אוצר:מהדורות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
רשימה מתעדכנת של הספרים שכבר עלו במלואם לאוצר הספרים היהודי השיתופי
למעט אם הוזכר אחרת כל הספרים הם במהדורת אוצר הספרים היהודי השיתופי
וכן ספרים שפורסמו 'בנחלת הכלל' ונמצאים בשלבי ההדרה שונים באוצר הספרים היהודי השיתופי

תנ"ך ומפרשיו[edit]

 • תנ"ך

תרגומי תנ"ך ומפרשיהם[edit]

 • אונקלוס - מהדורה זמנית (תוחלף בהקדם) המבוססת על טקסט שפורסם בספריא (ההפניה כאן היא לבראשית, דפדוף יביא את המעיין לשאר ספרי התורה) כטקסט בנחלת הכלל, אך מקורו בתורת אמת והוא זמין כאן ברישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 לא מותאם (CC BY-NC-SA 2.5)
  • מיני תרגומא (רבי ישעיה פיק ברלין)
 • תרגום יונתן
 • תרגום נ"ך

מפרשי תנ"ך[edit]

גאונים
 • פירוש רב סעדיה גאון על ספרי עזרא ונחמיה
ראשונים
 • רש"י על התנ"ך
 • בכור שור על התורה
 • פירוש הטור הארוך על התורה
 • דעת זקנים
 • רא"ש על התורה
אחרונים
 • אדרת אליהו
 • אלשיך
 • ברית שלום
 • גשמי ברכה (רות)
 • הכתב והקבלה
 • חנוכת התורה
 • טעמא דקרא - מהדורת אוצר הספרים היהודי השיתופי (מהדורה ייחודית עם סימון של התוספות המאוחרות), כל הזכויות שמורות למחבר
 • יבין שמועה
 • יריעות שלמה
 • ישועות יעקב
 • כלי יקר
 • מלבי"ם
 • מנחת שי
 • נחל אשכול (מגילות)
 • נחל קדומים (חיד"א)
 • נר מצוה
 • ספורנו
 • עמר נקא
 • צרור המור
 • שפתי חכמים
 • תולדות יצחק
 • תורה תמימה

ספרות חז"ל ומפרשיה[edit]

מדרשי אגדה ומפרשיהם[edit]

 • פרקי דרבי אליעזר
  • בית הגדול על פרקי דרבי אליעזר
  • רד"ל על פדר"א
 • מגילת תענית
 • מדרש רבה
  • ידי משה
  • יפה תואר ויפה ענף
  • כלי חמדה (לניאדו)
  • מתנות כהונה
  • עץ יוסף
 • אגדת בראשית
  • אבי הנחל
 • ילקוט שמעוני
 • פרק שירה
  • ביאור המבי"ט על פרק שירה

מדרשי הלכה[edit]

 • מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי
 • ספרא
 • ספרי

מסכתות קטנות[edit]

 • מסכת ציצית
  • תכלת וארגמן על מסכת ציצית - מהדורה מקושרת ייחודית לאוצר הספרים היהודי השיתופי, כל הזכויות שמורות למחבר

משנה ומפרשיה[edit]

 • משנה
  • פירוש המשנה לרמב"ם
  • ר"ש (על זרעים וטהרות)
  • ריבמ"צ
  • רע"ב
  • תוספות יום טוב
   • עיקר תוספות יום טוב
  • תפארת ישראל
  • תוספות רבי עקיבא איגר
  • מלאכת שלמה
  • הון עשיר
  • יש סדר למשנה
  • עץ החיים על המשנה
  • רש"ש על המשניות
  • שיח השדה - מהדורה מקושרת ייחודית לאוצר הספרים היהודי השיתופי, כל הזכויות שמורות למחבר

תוספתא ומפרשיה[edit]

 • תוספתא

תלמוד בבלי ומפרשיו[edit]

 • תלמוד בבלי
 • בבלי מוגה
 • בבלי בראשי תיבות

פוסקים ראשונים על בבלי[edit]

 • רי"ף ומפרשיו
  • נימוקי יוסף
  • ר"ן
 • רא"ש ומפרשיו
 • אגודה

ראשונים על בבלי[edit]

 • רבנו גרשום
 • רש"י
 • תוספות
 • תוספות ישנים (יומא, יבמות, כריתות)
 • רמב"ן
 • רשב"א
 • ריטב"א
 • רבנו חננאל
 • ר"ן

אחרונים על בבלי[edit]

