קרית ספר/ערכין וחרמין/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרית ספרTriangleArrow-Left.png ערכין וחרמין TriangleArrow-Left.png ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ההקדשות אין פודין אותם לא בקרקעות ולא בעבדים שהרי הוקשו לקרקעות ולא בשטרות שאין גופן ממון דכתיב ונתן את הכסף ודרשינן לקרא בכלל ופרט וכלל ויסף חמישית כלל כסף פרט והיה לו חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר מטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאין מטלטלין ועבדים שהוקשו לקרקעות כדכתיב והתנחלתם אותם לבניכם יצאו שטרות שאין גופן ממון וכל מטלטלין אפילו סובין הוו בכלל כסף דהוו כעין הפרט כדאמרינן.

ב[edit]

כל הפודה קדשיו מוסיף חומש כדכתיב ואם המקדיש וגו' ודרשי' האשה והיורש מיתורא דקרא כדאמרינן לעיל ואף החומש לא יהא אלא ממטלטלין דאמר קרא בכוליה חומשים עליו וחמישיתו יוסף עליו לרבות חומשו כמותו דבדבר שמשלם קרן משלם חומש והחומש שהוסיף הרי הוא כהקדש עצמו.

ג[edit]

הפודה קדשיו אין החומש מעכב אלא כיון שנתן הקרן יצא הקדש לחולין דארבעה בארבעה פריק ומאיליו מוסיף חומש ואינו בכלל הפדיון שארבעה הזוזים פדו הקדש שהוא כנגדם ומדרבנן מעכב.

ד[edit]

פדה מקדיש עצמו קדשי מזבח שנפל בהם מום מוסיף חומש דהא בבהמה טמאה דאמרינן דאיירי בנפל בה מום כתיב נמי ויסף חמשיתו עליו והמקדיש שפדאה הוא שמוסיף חומש לא המתכפר אם הפריש קרבן לכפרת חברו והומם דכתיב גבי ביתו ואם המקדיש יגאל את ביתו ודרשינן המקדיש ולא המתכפר הקדש ראשון הוא שמוסיף חומש ולא פדה את השנייה שחלל עליה ולא פודה את התמורה דכתיב המקדיש ולא המתפיס.

ו[edit]

חלל אשם שנפל בו מום על בהמה אחרת ונתכפר באחר זה שחלל על האשם הרי הוא ספק אם מוסיף עליו חומש כשהומם הואיל והוא קרבן עולה דאשם שכיפרו בעליו באחר סתמיה לשם עולת נדבת צבור קאי ממדרש יהוידע הכהן כדאמרינן בדוכתא בס"ד והרי גוף אחר וקדושה אחרת או דילמא אינו מוסיף כיון שבא מכח קדושה ראשונה שכבר הוסיף עליה חומש.

ז[edit]

קדשי בדק הבית אין עושין תמורה שלא דנה תורה בתמורות אלא בקדשי מזבח כדכתיב ואם כל בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן וכתיב בתריה לא יחליפנו וגו' וקדשי בדק הבית לא נקראו קרבן ואף על גב דכתיב ונקרב את קרבן השם קרבן השם איקרי קרבן לה' לא איקרי דההוא הוי משמע קרבן סתמא אבל אם חלל עליו בהמה אחרת היינו פדיון דאיכא בקדשי בדק הבית.

ח[edit]

ואין פודין כל הקדשים אלא בשווייהן דהבעלים מוסיף חומש שאר כל אדם פודין בשיווי ולא פחות ואם עבר וחלל על פחות הרי זה פדוי ויצא לחולין דאין אונאה להקדש דכתיב אל תונו איש את אחיו ולא הקדש ומדרבנן חייב להשלים דמים ומדאוריתא נמי לכתחילה לא יחלל אלא בשיווי דערכך שיוויו משמע.

יב[edit]

הפודה מיד הקדש ולא הספיק ליתן הדמים עד שעמד מה שהיה שוה מנה במאתים נותן מאתים דכתיב ונתן את הכסף וקם לו בנתינת הכסף הוא שלו אבל קודם שנתן אכתי לא הוי פדוי וכשנתן הכסף אף על פי שלא משך הוי פדוי דבנתינת כסף תליא מילתא כדאמרינן.

יד[edit]

ההקדש מפקיע השעבוד נראה דהוו מדרבנן דמדאוריתא גובה אפילו מן ההקדש דכיון דשעבודא דאוריתא כדכתיב והאיש אשר אתה נשה בו לא חייל הקדש דהוי כמקדיש דבר שאינו שלו דלא חל שם הקדש עליו כיון שאין לו נכסים אחרים לגבות מהם ונראה דמדאוריתא נאמן נמי לומר אחר שהקדיש מנה לפלוני חוב עלי או כלי זה של פלוני דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי.

כ[edit]

מי שיצא עליו קול שהפקיר או הקדיש או החרים נכסיו אין חוששין לאסור נכסיו עליו דנכסים בחזקת מריה קיימי כל זמן שאין ראיה ברורה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.