ערך/עבד כנעני (דין)

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עבד כנעני (דין)

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הילך מנה והתקדשי לפלוני (והוא שלוחו אלא שמקדשה משלו. רש"י) מקודשת מדין *עבד כנעני (דתנן במתני'[1] קונה את עצמו בכסף ע"י אחרים, שאחרים פודין אותו בממונן, והוא קונה עצמו ויוצא לחירות, ואע"ג דלא חסר איהו בהאי ממונא מידי. רש"י). עבד כנעני לאו אף ע"ג דלא קא חסר ולא מידי, קא קני נפשיה, האי גברא נמי, אע"ג דלא קא חסר ולא מידי, קא קני לה להאי איתתא… איתמר נמי משמיה דרבא: וכן לענין ממונא… (אמר לו הילך מנה ותהא שדך מכורה לפלוני, קנה אותו פלוני השדה מדין עבד. רש"י). (קידושין ז.)

אי רק בקידושין או אף במכר[edit]

כאמור, בגמרא ישנו אף במכר, וכן הוא הפוסקים (סימן קצ). והרמב"ם השמיט גבי מכר, וכ' הר"ן דס"ל דאינו אלא בקידושין, ועי' זכרון שמואל (סימן מז אות א) דאף הרמב"ם ס"ל דמהני במכר, וע"ע ב"י והגהות הגר"א שם (סק"ו).

בחליפין[edit]

עי' ט"ז (על שו"ע חו"מ קכ"ג י"ד) שביאר דסודר העדים מועיל לעכו"ם, ובי' הקצה"ח דהוא מדין ע"כ, והש"ך ס"ל דמהני מדין שליחות וכ' הזכרון שמואל (סי' מז אות א) דס"ל דמהני מדין עבד כנעני ומ"מ בעי' שליחות משום מעשה נתינה דשלף איש נעלו (ע"ע חליפין ק"ס מעשה נתינה), וכ' דזה דחוק, ובאות ב שם ביאר דהש"ך ס"ל דק"ס אינו אלא מעשה קנין ובעי' שיעשהו הקונה ול"ש בו דין ע"כ ודווקא בחליפי שו"ב שייך דין ע"כ.

אם צריך אמירת הקונה[edit]

בטור (ק"צ) כ' דבעי' אמירה, והב"י פליג דדווקא בקידו' בעי' אמירה דלא ליהוי נתן הוא ואמרה היא (ועי' קצה"ח סק"ב דמשמע דהטעם משום דקידושין לאו זכות הוא), ומש"ה לא הביא בשו"ע דין אמירה, אכן הרמ"א הביאו אך לא ס"ל כטור דגבי דין ערב לא הביאו, ובי' הקצה"ח (שם) דאיירי במקח שרוצה שיחזיר לו מעותיו ואינו זכות ומש"ה בעי' לאמירה אח"כ, והשו"ע לשיטתו דסגי שנתרצה כבכל זכין.שולי הגליון


  1. קידושין כב:
מעבר לתחילת הדף