מראי מקומות/אורח חיים/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


מהו לשון פורסין על שמע

הטור בסעיף א, כתב דהוא לשון חתיכה שאין אומרין אלא קצת ממנה, וכ"כ רש"י במגילה כג:, ויש להעיר דהאשכול בהל' תפילה ד"ה תנן במסכת (טז.), כתב דפורסין הוא לשון ברכה, והביא ראיה מן התרגום.

בכמה אנשים שלא שמעו קדיש וברכו פורסים על שמע

הטור והב"י בסעיף א, הביאו בזה מחלוקת אי בעי' שבעה או ששה או דסגי באחד, ויש להוסיף דבה"ג בהל' ציצית בעמוד רעו, כתב דבעי ששה, כהרמב"ם, והטור והב"י הביאו בשם ר"ת דבעי ז', ויש להעיר דסמ"ק במצווה יב אות עז, הביא שרבינו יהודה אמר בשם ר"ת דסגי בששה.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף