קרית ספר/סנהדרין/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
יצחק ירנן
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

Contents

א[edit]

אין מעמידין מלך אלא על פי ב"ד של ע"א כמו שעשה משה וב"ד את יהושע ושמואל וב"ד את שאול ודוד ואין עושין סנהדרין קטנה אלא ע"פ ב"ד של ע"א כדתנן פרק קמא דסנהדרין ובגמרא מנא לן ממשה דאשכחן דאוקי סנהדראות ומשה במקום ע"א קאי שהיה שופט ודיין ע"פ הדבור ושקול כסנהדרי גדולה שבירושלם ואין דנין לא את השבט שהודח כולו ולא נביא שקר ולא כהן גדול בדיני נפשות אלא בע"א. השבט שהודח כדכתיב איש ואשה אתה מוציא לשעריך לב"ד של שעריך ואי אתה מוציא כל השבט כולו לב"ד של שעריך נביא שקר דגמר דבר דבר מהמראת זקן ממרא דכתיב בנביא אשר יזיד לדבר דבר ובהמראת זקן ועשית ע"פ הדבר מה זקן אינו נהרג אלא א"כ המרה ע"פ ב"ד של ע"א דכתיב וקמת ועלית אל המקום ולא עושין עיר גדולה וכדאמרינן התם. וכן אין עושין זקן ממרא אלא בב"ד הגדול כדכתיב וקמת ועלית אל המקום ולא עושין עיר הנדחת אלא בע"א כדכתיב והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא וגו' איש ואשה אתה מוציא לב"ד של שעריך ואי אתה מוציא כל העיר כולה לב"ד של שעריך אלא לסנהדרי גדולה. ולא משקין את הסוטה אלא בב"ד של שבעים ואחד כדילפינן בסוטה תורה תורה דכתיב הכא את כל התורה הזאת וכתיב התם ע"פ התורה אשר יורוך. ואין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא בע"א כדתנן התם ובגמרא דף ט"ו מה"מ אמר קרא ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וכן תעשו לדורות הבאים ומה משכן ע"פ משה והוא במקום סנהדרי גדולה אף לדורות ע"פ סנהדרי גדולה. ולא מוציאין למלחמת הרשות ולמדידת החלל אלא ע"פ ב"ד של ע"א כדכתיב ואחרי אחיתופל בניהו בן יהודע וגו' ובניהו זה סנהדרין שהיה מופלא שבב"ד נראה שנוטלין רשות מהן למלחמת רשות דבהכי מיירי קרא כדאמרינן התם ונראה דעד השתא גמרא עד דאסמכוהו אקרא וכדאמרינן בעלמא והרב ז"ל כתב משום דכתיב כל הדבר הגדול יביאו אליך דבריו של גדול כדאמרינן לעיל. ומדידת החלל כרבי אליעזר בן יעקב דף י"ד דאמר זקניך זו סנהדרין דהיינו ע"א כדאמרינן התם.

ב[edit]

אין דנין דיני נפשות אלא בב"ד של כ"ג שהן סנהדרי קטנה כדתנן פרק קמא ויליף לה במתניתין מדכתיב ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלת הרי עשרים דעדה עשרה כדכתיב עד מתי לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב ומנין להביא עוד שלשה ממשמע שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות שומע אני דלטובה דהיינו לזכות הלך אחריהם א"כ למה נאמר אחרי רבים להטות משום זכות לא אצטריך ליה אלא אפילו לחייב הלך אחריהם דלא כהטייתך לטובה אחרי רבים לזכות אני אומר לך לנטות אחרי רבים לחובה אלא לזכות הטייתך ע"פ אחד אפילו אין יתרין מזכין על המחייבין אלא אחד זכה אבל לחובה עד שיהו מחייבין עודפין על המזכין שנים והכי קאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות ע"פ אחד אבל אחרי רבים בשנים אפילו לרעות הילכך על כרחיך כ"ב בעינן דבציר מעשרה מזכין ליכא למימר דהא כתיב והצילו העדה ותו לא משכחת חובה בציר מי"ב ואין ב"ד שקול דאין עושין ב"ד זוגות שאם יחלקו לחצאין הוו להו פלגא ופלגא ולא משכחת לה הטייתך לטובה ע"פ אחד הילכך מוסיפין עליהן עוד אחד ובגמרא מפרש דהטייתך לרעה ע"פ שנים לא משכחת לה בכ"ג אלא במוסיפין וכו' וכדאיתא התם דף י"ז. ודיני נפשות בהמה בעיא ב"ד של כ"ג כדתנן התם הרובע והנרבע שור שרבע אשה ובהמה שנרבעה לאיש נידונת הבהמה ליסקל כאדם בב"ד של כ"ג רובע דאיתקוש להדדי והרגת את האשה ואת הבהמה דהיינו רובע מה אשה בכ"ג אף בהמה בכ"ג ואומר ואת הבהמה תהרוגו היינו נרבע ובגמרא קפסיק ותני לא שנא רובע נקבה ולא שנא רובע זכר שרבע אדם זכר דנפקא לן תרויהו מקראי פ"ד מיתות שהן בסקילה ותנא מרבי להו הכא לכ"ג ובשלמא רובע נקבה דכתיב והרגת את האשה ואת הבהמה כדאמ' אלא רובע את הזכר מנא לן דכתיב כל שוכב עם בהמה מות יומת אם אינו ענין לשוכב תנהו ענין לנשכב ומהכא נפקא לן לרובע זכר ואם אינו ענין לאדם הבא על הבהמה דהא קרא אחרינא כתיב איש אשר יתן שכבתו וגו' תנהו ענין לנשכב למביא בהמה עליו ומדאפקי' בלשון שוכב לאקושי מה שוכב הוא ובהמתו בכ"ג כדילפינן מאת הבהמה תהרוגו אף מביא בהמה עליו דהוא נשכב הוא ובהמתו בכ"ג ושור הנסקל נמי תנן התם דהוי בכ"ג דכתיב השור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת בעלים אם היה נידון בחיוב מיתת ב"ד בעי כ"ג כך מיתת השור דהאי בעליו יומת קרא יתירא להאי דרשא ואפילו ארי ודוב וברדלס שהן בני תרבות שהמיתו ויש להם בעלים מיתתן בכ"ג וכדילפינן אבל נחש שהמית אחד הורג אותו כר' עקיבא.

ג[edit]

המוציא שם רע אין דנין אותו תחלה אלא בכ"ג שמא יהיה הדבר אמת ותסקל הבת וכדתנן התם. מכות בג' אע"פ שאפשר שימות כשמלקין אותו וכת"ק דרבי ישמעאל ובגמרא מנא הני מילי אמר קרא ושפטום שנים גבי מלקות ואין ב"ד שקול מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן ג'. עריפת העגלה בחמשה כר' יהודה במתניתין ובגמרא ויצאו זקניך ושופטיך זקניך שנים שופטיך שנים אין ב"ד שקול מוסיפין עליהם עוד אחד. עיבור החדש בג' כדתנן התם. עיבור השנה בשבעה כדתנן התם ונראה דמדאוריתא בג' סגי.

ח[edit]

דיני קנסות אין דנין אותן אלא ג' מומחין והם הסמוכים בא"י דכתיב אל האלהים והוא לשון גדולה ורבנות ואין לשון אלהים פחות משנים ואין ב"ד שקול דצריך לקיים בו אחרי רבים להטות ואם יתחלקו לחצאין אין כאן רבים הלכך מוציאין עוד אחד הרי ג' ושאר דיני ממונות לא בעי ג' אלא מדרבנן וכדאמרינן לעיל. כל הנסמכים בא"י דנין דיני קנסות אפילו בח"ל דסנהדרין נוהגת בח"ל כדתנן התם וכן אפילו בלא סמיכה נראה דמדאוריתא דנין דייני ח"ל אפילו בדבר שאינו מצוי בדיני ארץ דבזמן שאין סמיכה כולן שוין והכל הולך אחר החכמה:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.