לחם משנה/סנהדרין/כ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

לחם משנהTriangleArrow-Left.png סנהדרין TriangleArrow-Left.png כ

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ג[edit]

איש שאנסוהו עד שבא על הערוה וכו'. אע"ג דבהלכות יסודי התורה פ"ה כתב רבינו דבגלוי עריות יהרג ואל יעבור ואם עבר ולא נהרג ה"ז מחלל את השם אבל חיוב מיתה משמע דאינו חייב. י"ל דאיירי היכא דהיה מוקשה ועומד אבל אם נתקשה ודאי דלרצונו הוא וחייב מיתה ומ"מ לאו חיוב מיתה ממש אלא דין חיוב מיתה דהרי אין כאן התראה וכדכתב הרב כסף משנה וכו':

יא[edit]

אין הדיינין יושבין לדון וכו'. רבינו פסק כרב קטינא דאמר הכי בפרק הזהב (דף נ"ח:) אבל הרא"ש בפסקיו פסק דלא כרב קטינא ואין גומרין הדין בפחות משוה פרוטה וטעם מחלוקתם דרבינו מפרש דמאי דקאמר בגמ' גבי הא דתני לוי ישיבת הדיינין לאפוקי מדרב קטינא ר"ל ממאי דסבירא לן דלפי מאי דס"ד מעיקרא דאמר רב קטינא אפי' להתחיל ולישב לא בעי פרוטה להכי קאמר דהוי דלא כוותיה אבל לפי המסקנא דמאי דאמר רב קטינא הוי לגמור הדין אבל להתחיל מודה דצריך פרוטה אתי שפיר לוי כוותיה דמאי דקאמר איהו ישיבת הדיינין בפרוטה היינו תחילת ישיבת הדיינין וכיון שכן קם ליה רב קטינא כהלכתא ופסק רבינו כוותיה אבל הרא"ש מפרש דמאי דקאמר לאפוקי מדרב קטינא היינו אפי' לפי המסקנא דפירוש דברי רב קטינא הוי דבגמר דין לא בעי פרוטה אלא בתחלת דין קאמר דהוי דלא כרב קטינא משום דישיבת הדיינין דקאמר לוי משמע אפי' גמר הישיבה בעינן פרוטה ויש סעד לדברינו מה שהקשו התוס' כשאמרו שם ותנא דידן מ"ט לא קתני ישיבת הדיינין דהקשו שם דאמאי לא משני דתנא דידן אית ליה כרב קטינא ולפירוש רבינו ניחא דאפי' דאית ליה כרב קטינא משמע תחלת הישיבה מודה רב קטינא דבעינן פרוטה וא"כ הוה ליה למתנייה דישיבת הדיינין משמע תחלת הישיבה כדכתיבנא וכן תירצו שם התוספות אבל לפירוש הרא"ש קשה הך קושיא דהוא מפרש דפירוש ישיבת הדיינין בפרוטה משמע גמר הישיבה וא"כ לימא דתנא דידן אית ליה כרב קטינא ולכך לא מני ישיבת הדיינים דהוה משמע דאפי' גמר הישיבה בפרוטה כדתני לוי. וי"ל לדעתו ז"ל דלא ניחא ליה לגמ' לומר דתנא דידן ולוי פליגי בהאי דינא אי נמי י"ל דאפי' נימא הכי אכתי קשה דהוה ליה לתנא דידן למיתני הך פרוטה ולימא בהדיא תחלת ישיבת הדיינין בפרוטה והיינו כרב קטינא:

Information.svg

מהדורה זמנית - הבהרה
אוצר הספרים היהודי השיתופי עמל ליצור מהדורה מוגהת ומוערת של ספר זה, שתכלול גם הערות שיצטברו על שולי הגליון בידי הלומדים. כדי לאפשר כבר כעת ללומדי האוצר ליהנות מדברי התורה שהונגשו בידי נדיבי לב, הועלה הספר במהדורה זמנית בכפוף לרישיון המקור. מידע על רישיונות הספרים ניתן למצוא בדף אוצר:מהדורות

הטקסט הזמני פורסם ברישיון התואם לפרסומו כאן. אך אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

מעבר לתחילת הדף