קרית ספר/אבל/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg אבל TriangleArrow-Left.svg ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שנ שלא יטמא כהן הדיוט לנפש אדם אלא לקרובים כדכתיב לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו וגו' והמיטמא לאחרים בעדים והתראה לוקה. ואחד הנוגע במת או המאהיל או הנושא דילפינן בת"כ לא יטמא הכתוב בכהן הדיוט מלא יטמא הכתוב בכהן גדול מה התם חייב בבל יבא ובל יטמא כדכתיב ביה על כל נפשות מת לא יבא דמשמע ביאה לבית שהיא טומאת אהל אף בכהן הדיוט כן וכן מצינו בנזיר שקדושתו לשעה לבד ואפ"ה חייב בשניהם כדאמ' פרק הבא על יבמתו ונושא הוי כנוגע כדאמר' לענין טמאה וכבר נתבארו דיני טומאת אהל בהלכות טומאת מת. נכנס בשוגג באוהל או בקברות והתרו ועמד שם כדי השתחואה חייב מלקות כמו שנתבאר בהלכות טומאת מקדש וכניסה בקבר ילפינן מדכתיב וכל אשר יגע על פני השדה וגו' או בקבר. נכנס וחזר ונכנס והתרו בו על כל פעם חייב על כל כניסה וכניסה דהא כתיב לא יבא לא שנא טמא לא שנא טהור ואם היה שם לא קרינא ביה לא יבא אכל התראה שהרי הוא מחולל ועומד במקום הטומאה. המטמא את הכהן במזיד לוקה כשהכהן היה שוגג כדאמ':

ו[edit]

אזהרת שנא שלא יטמא כ"ג אפילו לקרובים דכתיב לאביו ולאמו לא יטמא:
אזהרת שנב שלא יכנס עם המת באהל ואפילו קרוביו כדכתיב ועל כל נפשות מת לא יבוא הא למדת שחייב בלא יבוא וחייב בלא יטמא ולוקה שתים אם היתה הטומאה והביאה בבת אחת וטמא קודם ואחר כך נכנס אם התרו בו לוקה אף על הביאה וכדאיתא בנזיר והר"ם מקוצי ז"ל מנה ב' לאוין גם כן בכהן הדיוט לא יטמא ולא יבוא אבל הרב ז"ל לא מנאם משום דאתי בגזרה שוה כדאמ' לעיל.

ח[edit]

כהן שפגע במת מצוה אפילו כהן גדול מיטמא לו דדרשינן בנזיר פרק כ"ג לא יטמא בעמיו בזמן שעמיו שם אינו מיטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה. כהן ונזיר שפגעו במת מצוה יתעסק בו הנזיר שאין קדושתו קדושת עולם. כל כהן הקודם לחברו במעלה מתאחר לטומאה.

יא[edit]

החללים מותרים להטמא דכתיב הכהנים יצאו חללים שאף על פי שאביהם כהן הם אינם בכיהונם אבל בעלי מומין מוזהרים הם שהרי הם בכיהונם לענין אכילת קדשים כדאיתא בדוכתיה.

יב[edit]

כהן קטן הגדולים מוזהרים שלא יטמא דתניא אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים דהוי סגי בחד אמור אלא דאתא לרבויי שמוזהר האב על הבן דבשאר איסורין אינו כך כדאמרינן קטן שבא לכבות אין אומרים לו וכו'.

יג[edit]

מת  תופס ד' אמות לטומאה היכא דלא נקבר עדיין ונראה דהוי מדרבנן:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.