ערך/עבד כנעני

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עבד כנעני

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם בדרבנן ג"כ אמרינן הוקשו לקרקעות[edit]

עי' ביאור הגר"א לחו"מ סי' קצ"ו, הובאו דבריו בדבר אברהם ח"א סי' י' סק"ב ד"ה והנה (בתרא). שכתב דבמילי דרבנן עבדי כמטלטלי. אמנם הפנ"י פליג ע"ז בקידושין דכ"ב ע"ב עיי"ש.

בזמן הזה[edit]

לפי הרמב"ם (הל' איסורי ביאה פי"ד ה"ח), עבד שאינו רוצה לקבל עליו מצוות כי אם *שבע מצוות בני נח, אין מקבלים אותו בזמן הזה שאין ה*יובל נוהג, ועי' ראב"ד (שם) שחולק על זה[1].

אבל עבד שרצונו למול ולטבול ולקבל עליו מצוות שהאשה חייבת בהן, גם בזמן הזה נוהג[2].

איסור לימוד התורה לעבד[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (כתובות כח).

מילת וטבילת המן עבד מרדכי[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (יבמות מח).

ערכים קשורים[edit]שולי הגליון


  1. משנה ברורה (סי' דש ס"ק כד).
  2. שער הציון (סי' דש אות כ).
מעבר לתחילת הדף