יד אברהם/יורה דעה/רמח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

יד אברהם TriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


סימן רמ"ח סעיף א'
כל אדם חייב ליתן צדקה וכו' ומי שנותן פחות ממה שראוי לו ליתן ב"ד כופין אותו. מדברי המשנה למלך פ"ז מהלכות מתנות עניים משמע דאין בזה חיוב על הב"ד לכוף ואע"ג דאיכא בזה לאו אינו אלא רשות לב"ד. ונראה דלא קי"ל הכי אלא היכא דאיכא לאו גמור מחוייבים ב"ד לכוף אפי' מ"ע שמתן שכרה בצדה. וראיה ממ"ש בח"מ סי' רל"א גבי מדות דאיכא חיוב על הב"ד והתם נמי הם מ"ע שמתן שכרה בצדה כדאיתא בירושלמי הביאו בהגמי"י שלהי הל' גנבה ואפ"ה אמר דב"ד מוזהרין עליו ש"מ דהיכא דאיכא לאו גמור מוזהרין ומחוייבין ב"ד. וההיא דח"מ סי' צ"ז גבי השבת העבוט שכ' דאינו אלא רשות היינו משום דאינו לאו גמור אלא לאו הניתק לעשה. ועיין בס' בה"י שכתב דאם רוצה ליתן צדקה לעני והוא אינו רוצה לקבל יצא כמ"ש גבי שלוח מנות באו"ח:
שם
ויורדין לנכסיו בפניו. כתב הש"ך דאם אינו כאן אין יורדין לנכסיו עד דמודיעין לי' אם אפשר דלא גרע מחוב כו' ומשמע דאם א"א לאודיעי' יורדין לנכסיו שלא בפניו ולדידי ז"א דאין יורדין לנכסיו שלא בפניו להוציא צדקה אפי' היכא דא"א לאודועי דהכי משמע בכתובות (דף מ"ח) ושם (דף ק"ז) וגדולה מזו דאפי' בבניו ובנותיו שהן יתר על שש מבואר מדברי הרמב"ם בפי"ב מהלכות אישות דאין מפרנסין אותן מנכסיו אפי' הוא אמיד משום שהן ניזונין מתורת צדקה ואין יורדין שלא בפניו לצדקה וכ"כ הה"מ שם וכ"פ בש"ע אה"ע סי' ע"א. וכ"ש בשאר צדקה שהרי אפשר שהוא עושה צדקה באשר הוא שם וכמ"ש הכס"מ סוף הל' נחלות עיי"ש. ולפ"ז קושטא דצדקה לא דמי לחוב. ועיין בריב"ש הובא בח"מ סי' ר"ט:
שוב ראיתי שגם הש"ך חזר בו בספר נקודת הכסף והביא ראיות הנ"ל. ובחיבורי להרמב"ם הלכות מתנות עניים הארכתי עוד בזה: (ש"ע סעיף ג' בהג"ה) והיה להם קצבה מאביהם. כתב הבאה"ט וכן אם נדר האב בחייו חייבים הבנים לשלם מעזבון אביהם. והוא נגד מ"ש הג"ה בח"מ פי' רנ"ב וצ"ע: (שם סעיף ד') אין מקבלים מהנשים. וביש"ש בב"ק בשם ראב"ן כ' דהאידנא מקבלין מן הנשים אפי' דבר מרובה משום דרגילות לישא וליתן וכאלו מנו אותן בעליהן שלוחין. וכ"ה לענין שבועה. ותביעה בב"ד. וכה"ג בח"מ סי' צ"ו:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

·
מעבר לתחילת הדף