קרית ספר/ממרים/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg ממרים TriangleArrow-Left.svg ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

יצחק ירנן
מהר"צ חיות
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שרשי היםדפים מקושרים

א[edit]

מי שאינו מודה בתורה שבע"פ אינו זקן ממרא אלא הרי הוא בכלל המינים שמורידים אותם ולא מעלין אבל זקן ממרא האמור בתורה הוא חכם שיש בידו קבלה ודן ככל חכמי ישראל וחלק עמהם בדין מן הדינים והורה לעשות שלא כהוראתם חייב מיתה כשיהיה חכם שהגיע להוראה כדכתיב כי יפלא ואין ב"ד יכולין למחול לו כדאיתא התם דף פ"ח כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל ואינו חייב עד שיחלוק בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת כדיליף התם לרבי מאיר מדכתיב הכא כי יפלא ממך דבר וכתיב התם ונעלם דבר מעיני הקהל מה להלן דבר שחייב על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת וכדילפי' בהוריות אף כאן דבר שזדונו וכו' ותרגמו התם האי מתניתין דלעיל דקתני דמיקטיל אבל הני דחשיב בה הלכה וג"ש וערכין וחרמין והקדשות וכולהו הנך דתתוקם כרבי מאיר דאיכא צד בכולהו דאתי לידי זדון כרת ושגגת חטאת ואפילו בדיני ממונות יכול לבא לידי כך כגון לקדש בהן האשה וכדמפרש התם בכולהו דתני בההיא מתניתין וכן בתפילין אף על פי שאין בהם כרת וחטאת אם חלק בהם חייב והחיוב בזה מפי הקבלה וצריך שיורה לעשות כהוראתו ובלאו הכי לא מחייב כדתנן התם ואם הורה לעשות חייב כדכתיב והאיש אשר יעשה בזדון אינו חייב עד שיורה לעשות או יעשה הוא על פי הוראתו כמורה בחלב ודם דמעיקרא לאו בר קטלא הוא וכשעושה דבר שיש בו חיוב מיתת ב"ד דמעיקרא נמי הוה מיקטיל בלא הוראה אפ"ה השתא לא בעי התראה כמעיקרא ומסית דלא בעי התראה השתא אי אמר טעמא לא מקבלינן מיניה שהרי שמע מפי ב"ד שלא לעשות ועשה כדאיתא התם דף פ"ח ויחלוק עליהם והן יושבין בלשכת הגזית כדילפינן מדכתיב מן המקום ההוא המקום גורם לאפוקי מצאן בבית פאגי כדאמר' לעיל ותלמיד שלא הגיע להוראה כדכתיב יפלא וגו' וכל הפטורים ממיתה מכין ועונשים אותם.

ח[edit]

זקן ממרא עולה לירושלים עד לפתח הר הבית אם שמע וקבל מב"ד שהוא שם מוטב ואם לאו כולם באים לפתח העזרה אם לא קבל כולן באים לב"ד הגדול ללשכת הגזית שמשם תורה יוצאה לכל ישראל שנאמר מן המקום ההוא אשר יבחר ה' אם לא קבל והלך והורה לעשות או עשה חייב מיתה ומעלין אותו לב"ד הגדול ומשמרים אותו עד הרגל וממיתים אותו ברגל כדכתיב וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יזידון עוד שצריך להשמיע מיתתו לרבים שעומדים שם ברגל כדי שלא יעשה אדם עוד כן וצריך גם כן הכרזה מדכתיב ישמעו ויראו וד' צריכין הכרזה כדאמ' לעיל בהלכות עדות כדכתיב בעדים זוממים גם כן ישמעו ויראו:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.