 • אבן העוזר‏
 • אהל משה (הורוויץ)‏
 • אומר השכחה
 • אומר מיהודא‏
 • אליה רבה על הש"ס‏
 • מהר"ם ברבי‏
  • מליץ יושר על מהר"ם ברבי
 • גבורת ארי
 • גליון הש"ס לרע"א
 • גליון מהרש"א‏
 • גליוני הש"ס‏
 • הגהות הב"ח‏
 • הגהות וחידושי רבי אלעזר משה הורוויץ‏
 • המתרגם‏
 • חכמת מנוח‏
 • חתם סופר על הש"ס‏
 • טורי אבן‏‏
 • ים של שלמה
 • הגהות וחידושי רבי יעקב עמדין‏‏
 • כובע ישועה - מהדורת מכון דעת מבינים, באדיבות המכון, כל הזכויות שמורות
 • לקוטי שלמה‏
 • מהדורא בתרא‏‏
 • מהר"ם‏‏
 • מהר"ם שיף‏
 • מהר"צ חיות
 • מהרש"א
  • הגהות הגאונים על המהרש"א
  • ישוב הדעת
  • תפארת שמואל
 • מראה אש‏
 • מראה כהן
 • נהור שרגא - מהדורת מכון דעת מבינים, באדיבות המכון, כל הזכויות שמורות
 • עמק סוכות - מהדורת מכון דעת מבינים, באדיבות המכון, כל הזכויות שמורות‏
 • ערוך לנר‏
 • פני יהושע‏
 • צל"ח
 • קרן אורה
 • רש"ש
 • שיח השדה - מהדורה מקושרת ייחודית לאוצר הספרים היהודי השיתופי, כל הזכויות שמורות למחבר

--

 • חומר עזר
 • מראי מקומות

תלמוד ירושלמי ומפרשיו[edit]

 • תלמוד ירושלמי
  • פני משה ומראה הפנים
  • קרבן העדה ושיירי קרבן
  • חידושי הגאון רבי מאיר שמחה
  • ביאור רבי חיים קניבסקי

ספרות ההלכה[edit]

רמב"ם ומפרשיו‏[edit]

מפרשי הרמב"ם
 • אבן האזל
 • אור שמח
 • ביאור ההלכה‏ - מהדורה מקושרת ייחודית לאוצר הספרים היהודי השיתופי, כל הזכויות שמורות למחבר
 • בינה לעתים‏
 • בני אהובה
 • בני בנימין‏
 • ברכת אברהם‏
 • דרך אמונה - מהדורה מקושרת ייחודית לאוצר הספרים היהודי השיתופי, כל הזכויות שמורות למחבר
 • דרך חכמה‏ - מהדורה מקושרת ייחודית לאוצר הספרים היהודי השיתופי, כל הזכויות שמורות למחבר
 • הר המוריה‏
 • חידושים ומקורים מנחת חינוך‏
 • חידושים ומקורים ר"ז מווילנא‏
 • חשק שלמה על הרמב"ם‏
 • יד דוד
 • יכהן פאר‏
 • יצחק ירנן‏
 • כבוד מלכים‏
 • לחם שמים‏
 • מהר"ם פדווא‏
 • מהר"צ חיות על הרמב"ם‏
 • מעשה רקח‏
 • מעשי למלך
 • מקורי הרמב"ם לרש"ש‏
 • סדר משנה
 • עבודת המלך‏
 • ציוני מהר"ן‏
 • קובץ על יד החזקה‏
 • קרית ספר
 • רבי ישעיה ברלין‏
 • רבי עקיבא איגר על הרמב"ם‏
 • רבנו מנוח‏
 • רדב"ז על הרמב"ם‏
 • שער המלך‏
 • שרשי הים‏
 • תשובה מיראה

--

 • מראי מקומות

טור ומפרשיו[edit]

 • טור
  • בית יוסף
  • ב"ח
  • דרכי משה
  • פרישה
  • דרישה
מפרשי הטור
 • כנסת הגדולה - הגהות טור
 • ראש יוסף (אישקאפה)

שולחן ערוך ומפרשיו‏‏[edit]

 • שולחן ערוך
מפרשי שולחן ערוך
 • אבי עזר (אבן העזר)
 • אורים ותומים‏
 • אליה רבה
 • ארחות חיים (ליפשיץ)
 • ארצות החיים
 • אשל אברהם (על באר היטב)
 • באר הגולה
 • באר היטב
 • ביאור הגר"א
 • ביאור הלכה
 • בכורי יעקב
 • בית שמואל‏
 • גור אריה הלוי
 • דגול מרבבה
 • חלקת מחוקק‏
 • חק יעקב
 • ט"ז
 • יד אפרים
 • ישועות יעקב
 • כף החיים
 • כרתי ופלתי
 • לבושי שרד
 • מגן אברהם‏
 • מורה צדק - בציעת הפת‏
 • מחצית השקל
 • משנה ברורה
 • נקודות הכסף
 • נתיב חיים
 • נתיבות המשפט
 • סמ"ע
 • פתחי תשובה‏
 • קצות החושן‏
 • שערי תשובה (אורח חיים)‏
 • ש"ך
 • תורת השלמים

