לבושי שרד/אורח חיים/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


לבושי שרדTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


מ"א דזמרה ומבעי ליה למימר: ר"ל אע"ג שצריך אח"כ לומר יוצר שלא עם הציבור וא"כ יוצר יאמר אחר ברכו מ"מ לא יאמר ברכו כיון שכבר שמע מהש"ץ אבל אם נזדמנו לו עשרה אחרים אפילו אם שמעו ברכו מות' לו לומ' ברכו כיון שאומר תיכף יוצר אור:

שם דלאו שפיר עביד. שטוב לו להתפלל עם הצבו' מלהאריך בפרשת תמיד ופסוקי דזמרה כדלעיל סי' נ"ב:

שם כיון שהוא סומך משמע דכשהפורס לבדו אומר יוצר אור אפילו אם השומעים אין בהם אפילו אחד שיאמר שפיר דמי לכן כ' המג"א אח"כ והרב"י כתב בשם מהרי"א ס"ו שהוא פלוגתא ארמ"ע וס"ל שצריך שא' מהשומעים יאמר ברכת ק"ש:

שם אפילו בלא סמיכות יוצר ר"ל אפי' עדיין לא הגיע ליוצר או שכבר אמר יוצר ומשמע קצת דס"ל להרמ"ע כרמ"א דאין אומרים ברכת יוצר כלל ויש לדחות דכל שאינו עומד אצל תפלת יוצר מיקרי בלא סמיכות יוצר אף שאמר יוצר מחמת הפריסות שמע וכ"כ פרי מגדים ז"ל:

שם לקרות בתורה דיו. כלומ' דינו כאלו שמע ברכו דיוצר:

שם אלא היכא דלא בריך היינו שעומד ביוצר ורוצה לסמוך ברכו ליוצר:

שם ובכל גוונא שרי למיפתח ברכו איהו. כלומר בכל גוונא שהתרנו שיאמר ברכו כגון שעומד ביוצר ונזדמנו לו עשרה אחרים או שאינו עומד ביוצר אלא שנזדמן לו יחיד שלא שמע ברכו בכל גוונא אין חילוק אם הוא בעצמו אומר או א' בשבילו דשומע הוא כאומר בעצמו ואין חילוק:

שם ובלבד בציבור או אחרינא תיבת ובלבד בציבור אין מובן וי"ל בדוחק ויותר נראה שהוא ט"ס ומיותר:

שם שהרי אין א' מהם מהשומעים שיאמר דמהרי"א מקפיד שא' מהשומעים יאמר ברכת ק"ש א"כ אם יש א' שלא שמע ברכו וכולם שמעו והתפללו אסור ליחיד ההוא לפרוס והרי כתבו תלמידי רש"י ואפילו מי ששמע יכול לפרוס כו' כ"ש אותו שלא שמע:

שם חוזרים ואומרי' ברכ' ראשונה. ושפיר יפרוס אותו שלא שמע ואעפ"כ א' מהשומעים יאמר ברכת יוצר:

סק"ד בשביל א' שלא התפלל. ר"ל שאותו שלא התפלל יעמוד ויוצא י"ח בחזן כן כתב בב"י:

שם לומדים אומרים קדיש פי' אף שלא למדו כולם כמו שמצינו שאפילו כולם התפללו חוץ מאחד מתפללין:

שם כמ"ש רל"ד. והט"ז שם חולק ע"ז:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.