ערך/נטילת ידיים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png נטילת ידיים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

כשהכניס יד אחת לבית הכסא[edit]

בשו"ת תורה לשמה (סימן כג) כתב שיטול רק את אותה היד.

אחר נגיעה בשרוכים[edit]

בספר דרך שיחה (ח"א עמוד שסב) מובא בשם החפץ חיים והחזון איש שאין צריך ליטול ידיים אחר נגיעה בשרוכים. וכך נוהג הגר"ח קניבסקי (ספר אלא ד' אמות של הלכה פ"א הי"א).

נטילת ידיים שחרית[edit]

ממים מגולים[edit]

בשערי תשובה (סימן ד סק"ז).

צורת הנטילה[edit]

בשולחן ערוך (סימן ד ס"י) ליטול הכלי בימין ולהעבירו לשמאל. ובכף החיים (סימן ד סקי"ג) כתב להיזהר שלא לקחת ימין משמאל.

ובמשנה ברורה (סק"י) לשפוך על ימין ואחר כך על שמאל ואחר כך על ימין לסירוגין ג' פעמים ובשם מעשה רב לעשות כן ד' פעמים לסירוגין.

מי הנטילה[edit]

לשפוך את מי הנטילה[edit]

בספר מאסף לכל המחנות (סימן ד אות מט) כתב סגולה לשפוך מיד המים הטמאים שהוא סגולה ליראת שמים.

לברך וללמוד נגד המים[edit]

בשערי תשובה (סימן ד סק"ח) כתב מהברכי יוסף שמנהג החרדים לדבר ה' לא לקרות ולא לברך נגד המים שנטלו שחרית וכן היה נוהג מופת הדור מוהר"ר חיים אבולעפיא ז"ל.

מה נחשב כיסוי[edit]

בשונה הלכות (סימן פז דין טו) מבואר שלהניח תחת מיטה הנמוכה מג' טפחים חשיב כיסוי.

מעבר לתחילת הדף