--

 • מראי מקומות

ספרות השו"ת‏‏[edit]

תשובות הגאונים
 • תשובות הגאונים (קורונל)
שו"ת הראשונים
 • שו"ת מהר"ם מרוטנבורג
 • שו"ת מן השמים
 • חזה התנופה
 • שו"ת רדב"ז
 • שו"ת הריב"ש‏
 • שו"ת הריטב"א‏
 • תשובות רש"י
 • שו"ת הרשב"א
 • שו"ת הרא"ש
 • שו"ת מהר"ח אור זרוע‏
 • שו"ת תשב"ץ‏
שו"ת האחרונים
 • אבן הראשה‏
 • אבן השוהם
 • אבני נזר
 • אבקת רוכל‏
 • אגרות משה‏ (הפניה לעיון)
 • שו"ת אהל יעקב‏
 • אחיעזר‏
 • באר משה‏
 • שו"ת בית הלוי
 • בנין ציון
 • דברי אמת‏
 • דרכי נעם‏
 • הלכות קטנות‏
 • שו"ת הלכות קטנות
 • חות יאיר‏
 • חיי אריה
 • חינוך בית יהודא‏
 • שו"ת חתם סופר
 • שו"ת יהודה יעלה
 • ישועות יעקב
 • שו"ת מבי"ט
 • שו"ת מהר"י בן לב
 • שו"ת מהרי"ט
 • שו"ת מהרי"ל
 • שו"ת מהרי"ל דיסקין‏
 • שו"ת מהרי"ק‏
 • שו"ת מהר"ם אלשקר
 • שו"ת מהרש"ל
 • שו"ת מהרשד"ם
 • מילי דעזרא
 • מלבושי יום טוב
 • מנחת ברוך‏
 • משיב דבר
 • נודע ביהודה
 • עדות ביעקב (ריינס)‏
 • עונג יום טוב‏

‏* שו"ת פני יהושע‏‏

 • פסקי תשובה (פיעטרקובסקי)
 • פעולת צדיק‏
 • רב פעלים‏
 • שו"ת רבי אליהו מזרחי‏‏
 • שו"ת רבי עקיבא איגר‏
 • שו"ת הרמ"א‏‏
 • שאגת אריה‏
 • שאילת יעבץ‏
 • שב יעקב
 • שו"ת באר מים חיים
 • שו"ת הב"ח
 • שו"ת מהר"ם פדוואה‏
 • שו"ת רמ"ע מפאנו
 • שער אפרים
 • תורת נתנאל‏


ספרי הלכה‏[edit]

ראשונים
 • אבודרהם
 • איסור והיתר הארוך
 • הלכות גדולות‏
 • ספר חסידים
  • פירוש קדמון על ספר חסידים
 • ספר הפרנס
 • שולחן של ארבע‏
אחרונים
 • חיי אדם
 • חכמת אדם
 • עץ הדר‏
 • ערוך השולחן
 • קיצור שולחן ערוך‏
 • תו יהושע
 • תורת חיים ואהבת חסד‏

מוני המצוות ומפרשיהם‏[edit]

ספר החינוך ומפרשיו[edit]

 • ספר החינוך
  • מנחת חינוך

ספר יראים ומפרשיו‏[edit]

 • ספר יראים
 • תועפות ראם

סמ"ג ומפרשיו‏[edit]

 • סמ"ג
  • ברית משה
  • קיצור סמ"ג

ספר המצוות לרמב"ם ומפרשיו‏[edit]

 • ספר המצוות לרמב"ם
  • השגות הרמב"ן
  • לב שמח
  • מגילת אסתר
  • מרגניתא טבא
  • קנאת סופרים‏

אחרים[edit]

 • ספר המצוות לרס"ג
  • ביאור רי"פ פערלא על ספר המצוות לרס"ג
 • עיר מקלט

ספרות השגות‏[edit]

ספרות פולמוס‏[edit]

ספרי סוגיות עניינים וכללים‏[edit]

 • אגלי טל
 • אורים גדולים (ריינס)
 • ארעא דרבנן
 • אתוון דאורייתא‏
 • בית האוצר
 • גולת כלב
 • דבר אברהם
 • דברי סופרים
 • המאיר לעולם
 • זכר למקדש
 • זרע אברהם (לופטביר)
 • חותם תכנית
 • נחל איתן
 • פרשת דרכים - (למעט 'דרך האתרים') מהדורת 'המסורה', ירושלים תשס"ה. הונגשה ברישיון CC-BY-NC (שימוש לא מסחרי, תוך ייחוס) באתר ספריא
 • צלעות הבית
 • קונטרס הספיקות
 • קבא דקשייתא
 • שבעים פנים לתורה‏
 • שדי חמד
 • שערי חכמה - שב שמעתתא
 • שערי ישר
 • ששה זרעוני ערוגה

