יצחק ירנן/נדרים/י

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
מעשה רקח


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


יצחק ירנןTriangleArrow-Left.png נדרים TriangleArrow-Left.png י

יב[edit]

כתוב אצלי בחי' מס' נדרים וז"ל דף ט"ו גמ' אסורה ולוקה וכו'. וכתב הר"ן אבל הרמב"ם כתב לוקה הוא וכו' והילך לשונו מי שהדיר וכו' ואם הלכה וכו' הרי זה לוקה. ומרן הביא קושיית הר"ן וכתב וז"ל וי"ל שדעת רבינו לומר שהיא פשיטא שלוקה אלא אתא לאשמועינן שאם הוא ההנה אותה בידים גם הוא לוקה וכו' אלו דבריו. ומה יענה אבנר להא דפרק אין בין המודר דקאמר למעול נותן הא לא אסיר עליה וכו' ואי ס"ל לחלק בין מעילה לנדר הוה ליה לפרש ולא להניחו בע"פ. ועוד זה קשה טובא עליו איך נעלם ממנו מ"ש הר"מ ריש פ"ה ראובן וכו' ואם עבר הנהנה אינו לוקה שהרי לא אמר שמעון כלום עכ"ל. הרי דכתב בפירוש שאין המודר לוקה כיון שהוא לא נדר וצ"ע.
וראיתי להרב מחנה אפרים הל' שלוחין סי' ט' כתב לסייע לסברת הר"מ הלזו וז"ל ולסברת הר"מ נ"ל להכריע מדתנן בנדרים דף פ"ח המודר הנאה מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות צריך שיאמר על מנת שאין לבעליך רשות ולפי סברת הר"ן שאין האוסר עובר כלל אמאי צריך להתנות יתן לה בסתם וחתנו לא יהנה מכח האיסור אבל לדעת הרמב"ם אם לא התנה אסור ליתן דכיון דיד האשה כיד בעלה קנאם הבעל ונמצא זה מהנה לחתנו וכו' אלו דבריו ז"ל, ולענ"ד אין כאן הכרע להר"מ ולדידיה הכי פירושא דמתני' המדיר וכו' ורוצה לתת לבתו מעות ואינו מקפיד אי נהנה חתנו אומר לה וכו' ושוב אי נהנה הבעל אין קפידא דמאשתו הוא דנהנה ולא מחמיו ואה"נ אי מקפיד בהנאת חתנו ודאי דאין צריך שיאמר שום דבר וק"ל.
עוד כתב הר"מ עבר הפסח אע"פ שעבר התנאי הרי זה אסור. והשיג עליו הר"א וז"ל חיי ראשי צורת ההלכה אינה כן וכו'. ואני תמיה עליה ממשנה ערוכה בדף נ"ז שאת נהנה לי עד החג וכו' ומותרת לילך אחר הפסח ע"כ, הרי דליכא למיחש לכלל וה"ה ברישא ואם כן עדיפא מינה תיקשי ליה להראב"ד, וכן קשה על הטור יעו"ש שהקשה עליו מסברא, וכן קשה על מרן ז"ל במ"ש בתחילת דבריו יעו"ש. ושוב ראיתי מ"ש הלח"ם בדוחק ואי אינהו ז"ל עלה על דעתייהו הכי לא קשיא להו מידי. עוד כתב מרן וז"ל ולכן נראה לי דרבינו מודה ודאי וכו' עכ"ל. ואמנם קשה דבפי' המשנה משמע כמ"ש בדרכו הראשונה. ועוד דבפ"ד הל' י"ד כתב ואם לא הלך אינו לוקה עכ"ל, ולכאורה הם דברי מותר אלא הכונה דאיסורא איכא והיינו מ"ש כאן.


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.