משנה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
משנה
ששה סדרי משנה
עם מפרשי המשנה


סדר זרעים מסכת ברכותמסכת פאהמסכת דמאימסכת כלאיםמסכת שביעיתמסכת תרומותמסכת מעשרותמסכת מעשר שנימסכת חלהמסכת ערלהמסכת ביכורים

סדר מועד מסכת שבתמסכת עירוביןמסכת פסחיםמסכת שקליםמסכת ראש השנהמסכת יומאמסכת סוכהמסכת ביצהמסכת תעניתמסכת מגילהמסכת מועד קטןמסכת חגיגה

סדר נשים מסכת יבמותמסכת כתובותמסכת נדריםמסכת נזירמסכת סוטהמסכת גיטיןמסכת קידושין

סדר נזיקין מסכת בבא קמאמסכת בבא מציעאמסכת בבא בתראמסכת סנהדריןמסכת מכותמסכת שבועותמסכת עדיותמסכת עבודה זרהמסכת אבותמסכת הוריות

סדר קדשים מסכת זבחיםמסכת מנחותמסכת חוליןמסכת בכורותמסכת ערכיןמסכת תמורהמסכת כריתותמסכת מעילהמסכת קיניםמסכת תמידמסכת מדות

סדר טהרות מסכת כליםמסכת אהלותמסכת נגעיםמסכת פרהמסכת טהרותמסכת מקואותמסכת נדהמסכת מכשיריןמסכת זביםמסכת טבול יוםמסכת ידיםמסכת עוקצין

מהדורות דפוס חופשיות[edit]

סדר זרעים[edit]

 • זרעים[1], מועד, נשים - עם פי' משנת חיים - אמסטרדם תצ"א באתר "HebrewBooks"
 • ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית - עם הרבה פירושים - וילנה באתר "HebrewBooks"

סדר מועד[edit]

 • מועד - עם פי' הרמב"ם ורע"ב - סביונטה שי"ט באתר "HebrewBooks"[2]
 • זרעים, מועד[3], נשים - עם פי' משנת חיים - אמסטרדם תצ"א באתר "HebrewBooks"

סדר נשים[edit]

 • נשים - עם פי' הרמב"ם ורע"ב - מנטובה שכ"א באתר "HebrewBooks"
 • זרעים, מועד, נשים[4] - עם פי' משנת חיים - אמסטרדם תצ"א באתר "HebrewBooks"

סדר נזיקין[edit]

 • נזיקין - עם פי' הרמב"ם ורע"ב - מנטובה שכ"ב באתר "HebrewBooks"
 • נזיקין - עם הרבה פירושים - וילנה תרפ"א באתר "HebrewBooks"

סדר קדשים[edit]

סדר טהרות[edit]

 • טהרות - עם פי' רע"ב ותיו"ט - אמסטרדם תפ"ו באתר "HebrewBooks"
 • טהרות - עם הרבה פירושים - ורשה תרל"ד באתר "HebrewBooks"

מהדורות דפוס קנייניות[edit]

 • סדר זרעים, א (ברכות-שביעית), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר זרעים, ב (תרומות-ביכורים), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר מועד, א (שבת-שקלים), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר מועד, ב (יומא-חגיגה), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר נשים, א (יבמות-נדרים), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר נשים, ב (נזיר-קידושין), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר נזיקין, א (בבא קמא-סנהדרין), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר נזיקין, ב (מכות-הוריות), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר קדשים, א (זבחים-בכורות), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר קדשים, ב (ערכין-קינים), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר טהרות, א (כלים-אהלות), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר טהרות, ב (נגעים-טהרות), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"
 • סדר טהרות, ג (מקואות-עוקצין), מהדורת זכר חנוך, ירושלים: וגשל, תשנ"ט באתר "HebrewBooks"

כתבי יד[edit]

 • כתב יד קויפמן (קאופמן) של המשנה, הספריה של האקדמיה ההונגרית למדעים, בודפשט, הונגריה Ms. Kaufmann A 50
 • כתב יד תימני במתכונת 'תיקון', משנה ראשונה ואחרונה מכל מסכת.


שולי הגליון


 1. מפתחות, עיין כאן.
 2. מפתחות כאן.
 3. מה שחסר בין עמוד 161 לעמוד 162, נמצא אח"כ בעמודים 170-177, עיין כאן גם מפתחות.
 4. חסר סוף מסכת יבמות ותחילת מסכת כתובות, עיין כאן גם מפתחות.