דרישה/יורה דעה/רמח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דרישהTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א
יד אברהם


חכמת אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן כו' ומי שאינו רוצה ליתן ב"ד כופין אותו כו' זה לא קאי אעני שהרי לקמן ס"ס רנ"ג כתב רבינו עני שנתן פרוטה להצדקה מקבלין אותו ממנו ואם לא נתן אין מחייבין אותו ליתן וכ"כ הרמב"ם בפ"ט מהל' מ"ע והוא מתוספתא פ"ק דפיאה ובאמת ששם בפיאה ובמיימוני כתב וז"ל עני הנותן פרוטה לתמחוי או לקופה מקבלין כו' והיה נראה לכאורה לחלק שתמחוי וקופה שנגבין בכל שבוע ובכל יום לזה אין ב"ד כופין אבל ליתן דבר לצדקה בכל שנה וע"ד שכתב לקמן בסמוך לעולם לא ימנע אדם עצמו פחות משלישית השקל בכל שנה ויליף לה מקרא לזה כופין גם לעני אלא שא"כ לא הו"ל לרבינו לכתוב לקמן סתמא דאם לא נתן אין מחייבין אותו ליתן אלא ודאי ס"ל דאין הב"ד מחייבין אותו כלל אלא שמעצמו חייב ליתן לפחות אותו שליש השקל אלא שאכתי קשה שכאן כתב עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו וא"כ פשיטא דמקבלין ממנו שהרי הוא חייב אפילו ליתן וא"כ מה בא לאשמעי' בהאי דלקמן סימן רנ"ג דמקבלין ממנו ולפי מ"ש לחלק בין צדקה לקופה ותמחוי א"ש (ואפשר דלקמן לא בא לאשמעינן רק הדיוק דאין מחייבין אותו ליתן אם לא נתן עכ"ה) ומיהו י"ל קצת דמ"ש לקמן דמקבלין ממנו ה"ק דהגבאי יקבל הצדקה ממנו ולא יחזור ויתן לו מיד דהו"א דאע"ג שהוא חייב ליתן להצדקה כמ"ש כאן מ"מ תיכף שבא ליד הגבאי יחזור הגבאי ויתן לו מה שקבל ממנו דהו"א בלא"ה הוא נותן לו צדקה ודו"ק:

ב[edit]

ואם פוסקין עליהן לכבודן כו' ובצדקה שיש לה קצבה כגון שהיה להם קרובים עניים והיה להם קצבה מאביהן כל שנה ושנה ואין להם לאכול רק זו או יחזרו על הפתחים ויהיה גנאי ליתומים האפוטרופוס שלהן נותן מנכסיהן הקצבה לקרוביהן רמ"א הוא מתשובת ר"י מינץ שכ"כ בתשובותיו סי' א':

ג[edit]

מן הנשים כו' בת"ה סימן רפ"ב כתוב קהל שעשו ביניהם תקנות בקנסות ועברה אשה על התקנה בעלה חייב לשלם דהקנס בא לכפרה שעברה התקנה ודמי להא דאמרינן בפרק המקבל דהבעל מביא הקרבנות שאשתו חייבת בהן כגון חטאות ואשמות אבל לא נדר ונדבה כו' וכ"כ רמ"א בא"ע סי' צ"א ס"ד עכ"ה:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.