ביאור הגר"א/אורח חיים/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ביאור הגר"אTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ס"א אם יש כו'. לשון הר"ן בפירש"י:

לשון כו'. וכמו בפרוס הפסח אכילת פרס וכיוצא וכ"מ שם כ"ד שהיו אומרים ברכה ראשונה וכמ"ש בס"ב:

ועכשיו כו'. דטעם שאומרים ברכה ראשונה כמ"ש בסי' נ"ט משום קדושה דאית ביה לס' שניי' שם דס"ג אבל לס' ראשונה שם ופ' בהג"ה שם כוותיה דחק כאן בב"י והסכים בד"מ לפי' תר"י להוציא את שאינו בקי כמ"ש בס"ד ועכשיו כולנו בקיאין וא"צ רק כדי לענות קדיש וברכו וכ"ש בשכבר ברכו ברכת ק"ש ע"ש ול"ד שאינו בקי אלא ר"ל מי שרוצה לצאת משא"כ עכשיו דא"א יכולין לכוין בשמיעה כמש"ש ס"ד:

ולא נהגו כן כו'. מכוון יותר למש"ל דמשום קדושה דשם משא"כ בשל ערבית ואף שכ' הר"ן דלא פלוג כ"כ לפי מנהגו:

לאחר שסיימו כו'. שם במתני' ואין עוברין כו' וכפי' הר"ן הנ"ל לאחר שהתפללו כ"א בפ"ע וכ' שחילקן בתרתי משום הנ"ל בר"ס נ"ה ס"ב אם התחיל כו' וכמ"ש בירושלמי:

ואתה קדוש. כ"כ הטור ור"ל שמסיים שם שאין עובר לפני התיבה אלא משום קדושה אלא שמסיים הברכה וכמו בפריס' שמע אבל ספר המנהיג כ' שישלים כל התפלה וכן כ' בהג"ה למטה:

משום דהוי כו'. גמ' שם:

וצריך כו'. כמ"ש בספ"י דמ"ס וא"א קדיש וברכו בפחות מעשרה רבותינו שבמערב אומרים בשבעה ונ"ט לדבריהם בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' וי"א אפי' בששה עד ברכו ופי' תוספת דל"פ את"ק ואמתניתין אלא דמיירי כאן כמה יהיו אותן שלא שמעו:

ואם אינם כו' ואפי'. כ"כ התוס' וש"פ בשם תלמידי רש"י שכ' בשם רש"י וכן מסיים שם במ"ס ובמקום שיש שם תשעה או עשרה ששמעו בין ברכו ובין קדיש ולאחר התפלה עומד א' מאלו ויאמר ברכו או קדיש וענו אחריו יצא ור"ל תשעה שאפילו בשביל א' ואמר עשרה שיש עוד א' שלא שמע יכול לפרוס א' מאלו עשרה והביאו ראיה מש"ץ וירד לפני התיבה ואמרינן בסוף ר"ה לר"ג להוציא אפילו הבקי ואף שהש"ץ כבר התפלל ומ"ש במ"ס בתחלה רבותינו שבמערב כו' היינו אפילו אין בכולם רק שבעה וחולק על הת"ק וכ"מ הלשון שם שאמר וא"א כו' רבותינו כו' מ' דפליגי וכן הסכים הרא"ש אלא שר"ת לא רצה לסמוך ע"ז כפי פי' במ"ס כנ"ל לכן כ' בש"ע וצריך כו' ואם אינם כו' דדברי רש"י הם עיקר וכן הסכימו הפוסקים:

ומ"מ אם כו'. לפי שתוס' חולקין ג"כ על ס' זו וכתב שאין ראיה מתפלת י"ח וע' ברא"ש שם וצ"ע שם:

ומי שעובר כו'. ספר המנהיג כנ"ל וכן מ' פשטא דאין עוברין דכאן ל"ק פרס:

אבל האחרים כו'. שא"צ אלא לשמוע קדושה מהרי"א:

וכ"ש כו'. שם מסתפק בזה ואף שבמתניתין מ' כן וכמו שהקשה בירושלמי למה חלקן לתרתי ומשני שאם התחיל כו' שם איירי שהתפלל כבר ועמ"א:

ואסור כו'. במ"ס שם וכבר תיקנו חכמים לחזנים לו' לאחר גאולה יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם ואחריו ברכו את ה' המבורך כדי לצאת אותן שלא שמעו כו' ונהגו אנשי מערב ואנשי מזרח לאמרו לאחר עושה שלום בג' תפלות של י"ח כו' וצ"ע שם:

והתחיל כו'. אבל לא התחיל אומר פ"א ברכו ספר המנהיג ועט"ז ועפ"ה דסוכה נ"ג ב':

ומ"מ איש כו'. אפי' כו'. כ"מ במ"ס הנ"ל ואמרינן בברכות ג' א' כי אכלינן רפתא כו' ולברכו כו':

רק כו'. כמ"ש בחד גברא בתרי ספרא בפ"ז דיומא ע' א' תלתא כו':


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.