קרית ספר/סנהדרין/כ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg כ

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שכה שלא לענוש באומד הדעת אלא ע"פ עדים ואפי' ראוהו רודף אחר חברו להרגו והתרו בו והעלימו עיניהם ומצאוהו הרוג ומפרפר וסייף המותרה מנטף דם אמרה תורה על זה ונקי וצדיק אל תהרוג כמו שהביאו במכילת' וכן אם העידו עליו ב' שעבד ע"ז זה אמר שראהו שעבד החמ' וזה אמר שראהו שעבד הלבנה אין מצטרפין וע"ז נאמר ג"כ ונקי וצדיק אל תהרוג הואיל ויש שם צד לנקותו וכדאמרינן:

ב[edit]

אזהרת שכו שלא להרוג למי שעבר עבירה שיש בה מיתת ב"ד באונס כדכתיב ולנערה לא תעשה דבר זהו אזהרה לב"ד שלא יהרגוהו כיון שלא עשה אלא באונס ואף על פי שהיה מצוה שיהרג ואל יעבור ואנסוהו על הערוה לא הוי אנוס דאין קישוי אלא לדעת כדאמרינן פרק הבא על יבמתו אבל אשה אפילו אמרה בסוף ביאה הניחו לו וכו' היא אנוסה שיצרה נתגבר עליה והוי אנוסה בתחלתה:

ד[edit]

אזהרת שכז שלא לחוס על ההורג או על החובל לומר מה תועלת יש בהריגת אחר לכן נאמר לא תחוס עינך ובערת דם הנקי וכן כתוב לא תחוס עינך עליו שלא לחוס על מי שנתחייב בקנס אלא מגבין ממנו כדאמרינן:
אזהרת שכח שלא לרחם על העני בדין לומר אני והעשיר חייבין לפרנסו אזכנו בדין לכך נאמר ודל לא תהדר בריבו ונאמר לא תשא פני דל:
אזהרת שכט שלא להדר פני גדול דכתיב ולא תהדר פני גדול שלא תאמר גדול הוא וכו' היאך אביישנו בשביל דינר אחד אזכנו ולאחר שיצא אומר לו שאתה חייב וכן לא יהדרנו בדברים וכו':

ה[edit]

אזהרת של שלא להטות הדין על בעלי עבירות אף על פי שהוא חוטא כדכתיב לא תטה משפט אביונך בריבו אף על פי שהוא אביון במצות לא תטה את דינו שלא תאמר הואיל ורשע הוא חזקתו משקר וחזקת זה שאינו משנה בדיבורו:

ו[edit]

אזהרת שלא שלא לעוות את הדין שמזכה את החייב ומחייב את הזכאי שנאמר לא תעשו עול במשפט והמעול משפט נקרא ה' שמות עול וכו' כמו שלמדו מן המקראות וכן המענה את הדין הוי בכלל מעוול ויהיו מתונים בדין דכתיב ולא תעלה במעלות וסמיך ליה ואלה המשפטים והוי אסמכתא:

יב[edit]

אזהרת שלב שלא להטות משפט גר ויתום כדכתיב לא תטה משפט גר וכל המטה משפט אחד מישראל עובר בשני לאוין לא תעשו עול וגו' ולא תטה משפט וגו' אביון עובר שלשה לא תטה משפט אביונך אם היה גר עובר בד' ואם היה יתום בה' שנאמר משפט גר יתום ואינם נמנים אלא בשני לאווין לא תעשו עול וגו' לא תטה משפט גר וגו':


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.