ערך/מומר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מומר

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

באיסורי עשה ולאו[edit]

בשו"ת חתם סופר (ח"ה השמטות סימן קצה) כתב שהמבטל מצות עשה דשבתון[1] הרי הוא מומר לכל התורה. מבואר שבעובר על איסור עשה נמי חשיב מומר.

ועי' שו"ת רב פעלים (ח"ג או"ח סימן יב) שהביא ספקו של הפרי מגדים (פתיחה להלכות שבת) אם מחלל שבת בלאו דמחמר חשיב מומר. הרי שנסתפק בזה.

אמנם בשו"ת בצל החכמה (ח"ה סימן עז) כתב שגם הפרי מגדים לא נסתפק אלא לענין מומר דשבת שהמומר לחלל שבת בפרהסיא הוי כמומר לכל התורה. אך גם הוא מודה שלעיקר דין מומר סגי אף בעובר על לאו.

ובספר מגן אבות (שבת ע: ד"ה ובעיקר) כתב שבלאו לבד אינו נעשה מומר אלא רק בחיובי כרת.שולי הגליון


  1. על ידי שטורח ואינו שובת. עי"ש חידושו זה ע"פ דברי הרמב"ן.

מעבר לתחילת הדף