רש"ש על המשנה/נגעים/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה


מפרשי הפרק

רע"ב
תוספות יום טוב
תוספות רבי עקיבא איגר
תפארת ישראל - יכין
תפארת ישראל - בועז


מפרשי המשנה

פירוש המשנה לרמב"ם
ר"ש
הון עשיר
רש"ש


דפים מקושרים

רש"ש על המשנהTriangleArrow-Left.png נגעים TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

רע"א כו' ותראה כבינוני. נראה פי' ותראה מראה הבשר שסביבות הנגע כאדם בינוני. ואולי צ"ל כבבינוני וכלשון הראב"ד שהביא התוי"ט ויהיה פי' ותראה הנגע. ופי' הרע"ב והוא מהר"ש מגומגם: בהרע"ב וקא סבר רי"ש דבמה שמוטהר האחד מיטהרין כולם כו'. והוא מהר"ש. ובמחכ"ת הג' ל"ד דהכי הל"ל דבמה שמיטהרין רובן מיטהר האחד ובמה שמיטמאין רובן מיטמא האחד דרובן בינונים כדקאמר רי"ש לא שחורים כו' ועל הרוב ידבר: תוי"ט ד"ה לא בסופו. ולא פי' אם לכ"א אם לגרמוני כו' ואתי ר"י למימר כו' אלא לגרמוני כו'. תמוה דהא ר"י אומר בפירוש הגרמוני בבשרו להקל. גם מש"כ ורבנן אמרו לכ"א תמוה דאם כוונתו לאפוקי גרמוני וכושי קשה בתרתי חדא דהרי אמרו זו"ז כבינוני. שנית לכ"א דהיינו בינונים ל"ל סם. ואם ר"ל דאפי' כ"א שאינו גרמוני וכושי. וכי ר"י פליג על כ"א דהיינו בינונים. הכי הל"ל דרי"ס דל"א ר"ע אלא לכושי ורבנן סברי דאף לגרמוני אמר: ד"ה וחכמים עי' כה"ד. ודבריו תמוהים (א) מש"כ דהא בלא"ה הלכה כר"ע מחבירו. הלא ת"ק פליג עליה והוא נשנה סתם ודינו כרבים וא"ה כמותו מחביריו כמש"כ בעצמו בפרק דלעיל מ"ד. (ב) מה בכך דבלא"ה הל' כוותיה כיון שהביא הא דנדה ושם ג"כ בלא"ה הלכה כת"ק אלא משום דמסתבר טעמיה דפליג עליה לכן הוצרך עוד לסתום כדברי ת"ק. וה"נ נימא משום דמסתבר טעמיה דת"ק או דר' יהודה משום קרא דעור בשרו:

ג[edit]

בהרע"ב. לי ולא לנרי מכאן כו'. עמש"כ בחולין (י ב'): תוי"ט ד"ה או. ולכל מראה עיני הכי דייקא כו'. אדרבה לכל מראה עיני משמע דבב' העינים יהיה כל המראה:

ד[edit]

ד"ה כך. גם יש קיצור כו' דהל"ל גם כלל שני כו'. לפנינו גם כלל ראשון ליתא. וכן בהעתקת התוי"ט ליתא:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף