דרישה/אורח חיים/תלב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דרישהTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png תלב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדףטור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
חק יעקב
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
נתיב חיים
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
ישועות יעקב
לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

על ביעור חמץ עיין באשר"י והר"ן בפ"ק דפסחים הטעם למה בקצת ברכות מברכין בעל ומקצת מברכין בלמ"ד. ועיין ברמב"ם בהלכות ברכות ועיין מ"ש מהרמ"י וב"י:

ב[edit]

דהא לא קבע ליה זימנא עיין מ"ש ב"י בשם תשובת הרשב"א:

ג[edit]

ומסתברא רשות הוא כו' ז"ל ב"י תימה מפני שהוא רשות היה לנו להחמיר ולומר דמספק לא יברך כו' עכ"ל ולעד"נ דלא דמי למ"ש רבינו בסימן כ"ט ואני תמה דודאי כיון דשאינו חייב לברך אם יברך הוי ברכה לבטלה דהתם כיון שודאי אינו חייב לברך דקי"ל לילה לאו זמן תפילין היא אם יברך הוי ברכה לבטלה אבל היכא דמספקא כגון זמן בר"ה וי"כ או הכא רשות הוא לברך:

ד[edit]

ומיהו לכתחלה טוב ליזהר כו' עיין בפרישה מה שפירשתי ומהרש"ל פי' וז"ל ונראה דבודאי מ"ש שאין לבודק לדבר כו' ולא חילק בין תחלת הבדיקה לאחר שהתחיל לבדוק אלמא דבחד מחתא מחתינהו וזהו ליתא ודו"ק. פי' לדבריו כמו שבתחלת הבדיקה אסור לדבר כך אסור אח"כ והוא ס"ל שטוב ליזהר אבל אין איסור בדבר כתב מהרי"ל וא"צ פתותי לחם ולא הוה ברכה לבטלה לפי שדעתו כשמברך על ביעור לבער אם ימצא וכן הנהיג מהרש"ל וכעס על המניחין שמא יטלנו עכבר. וכתב המרדכי שצריך לכבד הבית קודם הבדיקה והביא ראייה לדבר וכתב רמ"א הכיסים ובתי היד של בגדים שנותנין לפעמים חמץ בתוכן צריכין בדיקה:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.