משתמש:נועם/ריש מסכת מועד קטן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משקין בית השלחין במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון.

משתמש:נועם/טיוטה/משקין בית השלחין במועד ובשביעית בין ממעיין שיצא בתחילה בין ממעיין שלא יצא בתחילה

משתמש:נועם/טיוטה/אתמר המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ביה כו'

משתמש:נועם/טיוטה/איתמר החורש בשביעית כו'

משתמש:נועם/טיוטה/אבל לא ממי הגשמים וממי הקילון


ואין עושין עוגיות לגפנים.

משתמש:נועם/טיוטה/ואין עושין עוגיות לגפנים


רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין את האמה בתחילה במועד ובשביעית. וחכמים אומרים, עושין את האמה בתחילה בשביעית.

משתמש:נועם/טיוטה/רבי אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה


ומתקנין את המקולקלות במועד.

משתמש:נועם/טיוטה/ומתקנין את המקולקלת במועד


ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים, וחוטטין אותן. ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים, ועושין כל צורכי הרבים.

משתמש:נועם/טיוטה/ומתקנין את קילקולי המים שברשות הרבים וכו'


ומציינין את הקברות.

משתמש:נועם/טיוטה/מציינין את הקברות


ויוצאין אף על הכלאים.

משתמש:נועם/טיוטה/ויוצאין אף על הכלאים


רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. זרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקם במועד. וחכמים מתירין בזה ובזה.

משתמש:נועם/טיוטה/רבי אליעזר בן יעקב אומר כו'


צדין את האישות ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן, כדרכו, במועד ובשביעית. וחכמים אומרים, משדה האילן כדרכו, ומשדה הלבן שלא כדרכו.

משתמש:נועם/טיוטה/צדין את האישות ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית

משתמש:נועם/טיוטה/רבי יהודה אומר משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו


ומקרין את הפירצה במועד, ובשביעית בונה כדרכו.

משתמש:נועם/טיוטה/ומקרין את הפירצה במועד