מראי מקומות/אורח חיים/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
ביאור הלכה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
נתיב חיים
שערי תשובה
גליוני תשובה מאהבה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
ישועות יעקב
לבושי שרד


חיי אדם
ערוך השולחן


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


סעיף ה[edit]

ופרשת המן[edit]

הקורא פרשת המן בכל יום מובטח לו שאין מזונותיו נחסרים.

כ"כ הפרישה בסעיף ה' ס"ק יד, והביא כן בשם המהרש"ל מהירושלמי בברכות, וציינו בהערות על הטור דבתשב"ץ קטן גם הביא כן מהירושלמי ולפנינו אינו נמצא, ע"כ, ויש להעיר דהמנהיג בהל' שבת סי' מד, הביא נמי כן מהירושלמי וכתב דהוא בירושלמי בסוף יומא.

ופרשת עולה ומנחה כו'[edit]

אם מועיל לקרוא פרשת הקרבנות קודם שיאור היום

הטוש"ע בסעיף ו, כתבו דלא יאמר אלא ביום, ויש להעיר דכ"כ המנהיג בדיני תפילה סי' יב.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף