אוצר:בית המדרש/מועדים/חנוכה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בדף זה ירוכזו כל הדיונים הנוגעים לחנוכה.

תוכלו לעיין בדף ערך:חנוכה, שם מרוכזים כל העניינים הקשורים לחנוכה מתורתם של חז"ל ורז"ל.

נא, נסחו היטב את השאלה ותנו לה כותרת משמעותית (לא "שאלה" או "צריך עזרה").


נר למהדרין או נר של שבת[edit]

איתא בשו"ע (או"ח סימן תרעח ס"א), דמי שאין לו אלא או נר חנוכה או של שבת, יקח של שבת מפני שלום ביתו, ובמשנ"ב (סק"א) הביא מפמ"ג, דאם יש לו נר אחד לביתו, יקנה בשאר כספו נרות לחנוכה ולהוי מהמהדרין, דבמקום הדחק סגי בנר אחד לשבת.

וצ"ע ממה דכתב במשנ"ב (סימן תרעד סק"ה), דאף דבנר חנוכה אין מדליקים מנר לנר כמבואר ברמ"א, מ"מ בנר שבת מדליקין מנר לנר. חזינן, דנר שבת חשיב גוף המצוה, ולהכי מדליקין נר מנר, משא"כ בנר חנוכה דעיקר מצותו נר אחד והשאר אינו למצוה כל כך כדביאר ברמ"א. וא"כ אמאי עדיף ליקח נר דמהדרין דאינו מצוה כ"כ מנר שני של שבת דהוא גוף המצוה. -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי