מראי מקומות/ברכות/נא/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נא TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


שמאל מהו שתסייע לימין וכו' אנן נעבד לחומרא וכו'[edit]

בשבלי הלקט (סי' קנו) מביא בשם אחיו ר' בנימין ז"ל: ודוקא למינקט לי' כוליה בשמאל אסור. אבל לסיועי בידא דשמאל תחת ידיה דימין מותר. דקי"ל מסייע אין בו ממש ע"כ. והב"י (סי' קפג) כתב עליו: ותימה, דהא אסיקנא דאנן נעביד לחומרא, ונ"ל שהוא מפרש דלא אבעיא לן אלא כשתופס הכוס גם ביד שמאל, אבל כשאינו נוגע בכוס אלא ביד ימין בלבד, והניח יד שמאל תחתיה לסייעה אין בכך כלום. והמג"א (שם סק"ו), אף שהביא סיוע לשבלי הלקט מהגמ' (שבת צג ע"א) אהא דאמרינן מסייע אין בו ממש, א"ר אשי אף אנן נמי תנינא, קבל בימין ושמאל מסייעתו כשר, שמסייע אין בו ממש, מ"מ סיים, שהטור לא פירש כן בגמ' שלנו, ולכן יש להחמיר אא"כ לצורך כמ"ש התוס' בכוס גדול ע"כ.

ובמה שהביא במג"א מהא דזבחים דקיבל בימין ושמאל מסייעתו כשר. כתב החכם צבי (סי' פב) די"ל דאין ראיה משם, דהתם לא רצו לפסול את הקרבן בדיעבד, שהרי אין שבות במקדש, אבל בעלמא י"ל דצריך להחמיר ע"כ.

ובתוס' כאן כתבו דאיירי בכוסות גדולות או בר"ח טבת שחל להיות בשבת שיש להאריך בברהמ"ז ע"כ. וכתב באמרי נועם להגר"א: לכאורה קשה מאי בעי התוס' בזה, ונראה משום דקשה להו מאי בעי בגמ', הא מסייע אין בו ממש (כמ"ש שבת צ"ג) וא"כ ודאי מותר, על זה תירצו דמיירי בכוסות גדולות או בר"ח טבת וכו' ולא יכול בימין לבד והוה ליה זה אינו יכול וזה אינו יכול ובזה קיי"ל דהוה ממש כמ"ש שם, אבל כוסות קטנות ה"נ דמותר עכ"ל.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף