לחם משנה/מלכים/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

לחם משנהTriangleArrow-Left.png מלכים TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
כבוד מלכים
מקורי הרמב"ם לרש"ש
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ב[edit]

או גרושתו של מלך וכו'. אין צורך למה שכתב הרב כ"מ דנפקא ליה דמשום כבוד המלך הוא משמע ליה דאלמנתו לאו דוקא דבהדיא תניא בירושלמי סנהדרין פרק כה"ג דאין נושאין לא אלמנתו ולא גרושתו של מלך. אבל בכ"ג כתב רבינו בפרק ה' מהלכות כלי מקדש דאם גירש אשה מותרת לשאר העם ונפקא ליה דכיון דהותרה אלמנתו בהדיא מתניתין פ' כה"ג (דף י"ח:) שהרי אמרו שמיבמין את אשתו ועוד שחולצין לאשתו ואם היתה אסורה לינשא לא היו חולצין אותה כמו אשת המלך דלא חלצי לה מהאי טעמא א"כ הוא הדין דשרינן גרושה. והרב כ"מ כתב שם דהותרה אלמנתו של כהן גדול מדלא תני ביה איסורא כמו במלך ואין צורך דבהדיא אמרו במתניתין דהיא מותרת כדכתיבנא:

ג[edit]

ואסור לראותו כשהוא ערום וכו' ולא כשהוא בבית המרחץ וכו'. בפרק ה' מהלכות כלי מקדש כתב דינים אלו בכהן גדול וכתב אם רצה הוא שירחצו אחרים עמו הרשות בידו והוא מהתוספתא והטעם דאם מחל על כבודו כבודו מחול מה שאין כן במלך שאין כבודו מחול ולכך אפילו רצה שירחצו אחרים עמו אין שומעין לו:

ד[edit]

שאין ישיבה בעזרה כו'. בפרק ב' דיומא (דף כ"ה) הקשו בתוספות על זה מפרק שני דזבחים ותירצו דמידי דצורך עבודה כגון אכילה איכא ישיבה ועוד חילקו יעויין שם:

Information.svg

מהדורה זמנית - הבהרה
אוצר הספרים היהודי השיתופי עמל ליצור מהדורה מוגהת ומוערת של ספר זה, שתכלול גם הערות שיצטברו על שולי הגליון בידי הלומדים. כדי לאפשר כבר כעת ללומדי האוצר ליהנות מדברי התורה שהונגשו בידי נדיבי לב, הועלה הספר במהדורה זמנית בכפוף לרישיון המקור. מידע על רישיונות הספרים ניתן למצוא בדף אוצר:מהדורות

הטקסט הזמני פורסם ברישיון התואם לפרסומו כאן. אך אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף