קרית ספר/שבועות/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרית ספרTriangleArrow-Left.png שבועות TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חשק שלמה
יצחק ירנן
מעשה רקח
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

מצות סד לישבע מי שנתחייב שבועה בב"ד בשם דכתיב ובשמו תשבע והדור וקדוש גדול הוא להשבע בשמו. ואסור להשבע בדבר אחר עם שמו דכתיב בלתי לה' לבדו ונעקר מן העולם דכתיב יחרם.

ג[edit]

ומותר להשבע על המצוה לעשותה כדי לזרז עצמו אע"ג דמושבע עלה מהר סיני דכתיב נשבעתי ואקימה לשמור וגו' ונראה דעד השתא הוי גמרא ואתא דוד אסמכיה.

ה[edit]

ג' מיני שבועות חייבים בהם מן התורה טענת מטלטלין והודאה במקצתן וכפירה במקצתן שלימדוה מאשר יאמר כי הוא זה דהינו הודאה מקצת מטלטלין כדכתיב כסף או כלים וכתיב עלה ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו דהיינו שבועה. ומי שכפר בכל המטלטלין שטענו ועד אחד מעיד עליו ומכחישו חייב שבועה כדכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת אבל קם הוא לשבועה והיינו בכופר בכל המטלטלין דאלו במקצת מטלטלין בלאו עד אחד חייב שבועה כדילפינן. וב' שבועות אלו ע"י טענת ודאי וכפירה כדכתיב אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית לדון עם זה ולהשבע לו שלא שלח ידו בשלו ולא הפקיד אצלו אלא זה כדכתיב כי הוא זה דמשמע דמפקיד טוען ודאי ועד א' נמי כיון דאייתי ליה בעל דין בטענת ודאי הוא דמייתי ליה. ושומר שטען על דבר שהפקידו שאבד וכיוצא בו הרי זה נשבע בטענת ספק שהמפקיד אינו יודע אם אמת טוען או לאו והשומר נשבע דכתיב שבועת ה' תהיה בין שניהם ושאר שבועות הדיינים הם מדברי סופרים.

ח[edit]

ובעי נקיטת חפץ מדאוריתא כדכתיב שים נא ידך תחת ירכי דהינו מצות מילה דהויא כס"ת לגבייהו שלא נצטוו יותר ונשבע בשם או בכינוי בשבועה או באלה מפיו או מפי הדיינים וענה אמן כמו שנתבאר ובכל לשון שמכיר כדילפינן בשבועת עדות.

טו[edit]

ומאיימים על הנשבע בטענת ודאי וכפירה דכאן נאמר לא ינקה ובשאר עבירות ונקה וכאן נפרעים ממנו וממשפחתו ולא בשאר עברות וכאן נפרעין מיד ובשאר עברות תולין אם יש לו זכות וענין איום זה כדי שיחזור החוטא למוטב ונראה דהוי דרבנן דאם לא איימו עליו נראה דאינו חוזר ונשבע ואם נשבע יש עונש שבועת שקר או שוא על שניהם כדכתיב שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שחלה השבועה על שניהם ואומרים לא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעת ב"ד כדילפינן מדכתיב ולא אתכם וגו' כלומ' לא כשאתכם במחשבת לבבכם.

כ[edit]

כל הנשבע שבועת הדיינים או הסת בשקר חייב משום שבועת הפקדון ונתחייב לשלם מה שנשבע עליו בתוספת חומש כיון שנשבע בשם או בכינוי:


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.