ערך/סוטה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png סוטה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קדמה שכיבת בעל לבועל[edit]

בעינן שיהיה כבר בעל בשכיבה זו[edit]

כן כתבו בשו"ת הרשב"א (ח"ד סימן שכח), רע"א (שבועות לא. בספר וזאת ליהודה), חתם סופר (שו"ת ח"ה סימן רא) וחזון איש (אה"ע סימן קל סק"ו), ודנו לענין זקוקה אם חשובה כבר אשתו בכך.

באין הבעל מנוקה מעוון[edit]

באין הבעל מנוקה מעוון אינה נבדקת, אם דוקא באותו עוון כלומר שבא עליה אחר סתירה או בכל עוונות דעריות. ברמב"ם (פ"ב סוטה ה"ח) מבואר דבבעילה אסורה כל דהו סגי. וכ"ה ברמב"ן עה"ת במדבר ה כ. והביא ראיה מגמ' סוטה מז ב. ומאידך ברש"י: סוטה ו' א' ד"ה ושבעלה, ז' א ד"ה דידעי, כ"ח א' ד"ה דאי אית וד"ה בזמן. יבמות נ"ח א' ד"ה מנוקה. שבועות ה' א' ד"ה אין האיש. ס"ל דהיינו שבא על אשתו כנ"ל. ובפשוטו בעילה אחרת אינה שייכת לענין זה (ועי' מאירי סוטה כג ב ושבועות ה א. ובסוטה מז ב דחה המאירי ראיית הרמב"ן הנ"ל ועי' רמב"ן על הש"ס שם). ובגוף שיטת רש"י עי' גם קרן אורה סוטה כח א; מל"מ הל' סוטה ב-ח; עמק הנצי"ב ספרי במדבר ה לא; דבר שאול סוטה נא-ג.

כשחטא ועשה תשובה[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (יבמות נח).

אי בעינן עדים[edit]

בנודע ביהודה (אה"ע תנינא קמח) נקט דבעי' כי היכי דבעי' מגזירת הכתוב עדי קינוי וסתירה, ובהגהות מעשה חושב על השעה"מ (פ"ב מיבו"ח ה"ד) כ' דבעי' ב' עדים משום מחיקת ה' והבאת קרבנות. אכן בחלקת יואב העיר דבתוס' רא"ש (סוטה מז: ד"ה בעוון דבנתיה) הביאו המשנה למלך (פ"ב מסוטה ה"ח ד"ה וראיתי להרא"ש) מבאר דנאמן בלא עדים. וע"ע רע"א (שבועות לג. בס' וזאת ליהודה) שהעיר דלכאו' אין זה דבר שבערוה כיון דלא הוי אלא חייבי לאוין והוכיח כן מהמרדכי (יבמות פי"ב סימן נח) דהקשה דעיקר הילפותא דדבר דבר הוא מסוטה, וכ"כ הקרן אורה (יבמות נח.) דסגי בע"א והוכיח כן מהא דע"א נאמן בשכיבת הבעל, אלא שדחה דשמא שם נאמן מחמת הקינוי. ורע"א כתב דבעי' ב' עדים דשתיית סוטה בכלל דיני נפשות.

אם איסורה לבעלה מחייב לגרשה[edit]

איסורה לבעלה מחייב לגרשה או לאו. תוס' זבחים ב ב ד"ה סתם אשה. שו"ת הרשב"א ח"א תתמ. רמ"א אה"ע קיז א ובית שמואל שם. שאינו מחוייב לגרשה ולא חיישינן לביאה כיון שמאוסה עליו. רמב"ם פכ"ד מהל' אישות הי"ח. שו"ע אה"ע קטו ו-ז וחלקת מחוקק שם ס"ק כ"ג. פתחי תשובה שם ס"ק ל"ז. ושם קיז ב. שמחוייב לגרשה דחיישינן שמא יבא עליה. ועי' עוד – תשו' רעק"א שבסו"ס דרו"ח ח"א מעמ' 181 ואילך. נובי"ק או"ח ל"ה ד"ה ובזה. שו"ת כתב סופר אה"ע סי' צ"ט. שו"ת שם אריה אה"ע סי' סו. שו"ת חלקת יעקב אה"ע צ"א.

ספק סוטה לבעלה - בלאו או בעשה[edit]

אשה שנסתרה אחר קינוי וספק אם זינתה או לא, אם אסורה לבעלה בלאו או בעשה - עי' חדש על ה(מ)דף (יבמות פה).

מעבר לתחילת הדף