קרית ספר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
קרית ספר
חברו החכם השלם מורינו ורבינו
משה מטראני
והוא ספר רב תועלת לידע מקור כל דין ודין
אם מתורה שבכתב אם משלש עשרה מדות אם מהלכה למשה מסיני אם מגזרת ותקנת חכמים ז"ל

תוכן עניינים[edit]

סימני מצוות ואזהרותהקדמה בשמונה פרקים: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח.


ספר המדע

הלכות יסודי התורההלכות דעותהלכות תלמוד תורההלכות עבודה זרה וחוקות הגוייםהלכות תשובה


ספר אהבה

הלכות קריאת שמעהלכות תפילה וברכת כהניםהלכות תפילין ומזוזה וספר תורההלכות ציציתהלכות ברכותהלכות מילהסדר התפילה


ספר זמנים

הלכות שבתהלכות עירוביןהלכות שביתת עשורהלכות שביתת יום טובהלכות חמץ ומצההלכות שופר וסוכה ולולבהלכות שקליםהלכות קידוש החודשהלכות תעניותהלכות מגילה וחנוכה


ספר נשים

הלכות אישותהלכות גירושיןהלכות יבום וחליצההלכות נערה בתולההלכות סוטה


ספר קדושה

הלכות איסורי ביאההלכות מאכלות אסורותהלכות שחיטה


ספר הפלאה

הלכות שבועותהלכות נדריםהלכות נזירותהלכות ערכים וחרמין


ספר זרעים

הלכות כלאיםהלכות מתנות ענייםהלכות תרומותהלכות מעשרותהלכות מעשר שני ונטע רבעיהלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבוליןהלכות שמיטה ויובל


ספר עבודה

הלכות בית הבחירההלכות כלי המקדש והעובדין בוהלכות ביאת מקדשהלכות איסורי המזבחהלכות מעשה הקרבנותהלכות תמידים ומוספיןהלכות פסולי המוקדשיןהלכות עבודת יום הכפוריםהלכות מעילה


ספר קרבנות

הלכות קרבן פסחהלכות חגיגההלכות בכורותהלכות שגגותהלכות מחוסרי כפרההלכות תמורה


ספר טהרה

הלכות טומאת מתהלכות פרה אדומההלכות טומאת צרעתהלכות מטמאי משכב ומושבהלכות שאר אבות הטומאותהלכות טומאת אוכליםהלכות כליםהלכות מקואות


ספר נזיקין

הלכות נזקי ממוןהלכות גניבההלכות גזילה ואבידההלכות חובל ומזיקהלכות רוצח ושמירת נפש


ספר קנין

הלכות מכירההלכות זכייה ומתנההלכות שכניםהלכות שלוחין ושותפיןהלכות עבדים


ספר משפטים

הלכות שכירותהלכות שאלה ופיקדוןהלכות מלווה ולווההלכות טוען ונטעןהלכות נחלות


ספר שופטים

הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להםהלכות עדותהלכות ממריםהלכות אבלהלכות מלכים ומלחמות