שולחן ערוך/יורה דעה/ע

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שולחן ערוך TriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png ע

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
כרתי
פלתי
פרי מגדים - משבצות זהב
פרי מגדים - שפתי דעת
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז


חכמת אדם


לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

סימן ע
דין מליחת הרבה בשר ביחד
ובו ו' סעיפים

א תבנית:ביאור הגר"א מולחין הרבה חתיכות זו על גב זו אע"פ שהתחתונה גומרת פליטתה קודם לעליונה לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה תבנית:ביאור הגר"א לפי שהוא שוהה הרבה לפלוט ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת תבנית:ביאור הגר"א ואפילו מתקבץ הרבה ציר ועומד בגומא שבין החתיכות מותר תבנית:ביאור הגר"א במה דברים אמורים במולח בשר עם בשר תבנית:ביאור הגר"א ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות (א) שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירן עד שיגמור בשר שור לפלוט את דמו: הגה ומכל מקום נוהגין להחמיר לכתחלה שכל חתיכה שיש לה בית קיבול כגון דופן שלימה מהפכין אותה שיזוב הדם אבל בדיעבד אין לחוש (א"ו הארוך) (ב) תבנית:ביאור הגר"א חתיכה שמלח אותה ב' פעמים (א) מותרת (ג) ולא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר ממליחה הראשונה (פסקי מהרא"י סימן ס"ו): אבל בשר עם דגים אפילו בשר עופות עם דגים אסור למלוח לפי שהדגים פולטים כל צירן (ב) קודם שיפלוט העוף את דמו (ד) ואם עבר ומלחן יחד תבנית:ביאור הגר"א (ג) העופות מותרין אבל הדגים צריך ליטול מהם תבנית:ביאור הגר"א כדי קליפה (ה) תבנית:ביאור הגר"א תבנית:פתחי תשובה ואם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו מותרים: הגה תבנית:ביאור הגר"א ויש אוסרין כל הדגים (ארוך כלל י"ג) אם אינן ס' נגד העופות דאנו משערין במליחה בס' והכי נהוג תבנית:ביאור הגר"א ודוקא דלית בהו קשקשים דרפו קרמייהו ופלטו מיד אבל אי אית בהו קשקשים מותרים תבנית:פלתי דאינן פולטים מיד (ד) ולא בלעי מן העופות (הרא"ש ושם) דאיידי דטרידי לפלוט לא בלעי מידי דהוי אשני חתיכות שנמלחו יחד:

ב תבנית:ביאור הגר"א במה דברים אמורים כשמלח שניהם יחד או שהעוף מליח (ו) תבנית:פלתי (ה) ודג תפל אבל אם דג מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה (ז) תבנית:ביאור הגר"א (ו) או זה על גב זה אף דגים מותרים בלא קליפה: הגה (ח) תבנית:ביאור הגר"א (ז) וכן אם הדגים (ט) מונחים על העופות (י) מותרים אפילו נמלחו יחד דדם אינו מפעפע מלמטה למעלה ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן הציר שרי (ארוך כלל י"ג) תבנית:ביאור הגר"א וכן אם לא הניח הדגים אצל העופות (יא) אלא (ח) לאחר ששהו (יב) העופות במלחן שיעור מליחה אף הדגים מותרים אע"פ ששניהם מלוחים (ד"ע וכן משמע בארוך) (יג) תבנית:ביאור הגר"א (ט) ואם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר הדגים מותרים דאין הדגים בולעים הדם שבכלי דאין מליחה לכלים (ב"י בשם רשב"א סימן קכ"ט) (יד) והא דאמרינן דאם הדג תפל והעופות מלוחים אסורין היינו דוקא שהדג (טו) פלט כבר דמו (י) והודח אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח מעולם מותר דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן העופות (סברת עצמו וכן משמע בארוך כלל י"ג בשם הסמ"ק) (יא) כמו חתיכה שנפלה לציר קודם מליחה דמותר מהאי טעמא כמו שיתבאר לקמן סימן זה (טז) ועיין לקמן סימן צ"א באיזה מליחה אמרינן דהוי כרותח:

ג בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה או שהטריפ' מלוחה והכשיר' תפילה (יז) והם נוגעי' זה בזה אסור תבנית:ביאור הגר"א כדי קליפה (יח) תבנית:ביאור הגר"א שאע"פ שאינו בולע מדם הטריפה בולעת מצירה תבנית:ביאור הגר"א אבל אם הכשירה מלוחה והטריפה תפילה מותרת בהדחה בלא קליפה תבנית:ביאור הגר"א בין נתן כשירה למעלה בין נתנה למטה תבנית:ביאור הגר"א ויש מי שאוסר בנוגעים זה בזה (יט) וסובר שלא הותרו אלא בעומדים בסמוך בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה: הגה וכשהטריפה מלוח וכשר תפל אפילו בכהאי גונא אסור (כ) וע"ל סימן ק"ה מאלו דינים:

ד תבנית:ביאור הגר"א הא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה היינו (יב) כששתיהן כחושות אבל אם אחת מהן שמינה (כא) תבנית:ביאור הגר"א אפילו אם חתיכת הטריפה (יג) כחושה וחתיכת הכשרה שמינה מפעפע האיסור בכולה (כב) תבנית:ביאור הגר"א תבנית:נקודת הכסף אם היתה הטריפה המלוחה למטה משום דתתאה גבר. (כג) (ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד נוהגין):

ה (כד)תבנית:ביאור הגר"א יש אומרים שבשר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו תבנית:ביאור הגר"א דהיינו י"ב שעות לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח תבנית:ביאור הגר"א (יד) ויש מתירים להשהותו במלחו אפילו כמה ימים ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים ובדיעבד מותר:

ו תבנית:ביאור הגר"א יש אוסרים ליתן בשר (כה) שלא נמלח כלל (כו) או שנמלח תבנית:פלתי (טו) ופלט כל דמו עם בשר שנמלח קודם פליטתו דם לפי שהבשר שלא נמלח תבנית:ביאור הגר"א או שנמלח ופלט כל דמו חוזר ובולע ממה שחבירו פולט (כז) ויש מתירים ע"י מליחה שימלחנו אחר כך כי אז יפליט כל דם שבלע (כח) ויש מתירים בכל זה (כט) ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים: הגה (ל) תבנית:ביאור הגר"א ואפילו בדיעבד תבנית:פתחי תשובה נוהגין לאסרו אם נפל בשר (לא) שכבר פלט כל דמו וצירו אצל בשר שלא שהה עדיין שיעור מליחה (מהרא"י בהגהת ש"ד) תבנית:ביאור הגר"א ויש אומרים שכל מעת לעת לאחר שנמלח פולט ציר (לב) ואם נגע תוך זמן זה לבשר שנמלח (טז) ולא שהה עדיין שיעור מליחה אינו נאסר וכן נוהגין (ש"ד בשם הגאונים ומהרא"י וסה"ת ומרדכי בשם ר"י) (לג) אך במקום שאין הפסד מרובה יש לאסרו לאחר י"ב שעות תבנית:ביאור הגר"א וקודם לזה אין להחמיר כלל תבנית:ביאור הגר"א וכל שכן אם לא נמלח כלל דאפילו אם נפל לציר ממש אין לאסרו (לד) דאמרינן על ידי שיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן מה שבלע ממקום אחר ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור מליחה (יז) ונפל לציר (לה) יש להתיר (ארוך כלל ה') (לו) תבנית:ביאור הגר"א אם לא נכבש בתוכו תבנית:פתחי תשובה תבנית:פלתי (יח) יום שלם (לז) אך אם שהה שיעור מליחה ונפל לציר יש אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו עדיין (רש"ל בא"ו שלו) ומ"מ לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו (לח) דהיינו תוך י"ב שעות (לט) ע"י שיחזור (יט) וידיחנו (הגהת ש"ד) ויחזור וימלחנו (מ) תבנית:ביאור הגר"א וכן אם נפל לציר (מא) קודם ששהה שיעור מליחה ידיחנו ויחזור וימלחנו (מב) מיהו אם מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר (מג) שרי בדיעבד (ארוך כ"ה) . וכל זה לא מיירי אלא בציר שהוא כרותח כמבואר לעיל סימן ס"ט תבנית:ביאור הגר"א אבל דם בעין שנפל על תבנית:פלתי בשר (מד) שהוא (כ) תוך שיעור מליחתו והוא חשוב כרותח כמבואר לקמן סימן צ"א (כא) נאסר (כב) הבשר דלגבי דם בעין לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלע ולא כבולעו כך פולטו (שם) תבנית:ביאור הגר"א והא דאסרינן אותו כשנפל לציר היינו דוקא מה שבתוך הציר (מה) אבל מה תבנית:פתחי תשובה שלמעלה מן הציר שרי (מו) תבנית:ביאור הגר"א תבנית:פתחי תשובה מיהו מה שבתוך הציר (כג) נאסר מיד (כד) ואין שיעור לדבר. תבנית:ביאור הגר"א בשר שנפל לתוך ציר שעל הקרקע (מז) (כה) דינה כאילו היתה הציר בכלי (בית יוסף בשם ש"ד ואו"ה שם) תבנית:ביאור הגר"א בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה (מח) דינה כאילו נגעה בציר (ד"ע) ספק ציר ספק מים מותר (מט) תבנית:ביאור הגר"א (כו) דציר דרבנן תבנית:ביאור הגר"א וספיקא להקל (מרדכי פכ"ה) תבנית:פתחי תשובה ציר מעורב עם מים (נ) תבנית:ביאור הגר"א אפילו היו המים תבנית:פתחי תשובה (כז) מועטים לא חשיבי עוד רותח ואינה אוסרת (ב"י בשם אגור) . דין כבוש עיין לקמן סימן ק"ה:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף