ערך/מראית עין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מראית עין

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

כל שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור[edit]

עיין ערך מורחב 'כל שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור'.

מראית עין או חשד[edit]

בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סימן מ]]) ביאר שמראית עין וחשד הם שני עניינים, שבמקום שנתנו חז"ל טעם משום מראית עין היינו כדי שלא ילמדו ממנו לזלזל באיסור ההוא, ואילו מקום שאמרו מפני החשד הוא באופן שאין חשש שמא ילמדו ממנו לזלזל באיסורים אך מכל מקום ילפינן מקרא דוהייתם נקיים מה' ומישראל שאסור לאדם להביא לכך שיחשדוהו באיסורים.

ברכה[edit]

כתב בשו"ת הרשב"א (ח"א סימן תקכה) שכששוחט בן פקועה משום מראית העין צריך לברך על השחיטה, וכ"כ לענין הפרשת חלה בעיסת ארנונה שאין מפריש אלא משום מראית העין (פסחים ו.) מכל מקום מברך על הפרשתה[1].

ובשו"ת בשמים ראש (סימן רפג) כתב שלא יברך על השחיטה[2].


מעבר לתחילת הדף
  1. הו"ד בקובץ שיעורים (פסחים אות כא).
  2. הו"ד בקובץ שיעורים (שם).