קרית ספר/סנהדרין/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
יצחק ירנן
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שרשי היםדפים מקושרים

א[edit]

אין מעמידין סנהדרין אלא חכמים ונבונים ויהיו מיוחסים ראוים להשיא לכהונה כדכתיב והתיצבו שם עמך בדומים לך בחכמה וביראה וביחס ומצוה שיהיו בהם כהנים ולויים כדכתיב ובאת אל הכהנים הלוים כדדרשינן בספרי אל הכהנים הלויים מצות שיהיו בו יכול אם לא יהיו יהא פסול ת"ל או אל השופט אף על פי שאין בו כהנים ולוים כשר.

ג[edit]

אין מעמידין בסנהדרין זקן מופלג ולא סריס ומי שאין לו בנים כדי שיהא רחמן דמדכתיב גבי מסית לא תחמול ולא תכסה וגו' משמע דבאחריני בעיא ראוי לחמול.

ד[edit]

ואין מושיבין מלך ישראל בסנהדרין שאסור למרות את דבריו כדכתיב כל אשר ימרה את פיך וגו' ובגמרא משמע דהוי מדרבנן משום מעשה דינאי המלך ונראה דהיינו טעמא דאין דנין אותו משום מעשה שהיה אבל לא דן הוי משום שאסור למרות את פיו ומשום דכתיב לא תענה על ריב ומה שמלכי בית דוד דנין היינו שדנין הם את העם שלא בסנהדרין כדכתיב כה אמר ה' צבאות לבית דוד דינו לבקר משפט וגו'.

ו[edit]

כשם שב"ד מנוקין בצדק כך צריך שיהיו מנוקים מכל מומין שבגוף כדתני רב יוסף פרק א' דיני ממונות דף ל"ו גבי מתניתין ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות אלא המשיאים לכהונה ואפ"ה קראי נמי דמום אין בך ואתך בדומים לך משמע נמי במומי הגוף וכמו שכתבו התוספות שם. ולא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן.

ז[edit]

ב"ד של שלשה צריך שיהיה בכל אחד מהן ז' דברים חכמה כדכתיב אנשים חכמים וידועים לשבטכם שרוח הבריות נוחה מהן בזמן שיהיה בעלי עין טובה ונפש שפלה ודיבורן ומשאן בנחת עם הבריות ולהלן הוא אומר אנשי חיל שהם גבורים במצות ומדקדקים על עצמם עד שלא יהא להם שום גנאי ולא שם רע ויהיה פרקו נאה ובכלל אנשי חיל שיהיה להם לב אמיץ להציל עשוק מיד עשקו כענין שנאמר ויקם משה ויושיען ומה משה רבינו עניו אף כל דיין צריך להיות עניו וכתיב יראי אלהים שהוא כמשמעו שונאי בצע אף ממון שלהם אינם נבהלים עליו אנשי אמת שיהיו רודפין אחר הצורך מחמת עצמן אוהבים את האמת ושונאים החמס ומבית דין הגדול היו שולחים בכל ארץ ישראל לבדוק כל מי שימצאוהו במדות הללו למנותו דיין בעירו ומשם מעלין אותו לירושלם כדכתיב ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל וגו'.

ט[edit]

בית דין של ג' שהיה אחד מהם גר הרי זה פסול עד שתהיה אמו מישראל כדאמ' פרק החולץ דמקרב אחיך קרינא ביה וממזר כשר לב"ד ג' דהואיל ואביו ואמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה וסומא בא' מעיניו כשר נמי בהו כדתנן דיני ממונות גומרין בלילה דומיא דסומא. אבל סומא בשתי עיניו פסול לדון דהא פסול הוא להעיד וכדמשמע פרק מצות חליצה לעיני למעוטי סומים וגבי סנהדרין אפילו אחד מעיניו פסול משום מום דכתיב ומום אין בך כדאמ' לעיל.

י[edit]

מן התורה מותר לאחד לדון כדכתיב בצדק תשפוט עמיתך דמשמע חד וקסבר אין עירוב פרשיות כתיב כאן כדפי' רש"י ז"ל התם ד"ג והיינו בהודאות והלואות ולא גזלות וחבלות דילפינן התם בהו דבעיא ג'.

יב[edit]

עביד איניש דינא לנפשיה כדא' במס' קמא פרק המניח כיון דחזינא דדינא עבד:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.