רש"י/ברכות/נא/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


רש"י TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נא TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


במידי דלא ממאיס נמי. למה לי פולטן לסלקינהו לצד אחד:

מי שאכל ושתה ולא ברך.[1] לפניהם קאי אברכת המוציא וברכת היין:

מהו שיחזור וכו'[2]. לאחר אכילה ושתיה:

יחזור ויאכל שום אחר. כדי שיסריח יותר כלומר יוסיף על סרחונו[3] ויעשה ברכה לבטלה:

הלכך. כיון דאם נזכר באמצע יכול לברך אפי' גמר סעודתו נמי יכול לברך:

על הטבילה. אלמא אע"ג דטבל הויא ברכה:

התם מעיקרא לא חזי. דרוב טבילות משום קרי הם ובעלי קריין אסורים בברכות שהם דברי תורה כדאמרינן בפרק מי שמתו (ד' כ:) ודחוי מעיקרא לאו דחוי הוא ולכי מתקן הדר מברך אבל האי מעיקרא איחזי וכיון דגמ' אידחי והואיל ואידחי אידחי:

אספרגוס. כוס שהיו שותים בכל בקר אליבא ריקנא לרפואה:

וכ"ש לבני מעים. קושיא היא כלו' בדחמרא קתני וכ"ש לבני מעים:

דבחמרא עסקינן. דאמרינן לקמן בשמעתין אספרגוס ללע"ט יפה ואוקמינן בשל יין וסימן לע"ט לב עין טחול:

וכ״ש לבני מעים. קושיא היא כלו' בדחמרא קתני וכ״ש לבני מעים:

והתניא. לקמן לרמ"ת קשה אספרגוס של יין וסימן רמ"ת ראש מעים תחתוניות:

כי תניא ההיא. דקתני וכ"ש לבני מעים:

ביין מיושן. של ג' שנים כדתנן בבבא בתרא (ד' צח.) ישן משל אשתקד מיושן של שלש שנים:

קונם יין שאני טועם. כהקדש יהא עלי יין שאני טועם:

אלא חי. יין חי שאינו מזוג:

אין מפסיקין בו. אלא שותהו בבת אחת:

ואין סומכין אותו. לאכול אחריו מיד:

בדחמרא. סמיכתו בפת:

בדשכרא. סמיכתו במינו אם שכר תאנים סומכו בתאנים ואם של תמרים הוא סומכו בתמרים:

לוקה. בחולי:

בדחמרא. לא ירוק:

בדשכרא. אם לא רק מים הבאים בפיו אחריו לוקה:

אפילו בפני המלך. ירוק ואל יסתכן:

סוריאל. מלאך חשוב לבא לפני הקב"ה:

אל תטול חלוקך. שחרית מיד השמש אלא אתה בעצמך טלהו ממקום שהוא שם ותלבשנו:

תכספית. שם חבורת שדים:

איסתלגנית. שם חבורת מלאכי חבלה:

אימתי יבא אדם לידי אחד מן הדברים הללו וילכד. רבי ישמעאל עלה לרקיע על ידי שם בברייתא דמעשה מרכבה:

גודא. כותל:

כוס של ברכה. ברכת המזון:

הדחה ושטיפה וכו'. כולהו מפרש להו ואזיל:

מן הקרקע. אם ע"ג קרקע הסב ואם על גבי שלחן מגביהו מן השלחן:

במתנה. דרך דורון וחשיבות:

לאנשי ביתו. לאשתו:

חי. שמוזגו במים לאחר שנתנו בכוס חי אבל לברך עליו חי הא אמרן במתני' אין מברכין אי נמי חי בלע"ז פריש"ק להביאו מן החבית לשמו:

מעטרהו בתלמידים. תלמידיו סובבין אותו כשהוא מברך:

בנטלי. כוסות:

ובברכת הארץ. כשמגיע לברכת הארץ מוסיף עליה:

מעטף. בטליתו:


< עמוד קודם · עמוד הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון


  1. ד"ה מי שאכל ושתה ולא ברך. אברכה דלפניהם קאי (הגהות הב"ח).
  2. ד"ה מהו שיחזור כו'. באמצע אכילה ושתיה. כצ"ל (ערש"א) (הגהות הגר"א).
  3. ד"ה יחזור כו', (ויעשה ברכה לבטלה). תיבות אלו מוקפות (הגהות הגר"א).