משנה/שביעית/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה TriangleArrow-Left.png שביעית TriangleArrow-Left.png ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה


מפרשי הפרק

רע"ב
תוספות יום טוב
תוספות רבי עקיבא איגר
תפארת ישראל - יכין
תפארת ישראל - בועז


מפרשי המשנה

פירוש המשנה לרמב"ם
ר"ש
מלאכת שלמה
הון עשיר
רש"ש


דפים מקושרים

(א) בנות שוח, שביעית שלהם שניה, שהן עושות לשלש שנים. רבי יהודה אומר, הפרסאות, שביעית שלהן מוצאי שביעית, שהן עושות לשתי שנים. אמרו לו, לא אמרו אלא בנות שוח.

(ב) הטומן את הלוף בשביעית, רבי מאיר אומר, לא יפחות מסאתים עד גובה שלשה טפחים, וטפח עפר על גביו. וחכמים אומרים, לא יפחות מארבעת קבים עד גובה טפח, וטפח עפר על גביו. וטומנו במקום דריסת אדם.

(ג) לוף שעברה עליו שביעית, רבי אליעזר אומר אם לקטו העניים את עליו לקטו, ואם לאו יעשה חשבון עם העניים. רבי יהושע אומר אם לקטו העניים את עליו לקטו, ואם לאו אין לעניים עליו חשבון.

(ד) לוף של ערב שביעית שנכנס לשביעית, וכן בצלים הקיצונים, וכן פואה של עידית, בית שמאי אומרים עוקרין אותן במארופות של עץ, ובית הלל אומרים בקרדומות של מתכות. ומודים בפואה של צלעות, שעוקרין אותה בקרדומות של מתכות.

(ה) מאימתי מותר אדם ליקח לוף במוצאי שביעית, רבי יהודה אומר מיד, וחכמים אומרים משירבה החדש.

(ו) אלו כלים שאין האומן רשאי למכרם בשביעית, מחרישה וכל כליה, העול, והמזרה, והדקר. אבל מוכר הוא מגל יד, ומגל קציר, ועגלה וכל כליה. זה הכלל, כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור, לאסור ולהתר מותר.

(ז) היוצר מוכר חמש כדי שמן, וחמשה עשר כדי יין, שכן דרכו להביא מן ההפקר. ואם הביא יותר מכאן, מותר. ומוכר לעובדי כוכבים בארץ, ולישראל בחוצה לארץ.

(ח) בית שמאי אומרים, לא ימכור לו פרה חורשת בשביעית. ובית הלל מתירין, מפני שהוא יכול לשחטה. מוכר לו פירות, אפילו בשעת הזרע. ומשאיל לו סאתו, אף על פי שהוא יודע שיש לו גורן. ופורט לו מעות, אף על פי שהוא יודע שיש לו פועלים. וכולן בפירוש, אסורין.

(ט) משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה ורחיים ותנור, אבל לא תבור ולא תטחן עמה. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה, ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה. אבל משתטיל המים לא תגע אצלה, שאין מחזקין ידי עוברי עבירה. וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום. ומחזיקין ידי נכרים בשביעית, אבל לא ידי ישראל. ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום.שולי הגליון


ירושלמי על פרק זה.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף