משנה ברורה/אורח חיים/תלב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה ברורהTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png תלב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
חק יעקב
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה (צורת הדף)
נתיב חיים
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
ישועות יעקב
לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


סימן תלב
דין ברכת בדיקת חמץ

(א) קודם שיתחיל לבדוק. כדי שתהא הברכה עובר לעשייתן:

(ב) יברך. י"א שטוב (א) שיטול ידיו קודם והוא רק משום נקיות:

(ג) על ביעור חמץ. דאע"ג דאינו מבער עד למחר מ"מ כיון דבדיקה זו (ב) לצורך ביעור הוי מעין הביעור ואין מברכין על בדיקת חמץ דאין זה סוף מצותו וגם אין מברכין על ביטול חמץ כיון דעיקר הביטול תלוי בלב ואין מברכין על דברים שבלב. אם בירך לבער יצא [אחרונים]:

(ד) כ"ז שלא סיים בדיקתו. דכל זמן שלא סיים מקרי עדיין עובר לעשייתו. ואם כבר סיים הבדיקה לא יברך עכשיו אלא יברך למחר בשעת שריפה דהא מברכין על ביעור חמץ ואע"פ שבטלו אתמול בשעת בדיקה מ"מ חייב לשרפו מתקנת חכמים ועוד דהא אז אמר כל חמירא דלא חזיתיה והחמץ שראה לא ביטל [ט"ז ומ"א וש"א] (ג) ויש מאחרונים דס"ל דלא נתקנה הברכה כ"א בעת הבדיקה ולדעתם יברך בשעת שריפה בלא שם ומלכות. ונראה שהרוצה לסמוך ולברך (ד) אין מוחין בידו דיש לו על מי לסמוך:

(ה) ויזהר שלא ידבר. ובדיעבד אם שח בדברים שאין צורך הבדיקה יחזור ויברך דהפסיק בין הברכה להמצוה:

(ו) וטוב וכו'. ובזה אין צריך לחזור ולברך כיון שכבר התחיל המצוה ובדברים שהם צורך הבדיקה גם לכתחלה יוכל לדבר שזה אין חשיב הפסק כלל [אחרונים]:

(ז) כמה בתים. וההליכה מבית לבית לא הוי הפסק ועיין בח"א שכתב דאם בודק ביתו וחנותו והחנות הוא בחצר אחרת (ה) צריך לחזור ולברך אמנם מצאתי בחק יוסף ובמאמר מרדכי שדעתם דכולהו חדא מצוה היא שמחויב לילך ולבדוק כל המקומות שיש בהם חמץ ואין שייך לומר דהליכה הוי הפסק בזה:

(ח) יעמיד מב"ב. וה"ה אחר שאינו מב"ב אלא דבר בהוה וכדאיתא בש"ס דיש מקומות ששוכרין לבדוק ועכ"פ יסייע לדבר כי מצוה בו יותר מבשלוחו. והנה מדינא יכול לסמוך בבדיקה (ו) אפילו על נשים ועבדים [ולא על שפחה נכרית שלנו] וקטנים ומ"מ לכתחלה נכון שלא לסמוך אלא על אנשים ב"ח שהגיעו לכלל מצות דהיינו מי"ג שנה ואילך לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדול ויש לחוש שמא יתעצלו ולא יבדקו יפה [אחרונים]:

(ט) בשעה שהוא מברך. כדי שיצאו בברכתו ויענו אמן על ברכתו:

(י) על סמך ברכה וכו'. ואם הבעה"ב אינו בודק כלל ומצוה לאחר לבדוק (ז) אותו אחר מברך דהוי כשלוחו גם לענין הברכה:

(יא) שבירך בעה"ב. ואם לא שמעו ברכתו לכתחלה (ח) אין לשלחם לבדוק ומ"מ אם קשה לו לגמור הבדיקה בעצמו (ט) יכול לבקש לאחר שיסייענו ואותו אחר א"צ לברך שכל הבדיקה מצוה אחת היא וכבר בירך הבעה"ב עליה:

(יב) ונוהגים להניח. היינו חמץ קשה שלא יתפרר וגם במקום משומר מפני התינוקות והעכברים:

(יג) ומיהו וכו'. חולק ע"ז דאין כאן חשש ברכה לבטלה (י) דכן הוא המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא ואם לא ימצא אין בכך כלום והט"ז כתב עוד דהברכה קאי על מה שיבער למחר בודאי מה שישייר מאכילתו אלא שמהיום מתחיל ע"י הבדיקה וכנ"ל בסימן תל"א וכן הסכימו (יא) אחרונים לדינא ועיין בח"י שכתב (יב) דמ"מ אין כדאי לבטל מנהג של ישראל ועיי"ש שנתן טעמים להמנהג וגם האר"י ז"ל כתב מנהג זה ושיניח יו"ד פתיתים אכן יש ליזהר הרבה שלא יאבד אחד מן הפתיתין ועיין בש"ת:

מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >


שולי הגליון