ספרות דברי הימים ותולדות‏[edit]

 • כתבי יוחסין‏
 • סדר הדורות
 • צמח דוד
 • שם הגדולים

ספרות דקדוק לשון הקודש[edit]

 • בינת מקרא
 • מחברת מנחם
 • צוהר התיבה‏

ספרות דרוש ומחשבה, מוסר וחסידות[edit]

ספרי דרוש‏[edit]

 • אבי הנחל (שפירא)
 • אמרי בינה (בן איש חי)‏
 • ילקוט ספורים
 • מהרש"א - חידושי אגדות
 • נאד של דמעות

ספרי חסידות‏[edit]

 • ליקוטי מוהר"ן
 • סוד ישרים
 • פרי הארץ
 • קדושת לוי‏
 • שפת אמת

ספרי מוסר ומחשבה[edit]

 • אבן בוחן
 • אבן שלמה
 • אגרות צפון‏
 • אגרות רבי שמואל אבן תבון אל הרמב"ם
 • אגרת הגר"א
 • אגרת מוסר‏
 • אהל יהושע‏
 • אור ישראל‏
 • אור צדיקים לר"מ פופרש‏
 • אורח מישור
 • אורחות צדיקים
 • אורך ימים
 • באר הגולה למהר"ל
 • בחינת עולם
 • דעת תבונות
 • דרך השם‏
 • דרך חיים: אבות
 • האמונות והדעות‏
 • חובות הלבבות
 • חובת השמירה‎‎
 • חפץ חיים
 • כד הקמח
 • ספר הכוזרי
 • מורה נבוכים
 • מנוחה וקדושה
 • מסילת ישרים‏
 • מראה הילדים‏
 • נפש החיים‏
 • נצח ישראל
 • נתיבות עולם
 • ספר המדות‏
 • ספר הערכים
 • פלא יועץ‏
 • שיח יצחק (גנדמן)
 • שמונה פרקים להרמב"ם
 • שערי תשובה‏
 • תו יהושע
 • תומר דבורה
 • תפארת ישראל למהר"ל‏

צוואות‏[edit]

ספרי קבלה[edit]

 • אשל אברהם (אשכנזי)
 • חבורי לקוטים
 • טל אורות (שפילמן)‏
 • יש שכר
 • מפתחי חכמת אמת‏
 • פרי עץ הדר‏
 • קל"ח פתחי חכמה‏

תפילה שירה ופיוט‏[edit]

סידור התפילה ומפרשיו[edit]

סידורים
 • סידור אוצר התפילות‏
 • סידור רבי הירץ ש"ץ
 • סידור שיח תפילה
מפרשי סידור התפילה
 • שיח יצחק (גנדמן)‏
סליחות
 • סליחות כמנהג ליטא - מהדורה זמנית. מבוססת על טקסט שהונגש ברישיון CC-BY-SA (ייחוס-שיתוף דומה) באתר he.wikisource ויוחלף בהקדם

הגדה של פסח ומפרשיה[edit]

 • הגדה של פסח
מפרשי הגדה של פסח
 • אבני נזר
 • אגדת מרדכי
 • אפוד בד
 • הפלאה
 • זבח פסח - אברבנאל
 • זכר יהוסף
 • חכמת מנוח
 • חתם סופר
 • חתן סופר
 • רבי טעבעלה באנדי
 • ילקוט הרועים
 • יפה נוף
 • כוס אליהו
 • מגדל עדר החדש
 • מגלה עמוקות
 • מעשה נסים
 • מרבה לספר
 • נפתלי שבע רצון
 • עיון תפילה
 • צוף אמרים
 • קמחא דאבשונא
 • ר"י גיקטיליא
 • שבלי הלקט

פיוטים[edit]

כתבי יד‏[edit]

קדומים
 • כתב יד פריס 1408‏
 • כתב יד חושבי שמו
 • כתב יד חדושים על התורה (בראשית-ויקרא)
אחרונים
 • הכתב והמכתב (ריינס)

כתבי עת‏[edit]

 • שומר ציון הנאמן‏

ספרות עזר‏[edit]

 • אוצר הספרים בן יעקב
 • המתרגם
 • מפתח
 • מראי מקומות
 • ראשי תיבות וקיצורים

ספרי גורלות סגולות ורפואות‏[edit]

 • מראה הילדים