

והקמות לך אבנים גדולות. רוצה לומר שיהיו עם זה אבנים שלמות שיבנו מהם מזבח בהר עיבל כמו שיזכור אחר זה וצוה לשדותם בסיד כד לכתוב עליהם כל דברי התורה הזאת באר היטב כמו שאמר אחר זה והנה הרצון באמרו באר היטיב הוא שיהיה הכתב מבואר וניכר ולזה גם כן שד אנני' בשיד וכבר נתבאר בספר יהושע כי שם כתבו את משנה תורת משה כמו שנאמר בפרשת מלך וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר ולזה יעתיקו שם כל התורה כלה ויכתבוה באבנים ההם ולזה הוצרכו להיות גדולות מאד כדי שלא יהיה הכתב דקה מאד שנאמר באר היטב:

ד[edit]

והיה בעברכם את הירדן. רוצה לומר אחר עברכם את הירדן כי הר עיבל היה בעבר הירדן ימה כמו שקדם בפרשת ראה אנכי והנה צוה שם לבנות מהאבנים ההם מזבח ה' ולהעלות עליו עולות ולזבוח שם שלמים ואחר זה יכתבו עליהם את כל דברי התורה כמו שקדם והנה זה היה לתכלית שיכרתו ישראל ברית עם השם יתעלה בקבלם עליהם כל הברכות והקללות הכתובות אחר זה למקיים דברי התורה ולעובר עליהם:

י[edit]

ועשית את מצותיו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום. רוצה לומר שעם דברי הברית האלה נהית לעם ותשמור לעשו' תמיד מצותיו וחקיו אשר אנכי מצוך היום והם כל מצות התורה:

יב[edit]

אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים. הנה השבטים היותר נבחרים שם אותם על הברכה ועל הקללה שם שני בני השפחות והם גד ואשר דם וראובן גם כן לחסרונו וידמה שהיה גם כן זבולון הפחות שבבני הגבירות אחר ראובן כי כבר מצאנו בפרשת ראה אנכי כי הברכה היתה תחילה על הפרטי' ואחר כך הקללה על הפרטים ואחר כך הברכה על הכלל ואחר כן הקללה על הכלל ואמנם קצרה התורה מלזכור פה הברכה על הפרטים כי הוא בפרטים בעצמם שהיתה בהם הקללה כאלו תאמר שהיו אומרים תחת אמרו ארור משיג גבול ברוך אשר לא ישיג גבול וכן על זה הדרך:

טז[edit]

והנה סמך מבזה אביו ואמו לעובד ע"ז להעיר שעובד ע"ז מורד במי שילדהו והמציאהו וגדל אותו ושמר אות מציאותו וסמך גם כן להם משיג גבל רעהו להעיר שהעובד אלוה זולת השם יתעלה גם מהעליונים שנתן להם השם יתעלה חלק בהנהגה הנה הוא משיג גבול כי אין מגבול אלו האלוהות אבל הם מנהיגי הנהגות חלקייות לפי מה ששם הש' יתעלה עליהם ביום הבראם:

יח[edit]

ארור משגה עור בדרך. רוצה לומר להטעותו בדרך כשישאל זה וסמך אותו למשיג גבל רעהו לפי שהוא מזיק חברו מבלי ידיעתו וכן העניין במשנה עור בדרך:

יט[edit]

ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה. רוצה לומר אפילו עשירים הזהיר בזה כי מפני שפלותם יקל לדיין להטות משפטם והנה סמך אלו כלם לעושה ע"ז להורות אע"פ שלא יעבדה יהיה ארור כי הוא משגה העורים הרואים הפסל ההוא שם ויחשבוהו לאלוה עם שהעובד ע"ז אין לו דרך יביאהו להתנהג במדות החשובות וזה כי העובד השם יתעלה יתכוין בדרכיו ובמה שיש מהם מהפלגת היושר והחנינה ויביאהו זה להדמות בדרכי השם יתעלה וללכת בדרכיו ואולם עובד ע"ז לא יעד בה דבר ילמד ממנה להתנהג במדות המשובחות אבל הענין הוא בהפך ולזה גם כן סמך לזה דבר חטאת משפט גר יתום ואלמנה:

כ[edit]

ואחר שזכר הנלוה לדבר ע"ז שב להזכיר דבר העריות ושפיכות דמים וזכר תחלה ערות האב כי יש בה מהזרות והעזות יותר ולזה סמך אליה דבר ערות הבהמה והנה אחר ערות האב תהיה היותר זרה ערות אחותו ואחריה תהיה היותר זרה ערות אם אשתו כי יש בה מהעזות יותר ממה שיש מהעזות בגלוי ערות בת אשתו וזה מבואר מאד ואחר שהשלים זה זכר הרציחה שירצח האדם בידיו וזכר אחריה חטאת המשפט במיתת בית דין בעבור שוחד ולמדנו בזה כי העובד עבודה זרה היא היותר קשה שבכל העברות ואחריה גלוי עריות כי היא עם רוב גנותה תמשיך האדם מאד לזה הפועל המגונה מצד ההנאה שישיג בה והנה סמך גם כן גלי עריות לע"ז כי כבר תמצא רוב נימוסי ע"ז מתיישרי' לדבר גלוי הערוה וזה נמצא בעניין עבודת פעור כי פעירתם עצמם לפעור אנשים ונשים מביאים ארותם לידי תאוה ומתך כך ישתתפו בזמה וזה מבואר שהיו עובדיה רבי המספר במעט המקום להם והנה גילוי הערוה יתישר מאד להביא לשפיכות דמים כאשר יראה מזה בעניין גילוי ערות אשת איש וזולתה מהעריות כי אם ימצא ימצאנו בעל האשה או קרובה לנואף עם היותו מקנא בו ימהר יחישה מעשהו להמית ולא יחמול עליו ולא יוכל לסבול עליו להתנקם ממנו ע"י ב"ד וזה ממה שאינו צריך אל הבאור והנה אחר זה כלל קיום כל דברי התורה בקללה אחת:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.